Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Rhagfyr 2017
Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog rhieni plant dwy a thair oed yng Nghymru i fynd â'u plant i gael eu brechu rhag y ffliw y gaeaf hwn.
 
11 Rhagfyr 2017
Mae cynlluniau i adeiladu canolfan gofal integredig newydd sbon i bobl Aberteifi wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
07 Rhagfyr 2017
Yn y Gemau OlympAGE bydd pobl hŷn a phobl anabl yn cystadlu mewn gweithgareddau tîm cystadleuol wedi'u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd yn Rio.
 
06 Rhagfyr 2017
Dyma’r buddsoddiad mwyaf gan Lywodraeth Cymru sy’n targedu’r seilwaith gofal sylfaenol a chymunedol.
 
06 Rhagfyr 2017
Wedi cadarnhau y bydd y swm y gall pobl Cymru ei gadw pan fyddant mewn gofal preswyl yn cynyddu o £30,000 i £40,000 o fis Ebrill 2018.
 
04 Rhagfyr 2017
Mae'r gefnogaeth ar gyfer y system rhoi organau newydd yng Nghymru yn uchel, yn ôl Gwerthusiad Effaith Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru).
 
29 Tachwedd 2017
Mae ymchwil newydd a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai yfwyr niweidiol a pheryglus fydd yn profi effaith fwyaf gosod isafbris uned ar gyfer alcohol.
 
24 Tachwedd 2017
Mae darparu seibiannau i ofalwyr a sicrhau bod ganddynt y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau, ymysg blaenoriaethau newydd Llywodraeth Cymru i wella bywydau gofalwyr yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2017
O’r mis hwn ymlaen, gofynnir i feddygfeydd teulu yng Nghymru gofnodi anghenion gwybodaeth a chyfathrebu eu cleifion sydd â nam ar y synhwyrau.
 
23 Tachwedd 2017
Mae GIG Cymru yn rhoi diagnosis o ganser ac yn trin mwy nag erioed o gleifion â chanser o fewn yr amser targed.
 
20 Tachwedd 2017
Mae'r llwyddiant yn dilyn lansio ymgyrch newydd yn y DU ac yn rhyngwladol i hyrwyddo Cymru fel lle gwych i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu, hyfforddi, gweithio a byw.
 
15 Tachwedd 2017
Mae gwell cynlluniau i wrthsefyll pwysau'r gaeaf yn eu lle i fynd i'r afael â'r heriau tymhorol sy'n wynebu GIG Cymru.
 
13 Tachwedd 2017
Wedi dweud bod cyfrifoldeb ar bawb mewn cymdeithas i amddiffyn a diogelu plant ac oedolion rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso.
 
10 Tachwedd 2017
Bydd cyn-filwyr y lluoedd arfog yng Nghymru yn gallu cael mynediad at wasanaethau arbenigol y GIG yn gynt diolch i fuddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Tachwedd 2017
Mae llai o bobl yn marw'n gynnar o glefyd coronaidd y galon yng Nghymru, gyda gostyngiad o 68% yn y gyfradd farwolaethau dros yr ugain mlynedd diwethaf.
 
Tudalen 1 o 25 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2017
Ll M M I G S S
<< Tac    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i