Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddi £1.3 biliwn eleni yn seilwaith cenedlaethol Cymru - Prif Weinidog Cymru

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi dros £1.3 biliwn mewn ysbytai newydd, ysgolion newydd a phrosiectau seilwaith mawr ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
Dydd Llun 07 Tachwedd 2011

Bydd hyn yn digwydd er gwaethaf y setliad ariannol gwaethaf i unrhyw ran o'r DU, gyda Llywodraeth y DU yn torri 42.6% mewn termau real o gyllideb cyfalaf Llywodraeth Cymru dros y 4 blynedd nesaf.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru fod buddsoddi cyfalaf mewn seilwaith o bwys yn ategu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hybu twf yn yr economi, cefnogi'r diwydiant adeiladu sydd o dan bwysau mawr, a darparu'r amodau angenrheidiol sy'n galluogi'r sector preifat i dyfu a chreu swyddi.

Yn ôl ym mis Mawrth fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi'r prosiectau mawr a fu ar waith drwy gydol 2011-12.                                                                                                                                 Bydd y buddsoddiadau cyfalaf hyn yn gwario dros £780m y flwyddyn ariannol hon. Maent yn cynnwys:

  • £144m mewn addysg
  • £259m mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
  • £95m mewn busnes, menter, technoleg a gwyddoniaeth
  • £234m mewn trafnidiaeth
  • £46m mewn llywodraeth Leol

Mae'r symiau hyn yn ychwanegol i fwy na £100m sy'n dod o Gyfalaf a Gedwir yn Ganolog i gefnogi blaenoriaethau adrannol.

Yn ddiweddarach yn yr wythnos bydd Prif Weinidog Cymru'n cyhoeddi cyfres o fesurau ar y camau gweithredu ar y cyd y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i helpu unigolion a busnesau yng Nghymru i ddelio ag effaith y dirywiad economaidd  a'r argyfwng ariannol byd-eang.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Er gwaethaf penderfyniad Llywodraeth y DU i gwtogi ar yr arian sydd ar gael inni ei fuddsoddi mewn ysgolion, ysbytai a ffyrdd newydd a phrosiectau mawr eraill, rwy'n hollol benderfynol o wneud yn siŵr y bydd y llywodraeth dan f'arweiniad i'n buddsoddi yn ein seilwaith cenedlaethol.

"Y flwyddyn ariannol hon, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi dros £780m mewn ysgolion newydd, ysbytai newydd a seilwaith sylweddol arall ledled y wlad. Mae'r arian hwn erbyn hyn yn cael ei drosi'n waith adeiladu gweladwy ar safleoedd ar draws Cymru. .

"Mae bron i £700m o fuddsoddi cyfalaf ar y gweill ar gyfer iechyd yn ystod y tair blynedd nesaf.  Ar 26 Mai, cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, fuddsoddiad cyfalaf gwerth £77m i ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd ac ar 20 Gorffennaf cyhoeddwyd £2.8m yn ychwanegol i ddatblygu gwasanaethau arennol yng ngogledd Powys.  

"Hefyd, bydd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, yn cyhoeddi'n fuan y bydd tua £90m o fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer y cam nesaf o brosiectau cyfalaf a gedwir yn ganolog ar gyfer 2012-13 a 2013-14; cyhoeddodd John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, yn ddiweddar y bydd £34m ar gael ar gyfer cynlluniau gwastraff a chynaliadwyedd; ac o ran addysg, bydd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi rhaglen newydd o fuddsoddi yn Ysgolion yr 21ain Ganrif ym mis Rhagfyr.

"Mae hyn yn dangos yn glir ein bod yn buddsoddi mewn prosiectau sylweddol y bydd economi Cymru'n elwa ohonynt."

Fe wnaeth y Prif Weinidog ymrwymiad na fydd unrhyw oedi wrth fuddsoddi mewn adeiladau ac offer newydd yn y GIG.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Gadewch imi egluro - ni fydd oedi i unrhyw brosiectau cyfalaf GIG.  Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn yn buddsoddi dros £700m yn ein hysbytai, mewn canolfannau gofal sylfaenol newydd ac mewn cyfarpar sy'n defnyddio'r dechnoleg fwyaf cyfoes.  Bydd hyn yn sicrhau bod y GIG yng Nghymru yn cael y cyfleusterau, yr offer a'r dechnoleg angenrheidiol i ddarparu gofal iechyd o'r radd flaenaf i bobl Cymru.

"Mae gwaith ar yr holl brosiectau sydd wedi'u cymeradwyo a'u hymrwymo i gontract yn parhau fel y'i cynlluniwyd.  Gall y byrddau iechyd gyflwyno cynlluniau sydd i fod cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo gan y Gweinidogion o fewn y tri mis nesaf, a chânt eu hystyried gan swyddogion yn y dull arferol cyn eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

"O safbwynt unrhyw gynigion gan fyrddau iechyd yn y dyfodol, byddai'n hollol anghyfrifol inni roi cymeradwyaeth gyffredinol cyn inni ddeall sut maent yn cyd-fynd â'r cynlluniau ehangach i gyflawni gwasanaethau lleol sy'n ddiogel, yn gynaliadwy ac o ansawdd uchel. Fel yr eglurodd y Gweinidog Iechyd mewn Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae hi'n disgwyl bod mewn sefyllfa i gymeradwyo'r buddsoddiad newydd yn y Flwyddyn Newydd.  Felly, ni fydd y cynlluniau sydd wrthi'n cael eu datblygu gan fyrddau iechyd yn cael eu heffeithio gan ddatganiad y Gweinidog Iechyd, gan nad ydym yn disgwyl achosion busnes ar gyfer y rhain o fewn y chwe mis nesaf."

Dywedodd y Prif Weinidog fod yn rhaid canolbwyntio'r holl fuddsoddiadau cyfalaf yn y dyfodol ar wneud y mwyaf o'r buddion cynaliadwy i economi Cymru, ac ar yr un pryd gwneud gwelliannau i wasanaethau, fel y gallwn gyflawni o fewn ein hadnoddau penodedig.

Aeth y Prif Weinidog yn ei flaen:

"Mae ein hymrwymiad i'r sector adeiladu yn hollol glir.  Dyma pam ein bod wedi cynnwys y diwydiant adeiladu, sydd â thua 10,000 o fusnesau'n cyflogi 100,000 o bobl yng Nghymru, yn ein sectorau blaenoriaeth ar gyfer Rhaglen Adnewyddu'r Economi .  Mae gan y rhaglen rôl ganolog i'w chwarae wrth ddarparu tai fforddiadwy, seilwaith cludiant gwell, ysgolion ac ysbytai gwell a seilwaith ynni gwyrdd.

"Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar Gynllun Buddsoddi Seilwaith i Gymru.  Bydd y cynllun yn nodi'r blaenoriaethau seilwaith allweddol yng Nghymru; yn galluogi blaenoriaethu rhwng sectorau seilwaith fel ein bod yn sicrhau'r gwerth gorau am arian ac yn annog y sector preifat mewn modd positif i fuddsoddi yng Nghymru. Caiff hyn ei wneud drwy ddarparu mwy o eglurder a sicrwydd o ran ein blaenoriaethau buddsoddi yn y tymor canolig a'r hir dymor."

Bydd y Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod o Gyngor Llywodraeth Cymru ar Adnewyddu'r Economi ddydd Mercher, a fydd yn cydgysylltu'r ymdrech i ddefnyddio'r holl ysgogiadau sydd ar gael inni i gefnogi adferiad a thwf economi Cymru.

Ychwanegodd y Prif Weinidog:

"Mae'r dirywiad yn y sefyllfa economaidd yn y DU ac yn fyd-eang  yn enbyd.  Dyna pam yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf y bydd fy Llywodraeth i'n cyflwyno cyfres o gyhoeddiadau i ddiogelu a chefnogi economi Cymru.  Bydd y cyhoeddiadau hyn - ynghyd â buddsoddi strategol mewn prosiectau cyfalaf - yn lleihau'r fiwrocratiaeth i fusnesau, yn cynorthwyo'r sector adeiladu sy'n adfeilio ac yn helpu economi Cymru i ddelio â phroblemau economaidd difrifol a byd-eang sy'n parhau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 07 Tachwedd 2011 Band eang Cyllideb Cymru Ddigidol Yr economi Yr Amgylchedd Gwasanaethau cyhoeddus Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i