Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adolygiad o addysg gofal iechyd nad yw’n feddygol yng Nghymru

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru weddill y camau y bydd yn eu cymryd i roi argymhellion ar waith yn sgil adolygiad Price Waterhouse Coopers (PWC) o addysg gofal iechyd nad yw’n feddygol yng Nghymru. Cynhaliwyd yr adolygiad yn 2010/11.
Dydd Llun 20 Awst 2012

Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Price Waterhouse Coopers (PWC) o addysg gofal iechyd nad yw’n feddygol yng Nghymru ym mis Hydref 2011. Roedd angen gwaith pellach gan Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd ar nifer o’r argymhellion gwreiddiol.

Mae’r gwaith bellach wedi’i orffen a chaiff ystod o gamau eu cymryd yn awr i gryfhau ac ategu addysg o safon uchel er mwyn sicrhau cynaladwyedd yng ngweithlu’r GIG yng Nghymru. Ymhlith y camau hyn mae:

  • Un darparwr addysg i nyrsys yng ngogledd Cymru a fydd yn sicrhau bod addysgu a recriwtio lleol yn parhau i ddigwydd yn Wrecsam a Bangor.
  • Un darparwr gwasanaethau therapi galwedigaethol yng ngogledd Cymru. Argymhellodd yr adroddiad y dylid ystyried cael un darparwr ar gyfer Cymru gyfan. Fodd bynnag, er bod yr asesiad economaidd yn cefnogi’r cynnig hwn, mae manteision mawr iawn o gadw darpariaeth iaith Gymraeg gref yn y Gogledd a darparu mynediad eang i addysg a recriwtio’n lleol. Nid ffactorau economaidd yn unig sy’n bwysig, mae hefyd yn bwysig fod pobl leol yn gallu hyfforddi a gweithio mewn amgylchedd cyfarwydd sy’n cydnabod y gwahanol agweddau diwylliannol sy’n bodoli yng Nghymru.
  • Darparu pob cwrs Ffisioleg Cardiaidd a ariennir drwy’r gyllideb addysg nad yw’n feddygol o Brifysgol Abertawe yn y dyfodol. Mae yno ystod eang o ddarpariaeth ffisioleg glinigol eisoes.
  • Un darparwr o addysg Ymarferwyr yr Adrannau Llawdriniaethau

Wrth wneud bob penderfyniad, mae wedi bod yn bwysig sicrhau y gwneir y mwyaf posibl o’n hadnoddau, bod profiadau’r myfyrwyr yn rhai da a bod diogelwch cleifion yn hollbwysig ac nid yw’n adlewyrchiad ar ansawdd y ddarpariaeth gyfredol.


Mae hefyd yn bwysig cydnabod nad yw pawb yn dysgu mor gyflym â’i gilydd ac nad yw pawb yn barod i wneud penderfyniadau pwysig am eu dyfodol ar yr un adeg yn eu bywydau. Yn ogystal, rhaid i’r addysg a ddarperir fod yn hyblyg i ymdopi ag amgylchiadau personol gymaint â phosib.

Mae’r camau hyn yn arddangos ymrwymiad a chefnogaeth Llywodraeth Cymru i gefnogi myfyrwyr wrth iddyn nhw hyfforddi am yrfaoedd yn un o wasanaethau mwyaf gwerthfawr Cymru. Bydd y camau hyn yn sicrhau bod profiadau’r myfyrwyr yn cyd-fynd ag arferion a diwylliant y Byrddau Iechyd yng Nghymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 20 Awst 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i