Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella Mynediad i Feddygfeydd Meddygon Teulu

Mae’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi amlinellu sut i wella mynediad i wasanaethau meddygon teulu ledled Cymru mewn tri cham, gyda’r ffocws ar wneud apwyntiadau’n fwy cyfleus i bobl sy’n gweithio.
Dydd Llun 02 Gorffennaf 2012

Yn ystod y cam cyntaf, sydd eisoes ar y gweill, bydd apwyntiadau’n cael eu haildrefnu ar gyfer nes ymlaen yn y diwrnod, rhwng 5.00 a 6.30 pm, er mwyn bodloni anghenion pobl sy’n gweithio. Bydd apwyntiadau ar gael yn gynharach yn y bore hefyd lle bo angen. Bydd y cam cyntaf hefyd yn golygu y bydd llai o feddygfeydd yn cau am hanner diwrnod neu’n cau dros ginio ganol, a bydd hyn hefyd gwella’r mynediad i wasanaethau.

Bydd yr ail gam yn canolbwyntio ar apwyntiadau gyda’r nos, ar ôl 6.30 p.m., er mwyn bodloni anghenion cleifion sy’n ei chael hi’n anodd mynd i’r feddygfa’n gynharach yn y dydd.

Ar hyn o bryd, mae 12 y cant o’r meddygfeydd yn agor ar ôl 6.30 p.m. Mae’r Byrddau Iechyd yn edrych unwaith eto ar faint o angen sydd am agor meddygfeydd am fyw o oriau. Rhagwelir yn ystod 2013/14 y bydd 30 y cant o’r meddygfeydd yn cynnig agor ar ôl 6.30 p.m. Erbyn Mawrth 2016 disgwylir y bydd y ffigur hwn yn cyrraedd 50 y cant.

Bydd y trydydd cam yn sicrhau y caiff apwyntiadau eu trefnu ar gyfer y penwythnosau.

Dywedodd Lesley Griffiths:

“Mae gwella mynediad i wasanaethau’r meddygfeydd yn un o bum prif ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu. Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn gynharach eleni gwelwyd gwelliant ar y cyfan, gyda chynnydd eisoes wedi’i wneud i gael gwared ar gau meddygfeydd am hanner diwrnod. Ond mae modd gwneud rhagor o hyd i sicrhau ei bod yn haws i bobl weld eu meddyg.

“Mae meddygon teulu eisoes dan gontract i weithio rhwng 8am a 6.30pm, felly yn ystod cam cyntaf gwella mynediad i’w gwasanaethau mae’r pwyslais ar aildrefnu apwyntiadau o fewn yr oriau hynny.

“Byddai’r rhan fwyaf o bobl sy’n gweithio’n ystyried bod apwyntiad rhwng 5pm a 6.30pm yn fwy cyfleus nag apwyntiad yn ystod oriau gwaith, er bod apwyntiadau yn gynnar yn y bore yn fwy cyfleus i rai.

“Unwaith y byddwn wedi ei gwneud yn haws i bobl weld eu meddyg yn ystod yr oriau craidd hyn, ac wedi lleihau ymhellach eto nifer y meddygfeydd sy’n cau am hanner diwrnod neu dros ginio, byddwn yn ceisio ymestyn nifer yr apwyntiadau y gellir eu trefnu y tu allan i’r oriau a gontractiwyd.

“Byddwn yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar apwyntiadau ar ddiwedd y dydd, ar ôl 6.30pm, neu’n gynnar yn y bore, gan ddibynnu ar anghenion y cleifion.

“Mae’r trydydd cam am geisio gwella mynediad i wasanaethau meddygon teulu ar benwythnosau ac rwyf wedi comisiynu gwaith i ddatblygu model arloesol i drefnu apwyntiadau yn ystod y cyfnod hwn, unwaith eto i ddiwallu anghenion y cleifion.

“Ein bwriad yw cyflawni’r ymrwymiad hwn o fewn cyllidebau presennol, a pharhau i drafod yn rheolaidd â Chymdeithas Feddygol y BMW, Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru a’r Byrddau Iechyd i sicrhau bod y mynediad yn gwella i ddiwallu anghenion y cleifion.

“Hoffwn atgoffa cleifion fod y cyfrifoldeb arnyn nhw hefyd i ganslo apwyntiadau os nad oes modd iddyn nhw fod yn bresennol, fel y gellir cynnig yr apwyntiadau hynny i eraill sydd am weld eu meddyg teulu. Mae’n hanfodol nad yw amser gwerthfawr y meddygon teulu’n cael ei wastraffu ac rwy’n llwyr gefnogi’r camau sy’n cael eu cymryd gan y Byrddau Iechyd a’r meddygfeydd i sicrhau had yw hynny’n digwydd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 02 Gorffennaf 2012 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i