Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyflawni i Gymru un flwyddyn yn ddiweddarach

“Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio’n ddiflino i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl Cymru.” Dyna neges y Prif Weinidog, Carwyn Jones, wrth nodi blwyddyn ers ffurfio’r Llywodraeth Cymru bresennol.
Dydd Llun 07 Mai 2012
Y Cabinet a Dirprwy Weinidogion Llywpdraeth Cymru

Mae wedi amlinellu’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran addewidion ‘Pump am Ddyfodol Tecach’ Llywodraeth Cymru, gan gynnwys:

  • Uchelgais i greu mwy o gyfleoedd i bobl fod yn brentisiaid a chael hyfforddiant – mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gwerth £75 miliwn, sef Twf Swyddi Cymru, i greu 12,000 o gyfleoedd swyddi newydd i bobl rhwng 16 a 24 mlwydd oed dros y tair blynedd nesaf.
  • Gwella mynediad i feddygon teulu fin nos ac ar ddydd Sadwrn - mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd  o ran oriau agor meddygon teulu ledled Cymru. Erbyn mis Ebrill y flwyddyn nesaf, bydd gostyngiad eto yn y nifer o feddygfeydd a fydd ar gau am hanner diwrnod. Hefyd, bydd gofyn i fwy ohonynt gynnig apwyntiadau yn gynnar y bore a thua diwedd y dydd.
  • Mwy o wariant rheng flaen ar ysgolion – Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £27 miliwn ychwanegol i ysgolion yn 2012-15, ar ben y cynnydd yn y cyllidebau blaenorol. Erbyn 2014-15, bydd cyllid ysgolion bron £100 miliwn yn uwch nag yn 2010-2011. Mae Gweinidogion hefyd wedi buddsoddi swm pellach o £20 miliwn arall i gynorthwyo’r disgyblion mwyaf difreintiedig, drwy’r Grant Amddifadedd Disgyblion.
  • 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ychwanegol – o 1 Ebrill eleni ymlaen, bydd 165 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr heddlu naill ai wrth eu gwaith neu’n cael hyfforddiant. Y nod yw sicrhau bod y 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol i gyd wedi’u recriwtio, eu hyfforddi ac wrth eu gwaith erbyn mis Medi’r flwyddyn nesaf.
  • Dyblu nifer y plant sy’n cael budd o ymweliadau iechyd gwell a gofal plant am ddim – ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddwyd ehangiad gwerth £55 miliwn i raglen Dechrau’n Deg er mwyn dyblu nifer y plant fydd yn gallu manteisio ar y cynllun.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae’r Llywodraeth hwn yn cyflawni i bobl Cymru. Rydyn ni’n creu mwy o brentisiaethau ar gyfer ein pobl ifanc drwy gynllun Twf Swyddi Cymru. Mae’r cynllun hwn yn arf cryf yn y frwydr i sicrhau nad yw’r genhedlaeth hon o bobl ifanc yn genhedlaeth golledig.

"Rydyn ni’n ei gwneud yn haws i bobl sy’n gweithio fynd at feddyg teulu ac yn gwario mwy o arian ar ein hysgolion. Rydyn ni’n darparu cymorth ychwanegol i deuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig gyda mwy o ofal plant am ddim.

"Mae mwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol ar ein strydoedd ac mae’r swyddogion newydd hyn eisoes yn chwarae rôl allweddol nid yn unig yn y gwaith o wneud ein cymunedau’n ddiogelach, ond wrth sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogelach hefyd.

"Fodd bynnag, er fy mod yn hyderus o ran y cynnydd rydyn ni’n ei wneud, mae llawer o heriau ar y gorwel. Mae effeithiau cyllideb ddiweddaraf Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dal i gael eu teimlo ac mae cynigion ar y gweill o ran diwygio’r system les a fydd yn taro Cymru’n galetach na rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. O ganlyniad i hyn oll, bydd heriau aruthrol yn wynebu’r Llywodraeth.

"Ond cofiwch chi - Llywodraeth sy’n gweithredu yw’r llywodraeth hon a bydd yn gwneud ei gorau glas i greu cymdeithas decach, ddiogelach a mwy llewyrchus."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 07 Mai 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i