Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Ionawr 2017
Bu Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd, yn cyfarfod heddiw â’r genhedlaeth newydd o ffermwyr i ateb cwestiynau ar ragolygon y diwydiant ar ôl Brexit.
 
12 Ionawr 2017
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru ynghylch y posibilrwydd o gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.
 
09 Ionawr 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £40m ychwanegol dros y pedair blynedd nesaf i wneud hyd at 10,000 o gartrefi ledled Cymru’n fwy ynni- effeithiol ac i roi hwb i fentrau twf gwyrdd eraill.
 
06 Ionawr 2017
Mae cynllun gwerth £40m ar gael i ffermwyr i’w helpu i leihau eu hallyriannau carbon, i gryfhau eu busnesau ac i wella’u gallu i gystadlu.
 
05 Ionawr 2017
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi agor pentref Solar cyntaf Cymru yn swyddogol.
 
04 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi datgan ei bod yn estyn Parth Atal Ffliw’r Adar sy’n cwmpasu Cymru gyfan, am 7 wythnos arall, tan 28 Chwefror.
 
03 Ionawr 2017
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 wedi’i ddarganfod mewn haid o ieir a hwyaid mewn gardd gefn ym Mhont-y-berem, Sir Gaerfyrddin.
 
22 Rhagfyr 2016
Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau bod achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N8 wedi’i ddarganfod mewn hwyaden wyllt yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.
 
22 Rhagfyr 2016
Daeth neges yr ŵyl gan Lesley Griffiths wrth iddi ymweld â Chanolfan Ailgartrefu'r Dogs Trust ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy'r ymgyrch "Give Socks Not Dogs".
 
21 Rhagfyr 2016
Gwnaeth diwydiant bwyd a diod Cymru barhau i ffynnu yn 2016 ac mae mewn sefyllfa dda i ymdopi ag unrhyw heriau a fydd yn ei wynebu yn y dyfodol. 
 
20 Rhagfyr 2016
Lesley Griffiths, wedi cymryd camau pellach i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag y Ffliw Adar Pathogenig Iawn trwy waharddiad dros dro ar grynhoi rhai mathau o adar.
 
20 Rhagfyr 2016
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn Rhisga heddiw er mwyn gweld y cynllun gwerth £2.4 miliwn ar gyfer atal llifogydd sydd wedi’i gwblhau.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae Cymru'n parhau i ailgylchu mwy o wastraff cartref na phob gwlad arall yn y DU, ac mae hyd yn oed mwy ar y blaen erbyn hyn.
 
15 Rhagfyr 2016
Mae Lesley Griffiths yn pwyso ar bobl i gyfrannu at yr ymgynghoriad ar y rhaglen dileu TB Gwartheg sy’n cau ddechrau mis nesaf. 
 
14 Rhagfyr 2016
Lesley Griffiths, wedi croesawu’r fargen “gref a theg” a sicrhawyd ar gyfer diwydiant pysgota Cymru yn sgil cytundeb yr UE ar gwotâu pysgod ym Mrwsel.
 
12 Rhagfyr 2016
Gwariodd bobl a oedd yn cerdded ar arfordir Cymru £84.7 miliwn yn 2014, wnaeth gefnogi 1,000 o swyddi, yn ôl adroddiad newydd.  
 
06 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyflwyno gofynion bioddiogelwch mwy trylwyr ar gyfer dofednod ac adar caeth i’w gwarchod rhag y straen o ffliw adar sy’n lledaenu yn Ewrop
 
06 Rhagfyr 2016
Y camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymeryd i ddefnyddio llai o ynni yng Nghymru, ac i symud oddi wrth ei chysylltiadau traddodiadol â thanwyddau fosil i wlad sy’n amlwg am ei hynni glân.  
 
28 Tachwedd 2016
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd bron i 90% o hawliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn cael eu talu pan fydd y ffenestr daliadau newydd yn agor ddydd Iau, 1 Rhagfyr.    
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2017
Ll M M I G S S
<< Rha    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i