Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllun llaeth

Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies, wedi cyhoeddi cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant godro yn sgil ei drafodaethau yn ystod y sioe.
Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2012

Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Alun Davies, wedi cyhoeddi cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y diwydiant godro yn sgil ei drafodaethau yn ystod y sioe.

Wrth annerch Sioe Frenhinol Cymru, meddia Alun Daviesi:

“Mae’r sector godro yn rhan bwysig iawn o’r diwydiant bwyd a ffermio yng Nghymru, ac mae Llywodraeth Cymru’n gweithio i sicrhau bod ei ddyfodol yn un llewyrchus a chynaliadwy.  Mae ein Rhaglen Lywodraethu wedi clustnodi’r sector llaeth fel sector rydym am roi sylw a chefnogaeth arbennig iddo.  Rwyf nawr am ddweud beth fydd hynny’n ei olygu.

"Cynhaliais ‘uwchgynhadledd’ i’r diwydiant llaeth fis diwethaf lle cafodd y diwydiant drafod yr hyn y carai i Lywodraeth Cymru ei wneud drosto, a sut orau y gallai wneud hynny a’i helpu mewn ffyrdd eraill.  Daeth cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector ynghyd – yn gynhyrchwyr, prynwyr, proseswyr a manwerthwyr – a byddaf yn gwrando ar bob un ohonynt wrth benderfynu sut i ddatblygu’r gefnogaeth ar gyfer y diwydiant godro. Byddaf yn gwneud datganiad arall yn yr hydref.

"Rwy’n cydnabod bod angen i’r sector ddatrys problem y pris a delir am laeth a hefyd i greu fframwaith a mecanwaith i’w helpu i oroesi’n llwyddiannus at y dyfodol.
Roedd Llywodraeth Cymru’n gefnogol i’r broses a arweiniodd at y cytundeb a gafwyd yr wythnos yma o fewn y diwydiant i God Ymddygiad gwirfoddol ar gyfer contractau cyflenwi llaeth.  Mae’r Llywodraeth yn credu y gwnaiff hyn yn y lle cyntaf arwain at gontractau tecach a mwy agored ar draws y sector.  Byddwn yn cadw golwg fanwl ar y Cod newydd ac yn ymroi i ddod i gytundeb terfynol ar y mater yn yr wythnosau nesaf.  Rwyf am weld y Cod yn newid pethau o fewn y diwydiant cyn gynted ag y gall hynny ddigwydd.

"Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru’n sylweddoli na all y Cod ddatrys yr holl broblemau sy’n wynebu cadwyn gyflenwi’r diwydiant llaeth ac rydym o blaid cryfhau’r fframwaith statudol felly er mwyn medru rheoleiddio’r farchnad.

Mae angen cryfhau’r ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd ger bron Senedd Prydain i sefydlu Dyfarnwr y Cod Cyflenwyd Bwydydd i fonitro Cod Ymarfer y Cod Cyflenwi Bwydydd sy’n effeithio ar fanwerthwyr mawr.  Rhaid rhoi pwerau go iawn i’r Dyfarnwr ynghyd â’r hawl i osod dirwyon. Rwyf wedi ysgrifennu ddwywaith at Lywodraeth Prydain ers Araith y Frenhines o blaid cryfhau pwerau’r Dyfarnwr.  Byddaf yn parhau i bwyso am hyn ac rwy’n croesawu addewid Defra i edrych eto ar y mater.  Rwy’n credu y gallai’r Dyfarnwr chwarae ei ran i bwyso a mesur effeithlonrwydd y Cod Ymddygiad gwirfoddol yn y dyfodol.

"Roedd Llywodraeth Cymru’n credu mai’r ffordd orau i ddatrys problem y contractau oedd i bartneriaid y gadwyn gyflenwi gytuno ar fesurau gwirfoddol ar lefel gwledydd Prydain i sicrhau mai’r un amodau sy’n wynebu pawb ar draws y farchnad laeth ledled Prydain.  Roedd cytundeb y diwydiant yr wythnos hon i Benawdau’r Cod felly yn gam pwysig cyntaf.  O’i roi ar waith yn effeithiol, dylai’r Cod osgoi’r angen am ddeddf ar y mater.

"Fodd bynnag, rwyf wedi gofyn i’m swyddogion ystyried yr opsiynau deddfwriaethol sydd ar gael inni o dan ‘becyn llaeth’ yr UE a byddant yn paratoi deddfwriaeth ddrafft i Lywodraeth Cymru allu ymyrryd os oes angen ynghylch ffurf a chwmpas y contractau o fewn y sector godro.  Byddaf am gynnal trafodaethau pellach â’r diwydiant er mwyn cryfhau lle ffermwyr yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys ystyried ffurfio cymdeithasau cynhyrchwyr yng Nghymru.  Byddaf yn ymgynghori ar opsiynau posibl yn yr hydref.

"Rwy’n sylweddoli bod y toriadau arfaethedig ym mhris ei laeth i’r ffermwr yn digwydd yr un pryd â chynnydd mawr yn y costau cynhyrchu mewn sawl rhan o’r diwydiant, ac nid y sector godro yw’r lleia’ ohonyn nhw.  Mae rhaglen Cyswllt Ffermio Llywodraeth Cymru wedi bod yn boblogaidd iawn ymhlith ffermwyr gan roi cyngor hawdd ei gael a pherthnasol i ffermwyr ar sut i leihau costau a gwneud mwy o elw.  Byddwn nawr yn cyflwyno elfennau arbennig i roi cyngor i ffermwyr godro Cymru ar sut i leihau costau cynhyrchu.

"Rwy’n deall hefyd, er mwyn gwneud y diwydiant llaeth yn fwy cynaliadwy, rhaid i fanwerthwyr a chyfranwyr eraill yn y gadwyn gyflenwi ymddwyn yn gyfrifol.  Yma yn Sioe Frenhinol Cymru, rwyf wedi cwrdd â manwerthwyr i bwysleisio’r pwynt hwn a thros yr wythnosau a misoedd nesaf, byddaf yn rhoi neges debyg i gynrychiolwyr adwerthwyr llaeth eraill o Gymru, gan gynnwys y rheini yn sectorau disgownt y farchnad.  

"Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddais adroddiad ar y fenter ‘Hwyluso’r Drefn’.  Mae’n fenter i ad-drefnu’r drefn ar gyfer rheoleiddio amaethyddiaeth yng Nghymru.  Mae’n golygu mwy na delio â biwrocratiaeth, mae’n fwy uchelgeisiol na hynny.  Ei nod yw lleihau’r baich o reoliadau, cyflwyno system sy’n deg ac addas a chadw’r ddysgl yn fwy gwastad rhwng y risgiau a’r canlyniadau.

"Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i gefnogi taliadau uniongyrchol Colofn 1 y PAC i ffermwyr ar y lefelau presennol.  Byddant yn rhan bwysig o incwm llawer o gynhyrchwyr ac yn helpu i gryfhau clytwaith bywyd y Gymru wledig.  Byddwn yn parhau i ddadlau o blaid mwy o gefnogaeth trwy Golofn I a Cholofn II y PAC, ar lefel y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd.

“Rwy’n credu bod y mesurau hyn yn dangos bod Llywodraeth Cymru’n mynd ati mewn ffordd ymarferol a chraff i sicrhau y daw diwydiant godro Cymru o’i hanawsterau presennol yn gryfach i lwyddo yn y dyfodol.  Rydym yn credu mewn chwarae teg i bawb yn y gadwyn cyflenwi llaeth – o gât y fferm i ford y gegin. Mae hyn yn hanfodol i les tymor hir pawb dan sylw.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 25 Gorffennaf 2012 Ffermio a chefn gwlad Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i