Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lansio ymgynghoriad ar becynnau tybaco plaen

lansiwyd ymgynghoriad ymhob rhan o’r Deyrnas Unedig ar werthu tybaco mewn pecynnau unffurf neu blaen.
Dydd Llun 16 Ebrill 2012

Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn i bobl a ydynt yn credu y byddai pecynnau unffurf yn cael effaith ar iechyd pobl, ac yn gostwng nifer y bobl sy’n dechrau smygu.

Am y tro cyntaf, mae’r ymgynghoriad yn awgrymu beth y gallai pecyn unffurf ei olygu, sef dim brand, un lliw, a bod unrhyw ysgrifen ar y pecyn yn cael ffont a thestun unffurf.

Bydd yr ymgynghoriad yn ceisio barn ynglŷn â’r materion canlynol:

  • a ddylid cadw pecynnau tybaco fel y maent;
  • a ddylid mabwysiadu pecynnau plaen; ynteu
  • a ddylid ystyried opsiwn arall.

Hefyd, gofynnir i bobl ystyried pa effaith benodol y gallai pecynnau unffurf ei chael, gan gynnwys:

  • lleihau apêl cynnyrch tybaco;
  • gwneud rhybuddion iechyd yn fwy effeithiol;
  • yr effaith ar y diwydiant tybaco a manwerthwyr;
  • annog pobl i brynu eu cynnyrch tybaco dramor.

Meddai Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd:

“Yng Nghymru, mae 6 y cant o bobl ifanc rhwng 11 ac 16 mlwydd oed yn dweud eu bod yn smygu o leiaf unwaith yr wythnos, a dyma’r peth sy’n dal i achosi’r nifer fwyaf o afiechyd a marwolaethau cynamserol yng Nghymru, gyda thua 5,650 o farwolaethau bob blwyddyn. Bydd bron hanner yr holl smygwyr hirdymor yn marw pan fyddant yn ganol oed o ganlyniad i ddefnyddio tybaco.

“Mae afiechyd oherwydd smygu hefyd yn faich sylweddol o ran y costau mawr y mae’n ei achosi i’r GIG yng Nghymru. Roedd cost trin afiechydon sy’n gysylltiedig â smygu tua £386 miliwn yn 2007/08; ac mae hyn yn gyfystyr â £129 y pen, neu 7% o’r holl wariant ar ofal iechyd yng Nghymru.  

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio’n agos â’r Adran Iechyd ar yr ymgynghoriad sy’n cael ei lansio heddiw, ac mae hyn yn adlewyrchu’r ymrwymiad sydd yn ein Cynllun Gweithredu ar Reoli Tybaco i ymdrin â pha mor fforddiadwy, atyniadol a hawdd eu cael yw cynnyrch tybaco, yn enwedig i bobl ifanc.

“Byddwn yn annog cynifer â phosibl o bobl yng Nghymru i roi eu barn ynglŷn â’r mater o gadw pecynnau tybaco fel y maent, mabwysiadu pacedi plaen, ynteu a ddylid ystyried opsiwn arall.”

Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 16 Ebrill a 10 Gorffennaf. Caiff pob unigolyn, busnes neu sefydliad sydd â diddordeb eu hannog i ymateb.  

Dim ond ar ôl rhoi ystyriaeth lwyr i’r ymatebion i’r ymgynghoriad, y dystiolaeth a gwybodaeth berthnasol arall, y gwneir unrhyw benderfyniadau ynglŷn â chymryd camau polisi pellach mewn perthynas â phecynnau tybaco.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Prif Swyddog Meddygol Cymru

Tagiau

Iechyd a gofal cymdeithasol 16 Ebrill 2012 Cymru iachach Gwella iechyd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i