Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Deddfwriaeth i wneud tyllu cosmetig yn ddiogelach i bobl ifanc

Bydd yn rhaid i blant dan 16 oed yng Nghymru gael caniatâd rhiant neu warcheidwad i gael twll cosmetig, os cyflwynir deddfwriaeth arfaethedig gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Iau 31 Mai 2012

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, y byddai’r ddeddfwriaeth hefyd yn cynnwys gwaharddiad llwyr ar dyllu cosmetig mewn mannau tyner i bobl dan 18 oed.

Gwelwyd cefnogaeth frwd i’r ddeddfwriaeth mewn ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar sut i wneud tyllu cosmetig yn ddiogelach i bobl ifanc yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, nid oes cyfyngiad oed ar gyfer tyllu cosmetig. Cyhyd â bod person ifanc yn gallu dangos ei fod yn deall yr hyn sy’n cael ei wneud, a’r risgiau sy’n dod yn sgil hynny, nid oes angen caniatâd rhiant neu warcheidwad arnynt.

Er nad yw twll cosmetig o reidrwydd yn para am byth, mae problemau megis chwyddo, heintio, gwaedu, alergedd, rhwygo neu anafiadau yn gyffredin. Weithiau, gall dyllu cosmetig beri niwed i’r nerfau ac achosi creithiau ac mae risg fechan iawn o gael firws gwaed megis hepatitis.

Dywedodd Lesley Griffiths:

“Ar hyn o bryd, gall awdurdodau lleol yng Nghymru ei gwneud hi’n ofynnol i dyllwyr cosmetig gofrestru eu busnesau a dilyn rheolau glendid a hylendid. Bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn gwneud tyllu cosmetig yn ddiogelach i bobl ifanc ac yn rhoi mwy o reolaeth i rieni a gwarcheidwaid.

“Dylai cynnwys rhiant neu warcheidwad helpu i leihau effaith pwysau gan ffrindiau i gael twll cosmetig. Dylai hefyd helpu’r person ifanc i ddewis tyllwr cyfrifol ag iddo enw da a gobeithio y bydd yn lleihau nifer yr achosion o gymhlethdodau ar ôl y tyllu. Dylai cyflwyno cyfyngiad oed pendant ar gyfer tyllu cosmetig mewn mannau tyner hefyd arbed pobl ifanc rhag rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw’n agored i niwed.

“Roedd ymgynghori ar ganiatâd rhieni yn y maes hwn yn rhan bwysig o’n Rhaglen Lywodraethu. O’r ymatebion a gafwyd, mae’n amlwg bod hyd yn oed y bobl ifainc eu hunain eisiau’r ddeddfwriaeth hon.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Tyllu cosmetig i bobl ifanc

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 31 Mai 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i