Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi ac Ailbenodi Aelodau Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, fod aelodau wedi eu penodi neu eu hailbenodi i Fyrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG fel a ganlyn:
Dydd Iau 05 Ebrill 2012

Ailbenodiadau

 • BILl Cwm Taf, Cadeirydd: Chris Jones
 • BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Is-gadeirydd: Ed Roberts
 • BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr, Is-gadeirydd: Lyndon Miles
 • BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Aelod Annibynnol: Barry Goldberg
 • BILl Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Aelod Annibynnol: Michael Williams 
 • BILl Aneurin Bevan, Aelod Annibynnol: Wendy Bourton OBE 
 • BILl Aneurin Bevan, Aelod Annibynnol: Helen Houston 
 • BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr, Aelod Annibynnol: Harri Owen-Jones 
 • BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr, Aelod Annibynnol: Hywel Davies
 • BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr, Aelod Annibynnol: Hilary Stevens
 • BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Aelod Annibynnol: Margaret McLaughlin 
 • BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Aelod Annibynnol: Ivar Grey 
 • BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Aelod Annibynnol: Martyn Waygood 
 • BILl Cwm Taf, Aelod Annibynnol: Donna Mead OBE
 • BILl Hywel Dda, Aelod Annibynnol: Eifion Griffiths 
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Aelod Annibynnol: Roger Eagle 
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Aelod Annibynnol: Gloria Jones-Powell 
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Aelod Annibynnol: Kevin Fitzpatrick 
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, Aelod Annibynnol: Simon Smail

Penodiad newydd

 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Aelod Annibynnol: Phil Roberts

Meddai Lesley Griffiths:

“Mae’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn wynebu amryw o heriau, gan gynnwys cynnydd yn y boblogaeth oedrannus, anghydraddoldebau o ran iechyd, mwy o bobl â chyflyrau cronig, pwysau o ran staff meddygol, a rhai gwasanaethau arbenigol yn wasgarog a phrin.

“Bydd profiad yr aelodau hyn yn gymorth wrth inni roi’r newidiadau angenrheidiol ar waith i ateb yr heriau a amlinellir yn ein gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer y GIG yng Nghymru, sef Law yn Llaw at Iechyd.”

Y Byrddau Iechyd Lleol sy’n gyfrifol am gynllunio, dylunio, datblygu a chyflenwi gwasanaethau gofal sylfaenol, cymunedol, ac mewn ysbytai, a lle bo’n briodol, wasanaethau arbenigol ar gyfer dinasyddion eu hardaloedd eu hunain er mwyn diwallu anghenion canfyddedig, a hynny o fewn y fframwaith polisi a safonau cenedlaethol a osodwyd gan y Gweinidog.

Mae Ymddiriedolaethau’r GIG yn unedau hunanlywodraethol sy’n gyfrifol am berchnogaeth a rheolaeth ysbytai neu sefydliadau neu gyfleusterau eraill sy’n eiddo iddynt. Maent hefyd yn gyfrifol am gyflawni’r swyddogaethau unigol a nodir yn eu Gorchymyn Sefydlu.

Gwnaed y penodiadau yn unol â Chod Ymarfer y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.

Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod, ac nid oes gan weithgarwch gwleidyddol unrhyw ran yn y broses ddethol. Fodd bynnag, yn unol ag argymhellion gwreiddiol Nolan, mae’n ofynnol i weithgarwch gwleidyddol y rhai a benodir (os ydynt wedi datgan hynny) ddod yn wybodaeth gyhoeddus.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 05 Ebrill 2012 Cymru iachach Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i