Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Agor ail gam cynllun adfywio Sgwâr Loudoun, sy’n werth £13 miliwn

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, wedi agor @Loudoun yn swyddogol. Adeilad amlbwrpas yw hwn sy’n cynnwys cyfleusterau iechyd a llu o wasanaethau eraill ar gyfer y gymuned leol.
Dydd Llun 11 Mehefin 2012

Yn ogystal â chanolfan iechyd newydd fodern, mae @Loudoun yn gartref i Ganolfan newydd ar gyfer Diwylliant a’r Cyfryngau, tair uned ar gyfer mentrau cymdeithasol, canolfan BEST Cyngor Caerdydd a gwasanaethau gwybodaeth ‘Yr Hyb’.

Mae Canolfan Iechyd newydd Butetown yn darparu llu o wasanaethau i’r gymuned leol, i gyd o dan yr un to. Mae’r rhain yn cynnwys dwy feddygfa a deintyddfa, pob un â lle ar eu llyfrau ar gyfer cleifion ychwanegol. Mae elfen gofal sylfaenol y cyfleuster hwn hefyd yn cynnwys fferyllfa gymunedol.

Mae gwasanaethau iechyd cymunedol hefyd ar gael yn cynnwys syrjeri ddeintyddol, nyrsys ardal, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau iechyd plant, podiatreg, dieteteg, awdioleg, iechyd rhywiol, clefyd y crymangelloedd a thalasaemia.

Bydd Lesley Griffiths y Gweinidog Iechyd yn mynychu’r agoriad swyddogol ac mae’n croesawu’r ffaith fod canolfan iechyd integredig newydd yn cael ei darparu. Dywedodd:

"Gwasanaethau iechyd sydd wrth wraidd y datblygiad cymunedol rhagorol hwn. Yn ogystal â darparu manteision economaidd a chymdeithasol, bydd @Loudoun hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau iechyd hygyrch, uchel eu safon, a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i ddiwallu anghenion y gymuned leol."

Prosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd, Cyngor Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw hwn.

Ychwanegodd Paul Hollard, Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:

"Rwyf wrth fy modd fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi gallu darparu amrywiaeth mor eang o wasanaethau iechyd sylfaenol a chymunedol i drigolion Butetown, a hynny mewn un canolfan - @Loudoun. Dyma benllanw rhaglen waith bwysig gan amryw o bartneriaid ac rwy’n hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau bod y prosiect hwn yn gweld golau dydd."   

Dywedodd Kevin Protheroe, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd: "Mae agor @Loudoun yn achlysur o bwys i’r holl bartneriaid, yn enwedig y gymuned leol.

Gall y gymuned bellach fanteisio ar wasanaethau iechyd, gwasanaethau gwybodaeth a gwasanaethau hamdden o safon uchel, o dan yr un to. Gall trigolion lleol fynd i’r ganolfan newydd ar gyfer diwylliant a’r cyfryngau bob wythnos i wylio ffilm, heb dalu’r un geiniog. Mae yma hefyd gyfle i fwynhau prosiectau creadigol a lle i grwpiau cymunedol gynnal gweithgareddau, yn ogystal ag ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi. Credwn yn gryf y bydd @Loudoun yn cyfrannu’n fawr at adfywio Sgwâr Loudoun."

Mae gwasanaethau’r Cyngor hefyd ar gael yno gan gynnwys ‘Yr Hyb yn Butetown’, sydd wedi’i leoli ar y llawr cyntaf, ble mae holl wasanaethau’r Cyngor ar gael. Gwasanaeth hyfforddi a menter yw canolfan BEST, sy’n helpu pobl sy’n chwilio am waith i hyfforddi neu ddod o hyd i waith ac yn cynnig cyngor ac arweiniad ar yrfaoedd i bobl sy’n gweithio, neu allan o waith. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr ail lawr.

Dechreuodd y gwaith ar y cynllun tair blynedd ym mis Mehefin 2010, ar ôl bod yn ymgynghori â’r gymuned ac yn cynllunio am bedair blynedd. Datblygwyd yr ardal yn wreiddiol yn y 1960au, ond roedd wedi mynd â’i phen iddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd hen ganolfan iechyd Butetown, sy’n dyddio o’r 1960au, yn cael ei dymchwel yn ystod cam olaf y prosiect, a chaiff 48 o randai eu cwblhau. Mae 13 o’r rhain wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer pobl anabl. Disgwylir y bydd y cynllun wedi’i gwblhau erbyn mis Mawrth 2013.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

CCHA

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 11 Mehefin 2012 Programme for Government - Healthcare Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i