Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Marchnad Ffermwyr organig i ddathlu Diwrnod Ewrop

Mae Llywodraeth Cymru a Chanolfan Organig Cymru wedi mynd ati ar y cyd i drefnu marchnad ffermwyr yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth er mwyn dathlu Diwrnod Ewrop ar 9 Mai 2012.
Dydd Llun 30 Ebrill 2012

Bydd y farchnad, a fydd ar agor o 12:00pm hyd 5:00pm, yn arddangos rhai o'r cynnyrch organig a lleol gorau yng Ngorllewin Cymru gan gynnwys ffrwythau a llysiau, madarch shitake, wyau, cyffeithiau, blawd, bara a chacennau.

Caiff y farchnad ei hariannu gan y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig sy'n creu cyfleoedd ac yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant ar gyfer busnesau o fewn sector organig Cymru fel y gallant wneud rhagor o elw a chyflawni cynaliadwyedd a pherfformiad amgylcheddol rhagorol. Mae'r prosiect hwn wedi derbyn gwerth £2 filiwn o gyllid oddi wrth Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cyllid gwerth £800,000 drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru ar gyfer prosiect dwy flynedd. Cynhaliodd y prosiect hwn ymgyrch ar raddfa fawr ledled Cymru, gan dargedu defnyddwyr at ddibenion marchnata a chodi ymwybyddiaeth. Nod y prosiect hwn oedd hybu'r gwerthiant uniongyrchol o fwydydd a diodydd gan gynhyrchwyr cynradd i ddefnyddwyr a busnesau eraill cysylltiedig drwy Farchnadoedd Ffermwyr, Siopau Fferm, cynlluniau bocsys a gwerthu dros y Rhyngrwyd. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies:

"Mae cefnogi bwydydd a ffermio cynaliadwy yng Nghymru yn hollbwysig i economi ein cefn gwlad. Nod y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organic yw cynorthwyo busnesau o fewn y sector organig i wella a ffynnu. Mae Marchnadoedd Ffermwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o dynnu sylw at y cynnyrch lleol ac organig y gall y busnesau Cymreig hyn eu cynnig.

"Mae Marchnadoedd Ffermwyr yn dwyn y gymuned ynghyd ac yn cyfrannu at hunaniaeth ddiwylliannol ardal, sy'n denu twristiaid. Dyma enghraifft berffaith o'r modd y gallwn elwa ar gyllid Ewropeaidd a sut y mae'n helpu i greu cymunedau lleol cadarn a chefnogi'r economi wledig yng Nghymru."

Dywedodd Tony Little, sy'n trefnu'r farchnad ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru:

"Dyma gyfle gwych i ddangos y cynnyrch sydd ar gael yn lleol. Trwy gynnal y farchnad y tu allan i'r dref yn ystod yr wythnos rwy'n gobeithio cyrraedd y bobl nad ydynt gam amlaf yn dod i'r farchnad a gaiff ei chynnal ar ddau ddydd Sadwrn ymhob mis  yng nghanol y dref. Rwyf hefyd yn gobeithio dangos i'r cynhyrchwyr fod galw mawr am eu cynnyrch organig ffres a hoffwn weld pawb sy'n dod i'r farchnad yn dysgu ychydig mwy am yr hyn a olygwn wrth organig."

Cred Anne Evans o Fferm Blaencamel, a fydd yn dod i Farchnad y Ffermwyr, fod gan farchnadoedd ffermwyr gryn botensial.

"Maent yn helpu pobl i fwyta'n lleol, yn iach ac yn unol â'r tymhorau. Mae hyn oll yn rhoi cryn hwb i'r economi leol. Gall ymwelwyr â'r ardal fwynhau cyfle amlwg a lliwgar i brofi'r bwydydd bendigedig a gaiff eu cynhyrchu yng Ngheredigion. Eto i gyd, rhaid peidio â thrin Marchnadoedd Ffermwyr fel digwyddiadau arbennig, eithr fel rhan arferol o batrwm siopa wythnosol pawb, er mwyn newid ein diwylliant siopa a bwyd." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ffermio a chefn gwlad

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 30 Ebrill 2012 Bwyd lleol Ffermio a chefn gwlad Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i