Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi’r adroddiad cyntaf ar gynnydd

Buddsoddi mewn twf, sicrhau bod gwasanaethau’r GIG ar gael yn gynt, gwella cyfraddau llwyddo prentisiaid a rhoi mwy o gefnogaeth i fusnesau bach – dyma rai o’r llwyddiannau y sonnir amdanynt yn adroddiad blynyddol cynhwysfawr cyntaf Llywodraeth Cymru, a ryddhawyd heddiw.
Dydd Mawrth 29 Mai 2012

Mae adroddiad blynyddol y Rhaglen Lywodraethu – y cofnod mwyaf cynhwysfawr erioed o gynnydd Llywodraeth Cymru – yn amlygu cynnydd dros 300 o ddangosyddion sy’n ymwneud â gwaith y Llywodraeth. Mae’n cyflawni addewid y Prif Weinidog ym mis Medi 2011 y byddai ei Lywodraeth yn dryloyw ac yn cyflwyno ystadegau ar gynnydd Cymru fel gwlad, ynghyd â dadansoddiad ohonynt.

Dyma rai o’r camau y mae Gweinidogion wedi’u cymryd er mis Medi i gyflawni’r hyn sydd yn y Rhaglen Lywodraethu, ynghyd â rhai o’r meysydd lle cafwyd y cynnydd mwyaf:

 • Cronfa Fuddsoddi Cymru, gwerth £40 miliwn, ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig eu Maint i roi benthyciadau i helpu busnesau i ehangu.
 • Peilot llwyddiannus Twf Swyddi Cymru, gwerth £75 miliwn, a fydd bellach yn cael ei gyflwyno i greu 4000 o gyfleoedd am swyddi y flwyddyn i bobl 16-24 oed.
 • Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru sy’n amlinellu sut y bydd mwy na £3.5 biliwn yn cael ei wario ar brosiectau cyfalaf, fel ysbytai, ysgolion a ffyrdd.
 • Cymorth i 4000 o unigolion rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2012 drwy ein Gwasanaeth Dechrau Busnes, gan greu 660 menter a 1752 o swyddi.
 • Pum Ardal Fenter ar waith ledled Cymru, gyda dau arall wedi’u cyhoeddi.
 • Cyfradd lwyddo o 80% ymysg y prentisiaid sy’n cyflawni pob cam o’u hyfforddiant gyda chwmnïau, o’i chymharu â 54% bum mlynedd yn ôl.  
 • 68% o welliant mewn amserau aros i gleifion er mis Mawrth 2011 i bobl sy’n aros dros 36 wythnos. Mae 94% o gleifion bellach yn aros llai na 26 wythnos am driniaeth.
 • Mae cyfraddau clefyd cylchrediad y gwaed ymysg pobl dan 75 yn parhau i leihau.
 • Mae cyfraddau ailgylchu gwastraff trefol wedi cynyddu – a dyma’r uchaf yn y DU.

Dywedodd y Prif Weinidog

“Yr adroddiad hwn yw’r cofnod mwyaf cynhwysfawr erioed o gynnydd Llywodraeth Cymru. Mae’n nodi’n glir iawn pa gamau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni ein haddewidion.

“Mae fy Llywodraeth wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw. Drwy gyhoeddi, am y tro cyntaf, y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud ym mhob maes, gall pobl farnu ein gwaith a’n hymdrechion i wireddu ein hymrwymiadau. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r dystiolaeth gadarn sydd ei hangen arnom i’n helpu i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru.”

Dyma rai o’r camau eraill y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd er mis Medi:

 • Gwireddu’r uchelgais o greu llwybr 870 milltir o hyd ar hyd arfordir Cymru. Disgwylir i’r llwybr ddenu 100,000 o ymwelwyr ychwanegol y flwyddyn.
 • Rhoi 165 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ychwanegol ar waith, neu mewn hyfforddiant. Y nod yw recriwtio 500 o swyddogion, eu hyfforddi a’u rhoi ar waith erbyn mis Medi 2013.
 • Dyfarnu £100 miliwn i Gronfa Gwyddorau Bywyd Cymru a £50 miliwn i raglen sêr gwyddoniaeth – cronfa ecwiti pwrpasol a rhaglen recriwtio lefel uchel i fuddsoddi mewn busnesau gwyddoniaeth yng Nghymru.
 • Cynnydd yn rhoi Cynllun Gweithredu Gwella Ysgolion ar waith, er mwyn cyflawni’r cynnydd angenrheidiol o ran cyrhaeddiad yn ein system addysg.
 • Troi llawer o’r 22,000 o eiddo sector cyhoeddus gwag yn gartrefi drwy’r Gronfa Benthyciadau Ailgylchadwy, ‘Troi Tai'n Gartrefi’, sydd werth £10 miliwn.
 • Bod y cyntaf ym Mhrydain i gyflwyno dyletswyddau cydraddoldeb penodol i helpu awdurdodau cyhoeddus i gael gwared ar wahaniaethu, hybu cyfle cyfartal a magu cydberthnasau da.

Ychwanegodd y Prif Weinidog:

“Does dim dwywaith amdani, a ninnau flwyddyn i mewn i dymor Cynulliad pum mlynedd o hyd, fod yr hinsawdd economaidd ac ariannol yn anodd iawn. Gyda hyn yn gefndir, fe fyddwn ni’n dal ati i weithio’n ddiflino i hybu swyddi a’r economi. I fwrw ymlaen ymhellach, mae angen i ni fod yn realistig am yr heriau sydd o’n blaenau er mwyn i ni allu blaenoriaethu’r camau sydd angen eu cymryd.

“Drwy bopeth, ein nod yw gwella lles hirdymor Cymru. Rydyn ni’n gwneud hynny drwy gryfhau elfennau sylfaenol ein heconomi, codi ein safonau addysgol a sicrhau bod Cymru’n lle deniadol iawn i gynnal busnes a buddsoddi. Rydyn ni wedi ymrwymo i gyflawni newid parhaus ar gyfer pobl Cymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 29 Mai 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i