Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Canolfan gymunedol yng Nghaergybi yn cael dechrau teg gyda buddsoddiad gwerth £1.1 miliwn gan Lywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones y bydd Canolfan Jesse Hughes yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o roi dechrau teg i blant yr ardal, a hithau newydd gael ei hailwampio a'i hehangu.
Dydd Iau 12 Tachwedd 2015

Agorodd y Prif Weinidog y ganolfan yn swyddogol heddiw. Cafodd y gwaith o'i hadnewyddu ei gwblhau â chymorth gwerth £1.1 miliwn oddi wrth raglenni Dechrau'n Deg a Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Mae Canolfan Jesse Hughes yn adnodd gwerthfawr i'r gymuned a defnyddiwyd cyllid cyfalaf i ailwampio'r adeilad a chreu canolfan Dechrau'n Deg newydd ar y safle.

Bydd y ganolfan Dechrau'n Deg newydd yn sicrhau y bydd gofal yn cael ei ddarparu i dros 50 o blant bach bob dydd. Bydd hefyd yn darparu lle ar gyfer swyddfeydd ac ar gyfer gwneud gwaith grŵp.

Dechrau'n Deg yw rhaglen Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru, ar gyfer teuluoedd â phlant dan 4 oed. Mae'n targedu rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae'n cynnig gofal rhan-amser o ansawdd da i blant 2-3 mlwydd oed, gwasanaethau ychwanegol gan ymwelydd iechyd a mynediad at raglenni rhianta.  

Mae'r ganolfan hefyd yn darparu gwasanaethau addysgol allweddol i rieni, pobl ifanc a phlant yng Nghaergybi. Mae'r rhain yn cynnwys clybiau ieuenctid rheolaidd, grwpiau cymunedol ac Uned Cyfeirio Disgyblion ar gyfer pobl ifanc sy'n methu â mynd i ysgolion prif ffrwd.

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu drwy grant cyfalaf o dros £856,000  gan Dechrau'n Deg a chyllid gwerth £330,000 oddi wrth Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

"Mae Canolfan Jesse Hughes yn ased pwysig iawn i'r gymuned yma yng Nghaergybi a bydd yn cynnig cyfleusterau a chymorth ardderchog i deuluoedd yn yr ardal.

"Rwy'n hynod o falch ein bod wedi gallu buddsoddi £1.1 miliwn er mwyn moderneiddio'r ganolfan a'i gwneud yn gartref i'n cynllun Dechrau'n Deg.

"Mae Dechrau'n Deg yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Cefnogodd y cynllun dros 400 o blant ym Môn yn ystod 2014-15, gan helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i'w bywydau nhw a'u rhieni."

Eglurodd Bethan Hywel Jones, Rheolwr Uned Cefnogi Teuluoedd Ynys Môn:

"Rydan ni wedi bod yn lwcus dros ben i gael arian gan Lywodraeth Cymru i helpu i wella Canolfan Jesse Hughes. Mae'r ganolfan yn chwarae rôl bwysig mewn dwy o Raglenni Trechu Tlodi'r Llywodraeth. Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn medru cynnig gwasanaethau cymunedol gwerthfawr i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng nghanol cymuned Caergybi drwy'r rhaglenni hyn."  

Croesawodd y Cynghorydd Kenneth Hughes, sy'n gyfrifol am y portffolio addysg, y cyfleusterau newydd gwych.

Dywedodd:

"Ein nod ni, fel Awdurdod, ydy darparu addysg a chefnogaeth ardderchog i'n plant a'n pobl ifanc er mwyn iddyn nhw gyflawni eu haddewid. Bydd darparu addysg yn yr Uned Cyfeirio Plant, ynghyd â darparu gofal plant gan Dechrau'n Deg a chynnig Gwasanaethau Ieuenctid eraill yn y ganolfan newydd, yn ein helpu ni i wneud hyn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 12 Tachwedd 2015 Programme for Government - Tackling Poverty Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i