Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lansio ymgyrch i recriwtio meddygon

Heddiw, lansiodd Llywodraeth Cymru y cam nesaf mewn ymgyrch i ddenu clinigwyr, o feddygon dan hyfforddiant i feddygon ymgynghorol, i weithio yng Nghymru.
Dydd Llun 23 Ebrill 2012
Aeth Carwyn Jones, y Prif Weinidog a Lesley Griffith, y Gweinidog Iechyd i Ysbyty Treforys, Abertawe i hyrwyddo’r ymgyrch. Daw hyn ar ôl lansio gwefan ym mis Ionawr i roi rhagor o wybodaeth i ddarpar-feddygon am fanteision gweithio yng Nghymru.

Mae’r pecyn Gweithio i Gymru / Work for Wales yn cynnwys:

  • mynd â’r ymgyrch Gweithio i Gymru i ffeiriau recriwtio a digwyddiadau gyrfa ym maes meddygaeth ledled y DU, ac ar unrhyw ymgyrchoedd recriwtio dramor;
  • rhaglen weithgar ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, gan gynnwys y cynllun Invent, sy’n dyfarnu arian i glinigwyr yng Nghymru i’w galluogi  i ddatblygu dyfeisiadau;
  • ymrwymiad i barhau i ddarparu llety i feddygon dan hyfforddiant yn eu blwyddyn gyntaf – Cymru yw’r unig wlad yn y DU i gynnig hyn i fyfyrwyr meddygaeth, ac mae llawer o’r cyfleusterau llety wrthi’n cael eu huwchraddio;
  • creu rhwydwaith o lysgenhadon clinigol dros Gymru – sef staff meddygol uwch a fydd yn hyrwyddo’r hyn sydd orau am Gymru fel gwlad i fod yn feddyg ynddi.
Wrth lansio’r ymgyrch, dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog:

“Bydd yr ymgyrch Gweithio i Gymru yn hyrwyddo’r cyfleoedd unigryw y mae Cymru yn eu rhoi i feddygon ar bob lefel, o lety am ddim i’r rhai sy’n cychwyn ar eu gyrfa a chynlluniau sy’n gwobrwyo staff am ddatblygu syniadau sydd o fudd i ofal cleifion, i’r cyfleoedd unigryw ar lefel uwch-feddygon ymgynghorol o ran arwain arloesedd mewn gofal.”

“Mae rhai arbenigeddau meddygol, a rhai rhannau o Gymru, wedi cael trafferth llenwi swyddi gwag ers tro.  

“Nid yng Nghymru yn unig y mae hyn yn broblem, oherwydd mae prinder meddygon yn y DU sy’n arbenigo ar feddygaeth frys, seiciatreg a phaediatreg.  Bydd yr ymgyrch yn gwerthu Cymru fel gwlad wych i fyw a gweithio ynddi.”

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd:
 
Rhaid inni sicrhau bod y gwaith rhagorol sy’n cael ei wneud yng Nghymru yn cael sylw a chyhoeddusrwydd y tu allan i Gymru. Rwy’n wir yn credu ein bod yn y gorffennol wedi bod yn rhy gyndyn i dynnu sylw at ein llwyddiant.

“Dyma rywbeth y mae’n rhaid inni ei newid, a bydd Gweithio i Gymru yn rhoi cyfle i feddygon o’r tu allan i Gymru ac sy’n ystyried adleoli drafod pa gyfleoedd sy’n bodoli, a beth y mae byw a gweithio yng Nghymru yn ei gynnig.”

Dywedodd Jon Featherstone, llawfeddyg wrolegol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg sydd wedi elwa ar y rhaglen Invent:

“Roeddwn wrth fy modd pan dderbyniais £30,000 trwy’r cynllun Invent i roi cyfle gwych imi ddatblygu fy syniad ar gyfer dyfais llawfeddygol newydd. Mae’r arian wedi fy ngalluogi i gynllunio’r ddyfais, datblygu prototeip, a gwneud cais am batent. 

“Mae Invent yn gynllun unigryw a fydd, rwy’n sicr, yn rhywbeth deniadol i lawer o glinigwyr sy’n ystyried gweithio yng Nghymru.”

Cyhoeddwyd enwau’r hyrwyddwyr clinigol heddiw, a bydd y rhwydwaith yn ymestyn dros y misoedd diwethaf i gynnwys Cyfarwyddwyr Meddygol, meddygon ymgynghorol, academyddion ymchwil, a meddygon teulu sy’n gweithio mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol, gyda phob un yn cyfrannu fel llysgenhadon ac yn manteisio ar gyfleoedd i hyrwyddo Cymru, er enghraifft mewn digwyddiadau yn y DU a thramor, megis cynadleddau meddygol. 
 
Heddiw, dywedodd Jane Harrison, un o’r hyrwyddwyr clinigol:

“Fe wnes i symud i Gymru gyda fy nheulu ddeunaw mlynedd yn ôl, ar ôl hyfforddi a gweithio yn Llundain. Fe ddewison ni ffordd o fyw a oedd yn rhoi’r gorau o bopeth inni – cartref yr oedden ni’n gallu ei fforddio mewn amgylchedd gwledig braf, cyfleoedd swyddi ar gyfer fy ngŵr, a dewis o ysgolion gwladol rhagorol.

“Mae’r agenda iechyd yng Nghymru yn ymwneud â gofal integredig sy’n cadw egwyddorion gwreiddiol Gwasanaeth Iechyd Gwladol Aneurin Bevan, ac mae’n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer yr adegau heriol sydd i ddod. Mae gweithio yma fel Meddyg Teulu yn cynnig cymaint i’r rhai sy’n dymuno cadw ffocws clinigol pur ar eu gwaith, neu’r rhai a hoffai gyfuno hyn gyda phrofiad o ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol arloesol i’w cleifion.”

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal dros y 12-18 mis nesaf. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys erthyglau cyhoeddusrwydd yn y wasg feddygol ac arbenigol i gyd-fynd â rowndiau recriwtio.
 
Hefyd, cynhelir seminarau arloesi wedi eu hanelu at feddygon o’r DU a thramor er mwyn clodfori ac arddangos arferion ac ymchwil arbennig ym maes meddygaeth, gyda’r gyntaf ohonynt yn cael ei chynnal yn ddiweddarach eleni.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

GIG Cymru

Gwefannau

Wales the smart choice - Work for Wales

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 23 Ebrill 2012 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i