Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn cyflwyno cynnig i osod microsglodion ar bob ci yng Nghymru

Mae cynlluniau newydd i wella lles holl gŵn Cymru wedi eu hamlinellu gan Weinidog yr Amgylchedd, John Griffiths.
Dydd Mercher 16 Mai 2012

Fe lansiodd y Gweinidog ymgynghoriad sy’n ystyried a ddylid gosod microsglodyn ar bob ci yng Nghymru. O dan y cynllun fe fyddai gwybodaeth yn y microsglodyn, gan gynnwys manylion perchennog y ci, yn cael ei chofnodi ar gronfa ddata gymeradwy.

Yn ôl amcangyfrif Llywodraeth Cymru mae yna bron i hanner miliwn o gŵn yng Nghymru gyda 30% o gartrefi Cymru yn berchen ar un ci o leiaf.

Bwriad y cynllun yw annog holl berchnogion cŵn Cymru i gymryd cyfrifoldeb dros eu hanifeiliaid ac mae’n rhan o’r ymdrech ehangach i wella lles anifeiliaid.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd:

“Does dim dwywaith bod Cymru’n genedl o bobl sy’n caru cŵn, gyda thri o bob deg cartref yng Nghymru yn berchen ar un ci o leiaf.

“Rydym yn gwybod bod mwyafrif y perchnogion cŵn yng Nghymru yn gyfrifol ac yn gofalu’n dda am eu hanifeiliaid. Fel Llywodraeth rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar hyn er mwyn sicrhau safonau lles uchel i bob ci.

“Mae gosod microsglodyn yn sicrhau nod parhaol ar anifeiliaid a dim ond unwaith y mae angen ei wneud. Mae’n ei gwneud yn haws i berchnogion ddod o hyd i gŵn sydd ar goll, mae’n fodd o helpu atal dwyn cŵn ac yn help i gadarnhau perchnogaeth ci pe bai unrhyw broblem gyda’r anifail.

“Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu pum opsiwn ar y ffyrdd o gynyddu lefelau gosod microsglodyn ac rwy’n croesawu barn pawb sydd â diddordeb.”

Drwy ei gwneud yn orfodol i bobl osod microsglodion ar gŵn, fe allai hynny:

  • Wella lles anifeiliaid drwy ei gwneud yn haws dychwelyd ci strae at ei berchennog
  • Gwneud perchnogion yn fwy cyfrifol drwy ei gwneud yn haws eu holrhain
  • Helpu i benderfynu pwy sy'n gyfrifol a phrofi pwy yw'r perchennog
  • Helpu wrth gymryd camau rheoli yn erbyn clefydau a allai gael eu  trosglwyddo i bobl
  • Bod yn gyfrwng i atal dwyn cŵn


Mae gwasanaethau gosod microsglodion ar gŵn ar gael ledled Cymru. Mae’r Ymddiriedolaeth Cŵn ar hyn o bryd yn cynnig gosod microsglodion am £10 y ci.

Dim ond un agwedd ar y gwaith i gynyddu lles cŵn yw’r cynlluniau i gyflwyno microsglodion. Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar reoliadau i  reoli magu cŵn ac i wella safonau byw cŵn. Mae hefyd yn ystyried dwyn ymlaen ddeddfwriaeth sylfaenol fyddai’n helpu i reoli cŵn anystywallt a pheryglus.

Bydd yr ymgynghoriad ar osod microsglodion yn digwydd rhwng 16 Mai 2012 a 8 Awst 2012.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gorfodi gosod microsglodion ar gwn

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 16 Mai 2012 Iechyd a lles anifeiliaid Lles anifeiliaid Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i