Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arian ychwanegol i gynorthwyo disgyblion mwyaf difreintiedig Cymru

Mae manylion am hwb ariannol mawr i ddisgyblion tlotaf Cymru wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf gan Carwyn Jones, y Prif Weinidog.
Dydd Iau 24 Mai 2012

Bydd y Grant Amddifadedd Disgyblion newydd, sy’n werth £32.4 miliwn y flwyddyn, yn rhoi cymorth ymarferol i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.  Bydd pob ceiniog o’r arian yn mynd yn uniongyrchol i gyllidebau ysgolion.

Mae gwella’r dylanwad y mae cyrhaeddiad addysgol yn gallu ei gael ar dlodi yn un o addewidion allweddol y Rhaglen Lywodraethu – sef rhaglen o gamau gweithredu ymhob maes o’r Llywodraeth.  Ar 29 Mai, bydd y Prif Weinidog yn cyhoeddi ei adroddiad cynnydd cyntaf ar y rhaglen.

Bydd ysgolion yn gallu bod yn hyblyg wrth benderfynu sut i wario’r arian ychwanegol a ddarperir ar gyfer amddifadedd disgyblion.  Cânt eu hannog i feddwl am lythrennedd a rhifedd yn benodol, sut i wella’r ffyrdd o olrhain cynnydd disgyblion penodol, a sut y mae gwasanaethau gwirfoddol, statudol a chymunedol yn gallu chwarae eu rhan, yn ogystal â rhieni.

Bydd pob ysgol yn derbyn swm sy’n seiliedig ar nifer y disgyblion rhwng 5 a 15 mlwydd oed sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, sef £450 ychwanegol am bob disgybl cymwys.

Bydd y Prif Weinidog yn amlinellu manylion y grant pan fydd yn agor Ysgol yr Hendre newydd gwerth £9.3 miliwn yng Nghaernarfon.

Dywedodd:

"Mae’r arian newydd yma yn hwb mawr i’n hysgolion, ac mae iddo un nod clir – sef lleihau’r cyswllt sy’n bodoli rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad addysgol.  Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ymarferol i sicrhau cyfleoedd addysgol gwell i’n plant mwyaf difreintiedig.

"Byddwn yn cydweithio’n agos ag ysgolion i sicrhau bod y grant yma yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gyfleoedd bywyd y rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol.  Mae gan fy llywodraeth ymrwymiad angerddol i ofalu bod pawb, ni waeth beth fo’u cefndir, yn gallu gwireddu eu llawn botensial.

"Rydym yn mynd ati i geisio sicrhau gwelliant i fywydau ein plant, a hynny er mwyn creu gwlad decach a mwy ffyniannus."

Bydd y Prif Weinidog yn agor Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon yn swyddogol.  Mae’r adeilad yn un o’r ysgolion mwyaf caredig i’r amgylchedd yng Nghymru, a derbyniodd £4.3 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.  Cyfrannodd Cyngor Gwynedd a’r sector preifat hefyd at ei adeiladu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ysgolion

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 24 Mai 2012 Programme for Government - Education Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i