Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adeiladu cymunedau cryf, cyfrifol yn flaenoriaeth – Prif Weinidog Cymru

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi dweud bod creu cymunedau cryf a chyfrifol wedi bod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, ac y bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth.
Dydd Llun 15 Awst 2011

Cadarnhaodd ein hymrwymiad yn hyn o beth ar ôl i Brif Weinidog y DU gyhoeddi ei fod wedi rhoi gorchymyn i holl bolisïau Llywodraeth y DU gael eu hadolygu ar ôl y terfysg a welwyd yr wythnos ddiwethaf yn Lloegr, a hynny er mwyn sicrhau bod y polisïau hynny’n rhai digon beiddgar i fynd i’r afael â ‘chwalfa foesol’.

Galwodd Prif Weinidog Cymru hefyd ar Lywodraeth y DU i ailystyried y cynigion i dorri gwariant ar yr heddlu, ac i ailystyried y cynlluniau sydd ganddi i dorri swyddi yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Mr Jones fod y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â rhai o’r materion sylfaenol mwyaf difrifol sy’n wynebu Cymru a’i phobl yn enghraifft o bŵer datganoli i weithredu i wella gwasanaethau cyhoeddus a chanlyniadau ar gyfer plant, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru.  

Tynnodd Prif Weinidog Cymru sylw at raglenni arloesol ac unigryw Llywodraeth Cymru i roi cymorth i deuluoedd, megis y Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd, y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a’r rhaglen Dechrau’n Deg, sy’n grymuso teuluoedd ac yn rhoi’r gallu iddynt wneud y newidiadau angenrheidiol i’w ffordd o fyw, ac i fynd ati hefyd i gyflwyno newidiadau eraill.  

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:

“Er bod Cymru hefyd yn wynebu rhai o’r problemau cymdeithasol ac economaidd sy’n wynebu cymunedau mewn rhannau eraill o’r DU, mae’r Llywodraeth dw i’n ei harwain yn cymryd camau pendant yn barod i fynd i’r afael â’r problemau sylfaenol y mae nifer o gymunedau mwyaf amddifadus a difreintiedig Cymru yn eu dioddef. Mae’r materion hyn wedi bod ar frig ein hagenda bob amser."  

“Rydyn ni’n benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i ailadeiladu ac i adfywio cymunedau Cymru. Mae’n rhaglen Cymunedau yn Gyntaf wedi bod yn fodd i newid ein cymunedau er gwell.

“Mae’n Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd, sydd newydd eu sefydlu, yn cynnig cymorth amhrisiadwy i rai o’n teuluoedd mwyaf agored i niwed, sydd â phroblemau’n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a hynny er mwyn sicrhau bod teuluoedd yn rhoi lles eu plant yn gyntaf a’u bod yn cael help i wneud hynny. Dylai’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd sefydlogi bywyd yn y cartref a helpu plant a theuluoedd i aros gyda’i gilydd os dyna sydd orau i’r plentyn.  

Ychwanegodd Prif Weinidog Cymru:

“Yr hyn sy’n achosi’r niwed mwyaf i deuluoedd yng Nghymru yw melltith diweithdra. Fel llywodraeth, rydyn ni’n benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod pobl yn cael gwaith, ac i geisio cadw pobl yn y swyddi sydd ganddyn nhw’n barod. Fodd bynnag, mae penderfyniad Llywodraeth y DU i dorri swyddi yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn tanseilio’n hymdrechion yn ddifrifol.

"Mewn cyferbyniad llwyr â Llywodraeth y DU, sydd wedi dod â Chronfa Swyddi'r Dyfodol i ben, rydyn ni’n ymrwymedig i gynnig gwell cyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru sydd heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Ym mis Ebrill 2012, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cronfa swyddi i Gymru. Bydd yn creu 4,000 o swyddi ar draws Cymru ar gyfer pobl ifanc ddi-waith rhwng 16-24 oed, a hynny am gyfnod o 6 mis. Rydyn ni hefyd yn creu rhagor o gyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru gael prentisiaethau. Rydyn ni wedi cyhoeddi trefniadau newydd ar gyfer bwrw ymlaen â’n rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a fydd yn canolbwyntio mwy ar ein blaenoriaethau, sef rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ifanc er mwyn sicrhau’r gweithwyr medrus y mae eu hangen ar ein heconomi.

“Bydd torri nifer yr heddlu yn brifo’n cymunedau. Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caerdydd y bore ’ma, bydd gostyngiad o £1.36 biliwn, neu 14%, dros y pedair blynedd nesaf yn yr arian grant y mae Llywodraeth y DU yn ei roi ar gyfer plismona lleol - gallai hynny olygu y bydd 16,000 o swyddi yn cael eu colli yn y rheng flaen. Yr hyn y mae pobl Cymru am ei weld yw mwy o heddlu allan ar y stryd yn cadw’n cymunedau ni’n ddiogel, nid llai.

“Er nad yw plismona’n fater sydd wedi’i ddatganoli, rydyn ni’n benderfynol o wneud yr hyn y gallwn ni i sicrhau bod ein cymunedau’n fwy diogel. Dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i gyflwyno 500 yn fwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol dros y pum mlynedd nesaf. Ond fyddan nhw ddim yno i gymryd lle heddweision y rheng flaen - byddan nhw yno i’w cefnogi.

“Mae angen i Lywodraeth y DU fod yn feiddgar, a derbyn bod angen iddi bellach ailystyried ei phenderfyniad i dorri cyllideb yr heddlu.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd Dechrau'n Deg Teuluoedd yn Gyntaf

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 15 Awst 2011 Diogelwch cymunedol Gostwng troseddu Gwasanaethau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (TICID) Arwain Cymru allan o'r dirwasgiad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i