Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog Iechyd yn agor canolfan gofal brys Ysbyty’r Tywysog Siarl

Mae ail gam datblygiad sydd werth £29m yn Ysbyty’r Tywysog Siarl wedi’i gwblhau gan roi canolfan gofal brys modern i gleifion ardal Merthyr Tudful.
Dydd Mercher 01 Awst 2012

Ymwelodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol â’r rhannau sydd wedi’u hadnewyddu. Mae’r rhannau newydd hyn wrth ymyl y rhannau a adnewyddwyd yn ystod y cam cyntaf – mae hyn yn integreiddio’r ganolfan gofal brys gyda’r uned llawdriniaeth ddydd.

Bydd y buddsoddiad enfawr hwn yng nghanolfan gofal brys newydd Ysbyty’r Tywysog Siarl yn cyflymu triniaeth ac yn gwella’r amgylchedd gofal brys i’r cleifion yn sylweddol. Mae hyn yn cynnwys mwy o breifatrwydd ac urddas yn ogystal â chyfleusterau gwell o lawer ar gyfer gweld a thrin cleifion.

Bydd y ganolfan gofal brys fodern hefyd yn darparu cyfleusterau newydd ar gyfer gwasanaethau asesu trawma, meddygol a llawfeddygol.

Nawr bod cam dau wedi’i gwblhau, bydd cleifion yn gallu cael mynediad drwy brif fynedfa newydd yr uned achosion brys a fydd wedi’i integreiddio â’r uned llawdriniaeth ddydd newydd. Mae hefyd yn caniatáu cael gwared ar asbestos a rhoi llawr newydd mewn mannau cyfagos sydd wedi’u gwacáu.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths:

“Law yn Llaw at Iechyd yw fy ngweledigaeth bum mlynedd ar gyfer y GIG yng Nghymru. Nod y weledigaeth yw sicrhau gwell iechyd i bawb, gwell mynediad i wasanaethau a gwell profiad i gleifion. Hefyd ceir ymrwymiad i wella diogelwch ac ansawdd er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i gleifion. Mae’r ganolfan gofal brys hon yn enghraifft wych o Llaw yn Llaw at Iechyd ar waith.

“Gall trigolion Merthyr Tudful ddod i’r ganolfan hon gan wybod y bydd y staff gwych yn eu helpu pan fydd angen cymorth arnynt. Bydd y ganolfan newydd yn cyflymu triniaeth ac yn gwella’r amgylchedd gofal brys yn sylweddol i’r holl gleifion, gan sicrhau mwy o breifatrwydd ac urddas iddyn nhw wrth dderbyn gofal. Rwy’n siŵr bod y staff yn gwerthfawrogi’r cyfleusterau newydd, sydd gymaint yn well na’r hen rai, gymaint â’r cleifion.

“Mae’r buddsoddiad hwn o £29m yn y ganolfan gofal brys yn rhan o’r ymrwymiad i’r rôl flaenllaw a sylweddol y bydd Ysbyty’r Tywysog Siarl yn parhau i’w chwarae yn yr ardal. Mae llawer iawn o waith yn digwydd yma ac rwy’n falch iawn o barhau i gefnogi’r gwaith a wneir ar yr achos busnes ar gyfer ailddatblygu’r ysbyty strategol hwn ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Dr Chris Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Cwm Taf:

“Mae’n gwbl briodol i drigolion Merthyr Tudful a Blaenau’r Cymoedd gael mynediad at y cyfleusterau mwyaf modern ym maes meddygaeth frys. Mae cwblhau’r ganolfan gofal brys newydd a’r uned meddygfa dydd yn Ysbyty’r Tywysog Siarl yn sicrhau hynny.

“Dyma gyfnod cyffrous iawn i staff a chleifion yr ysbyty – bydd y ganolfan newydd hon yn gwella mynediad y boblogaeth leol at ofal o’r radd flaenaf.

“Mae’r datblygiadau hyn, ynghyd â’r rhaglen i ailwampio’r wardiau, yn ategu pwysigrwydd Ysbyty’r Tywysog Siarl a’i rôl yn y gwaith o ddarparu gofal iechyd yn ne Cymru yn y dyfodol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 01 Awst 2012 Programme for Government - Healthcare Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i