Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cofiwch gadw'ch anifeiliaid yn gynnes wrth i'r tywydd oeri – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Christianne Glossop, wedi rhoi cyngor ar gadw anifeiliaid anwes ac adar yn iach wrth i'r tywydd oeri.
Dydd Gwener 09 Rhagfyr 2011

"Y gaeaf diwethaf, roedd yn arbennig o anodd ar anifeiliaid ac mae angen inni fod yn barod.  Mae anifeiliaid anwes sy’n byw mewn cwb neu gawell yn yr ardd yn arbennig o agored i niwed, ac weithiau yn cael eu hanghofio wrth iddi dywyllu’n gynnar.  Er bod gan gwningod a moch cwta flew drostyn nhw, byddan nhw'n dioddef mewn tymherodd isel os nad yw perchnogion yn cymryd camau synhwyrol.

"Dyw cybiau ddim yn amddiffyn anifeiliaid yn dda rhag yr oerfel, ac mae'n rhaid darparu digon o ddillad gwely sych er mwyn atal cwningod rhag cael hypothermia.  Os yw'n bosibl, dewch â chwningod i mewn i'r tŷ neu'r garej/sied yn y tywydd yma, ond pan fyddan nhw yn yr awyr agored ewch i'w gweld nhw sawl gwaith bob dydd i sicrhau eu bod yn iawn a bod eu dillad gwely yn sych.  Mae angen cyflenwad cyson o ddŵr ffres arnyn nhw.  Dylech chi sicrhau nad yw'r dŵr wedi rhewi.

"Os oes gennych chi bysgod y tu allan, rhowch bêl fawr ar wyneb y pwll er mwyn ichi allu ei symud os bydd y dŵr yn rhewi i sicrhau bod eich pysgod yn cael digon o ocsigen.

"Peidiwch â gadael cŵn a chathod y tu allan yn y tywydd yma, a phan fydd yn dechrau rhewi peidiwch â gadael iddyn nhw orwedd ar lawr rhewllyd am amser hir.  Er hynny, mae angen ymarfer corff ar gŵn, ond ceisiwch fynd am dro byrrach yn fwy aml. Os bydd eich ci neu eich cath yn wlyb, sychwch nhw â thywel cyn gynted â phosibl.

"Yn gyffredinol, mae cathod yn gallu gofalu amdanyn nhw eu hunain yn dda, gan eu bod yn tueddu i aros y tu mewn mewn lle cynnes, ond mae tywydd oer yn gallu peryglu eu hiechyd.

"Fe all cathod sydd fel arfer yn gwneud eu busnes y tu allan fod yn anfodlon mynd allan yn yr oerfel weithiau, sy'n gallu bod yn beryglus.  Mae peidio â rhyddhau wrin yn gallu achosi heintiau'r llwybr wrinol.  I leihau'r peryglon, sicrhewch fod gennych chi o leiaf un blwch baw cathod mewn lle hawdd ei gyrraedd.  Os oes gennych chi unrhyw bryderon, siaradwch â'ch milfeddyg."

Nododd Dr Glossop hefyd fod angen helpu adar gwyllt i gael gafael ar fwyd yn y tywydd yma:

"Mae rhew yn ei gwneud yn anodd i adar ddod o hyd i fwyd a dŵr, felly gallai rhoi cnau, hadau neu sbarion o safon o'r gegin iddyn nhw a sicrhau bod modd iddyn nhw gael gafael ar ddŵr ffres fod yn hollbwysig er mwyn iddyn nhw oroesi. Gallwch eu helpu drwy ddarparu blychau nythu hefyd, a fydd yn rhoi lloches y mae ei hangen arnyn nhw'n fawr."  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 09 Rhagfyr 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i