Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyflwyno bil sgorio hylendid bwyd

Heddiw amlinellir cynigion newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd fel bwytai, siopau tecawê ac archfarchnadoedd yng Nghymru arddangos sgorau hylendid bwyd ar eu safleoedd.
Dydd Llun 28 Mai 2012
Amlinellir cynigion newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd fel bwytai, siopau tecawê ac archfarchnadoedd yng Nghymru arddangos sgorau hylendid bwyd ar eu safleoedd
Cyflwyno bil sgorio hylendid bwyd

Bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru), a luniwyd er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i ddefnyddwyr ynghylch ble maent yn bwyta neu’n prynu bwyd, ac i wella arferion hylendid bwyd mewn busnesau.

Mae cyflwyno cynllun sgoriau hylendid bwyd gorfodol yn un o ymrwymiadau Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru a hwn fyddai cynllun gorfodol cyntaf y DU.

O dan y cynllun hwn, bydd busnesau’n cael sgôr rhwng 0 a 5. Mae sgôr o 0 yn golygu bod angen gwelliant ar frys, a sgôr o 5 yn golygu bod safonau hylendid yn dda iawn.

Bydd y sgôr yn seiliedig ar feini prawf sy’n cynnwys safonau trin bwyd – fel sut mae’r bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei gadw’n oer a’i storio, cyflwr y safle a’r gweithdrefnau sydd yn eu lle i sicrhau bod bwyd yn cael ei gynhyrchu’n ddiogel.

Bydd yn ofynnol i fusnesau arddangos eu sgôr mewn man amlwg, fel y fynedfa, neu wynebu dirwy.

Yn dilyn ymgynghori ar y cynigion yn gynharach eleni, mae’r Bil yn cynnwys darpariaethau i gynnwys busnesau sy’n cyflenwi bwyd i fusnesau eraill.

Hefyd, mae dyletswydd newydd ar fusnesau bwyd i ddweud beth yw eu sgôr hylendid bwyd wrth gwsmeriaid sy’n eu holi. Bydd gwrthod gwneud hynny’n drosedd. Bydd hyn yn galluogi pobl â nam ar eu golwg neu bobl sy’n gwneud ymholiadau dros y ffôn i gael gwybod beth yw sgôr hylendid y sefydliad cyn ei ddefnyddio.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths:

“Bydd y Bil yn cyflwyno mesur iechyd cyhoeddus syml ond effeithiol a fydd yn grymuso defnyddwyr ac yn helpu i wella safonau hylendid bwyd.

“Mae hylendid bwyd yn hanfodol er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cynllun sgorio’n helpu i godi safonau ac yn sicrhau bod defnyddwyr a busnesau’n elwa.

“Bydd y cynllun yn galluogi defnyddwyr i wneud dewis mwy cytbwys ynghylch ble maent yn dewis bwyta neu siopa am fwyd, tra bydd hylendid bwyd da yn golygu sgoriau uwch sy’n dda i fusnes.”
Os daw’r Bil yn gyfraith, disgwylir mai ar ddiwedd 2013 y bydd y cynllun gorfodol yn dod i rym. Yn y cyfamser bydd cyfle i fusnesau baratoi ar ei gyfer.

Fel yn achos y cynllun gwirfoddol presennol, bydd amlder yr arolygiadau’n seiliedig ar asesiad o’r risg i’r defnyddiwr, fel y math o fusnes bwyd, natur y bwyd a maint y busnes.

Gall busnesau apelio yn erbyn eu sgôr os ydynt yn ystyried ei fod yn anghyfiawn neu’n annheg. Gallant hefyd ofyn am arolygiad ail-sgorio, a thalu amdano, os ydynt wedi cyflawni’r gwelliannau sy’n ofynnol.

Mae’r ddeddfwriaeth yn bwriadu cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig o £200 am droseddau fel peidio ag arddangos y sgoriau, gyda gostyngiad am dalu’r ddirwy’n gynnar. Mae pwerau hefyd i erlyn, gydag uchafswm dirwy o £1000 yn cael ei gynnig.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Cafodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 28 Mai 2012 Hylendid bwyd Cymru iachach Gwella iechyd Y rhaglen ddeddfwriaethol Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i