Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
08 Chwefror 2016
Mae Ysgol Arbennig Tŷ Coch yn un o Ysgolion Creadigol Arweiniol Llywodraeth Cymru, sy’n rhan o raglen gwerth £20 miliwn ac sy’n cael ei chyflenwi ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru.
 
04 Chwefror 2016
Mae'r Gweinidog wedi datgan ei fod am i gwricwlwm newydd Cymru fod ar gael i ysgolion erbyn 2018, a chael ei addysgu'n ffurfiol erbyn 2021.
 
04 Chwefror 2016
Bydd Gweinidogion cyflogaeth a sgiliau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn galw am fwy o eglurder ynghylch cyflwyno’r Ardoll Prentisiaethau o fis Ebrill 2017 ymlaen.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth a chynllun gweithredu newydd a fydd yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru i gyflawni eu potensial yn yr ysgol a'r tu hwnt.
 
28 Ionawr 2016
Heddiw, cyhoeddwyd manylion newydd am berfformiad ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.
 
25 Ionawr 2016
Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi croesawu'r newyddion nad oes angen i’r pedwar awdurdod yng Nghymru fod o dan fesurau arbennig bellach, ond anogodd nhw i barhau i wneud cynnydd.
 
25 Ionawr 2016
Heddiw bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn lansio'n swyddogol cam nesaf Rhwydwaith Seren, sef canolfan bartneriaeth Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys.
 
21 Ionawr 2016
Mae prentisiaid a darparwyr hyfforddiant wedi rhoi croeso cynnes i benderfyniad Llywodraeth Cymru i roi £5 miliwn ychwanegol tuag at brentisiaethau yng Nghymru.
 
19 Ionawr 2016
Bydd gweithwyr ym maes y blynyddoedd cynnar, chwarae, a gofal plant yn y Gogledd, y Gorllewin, a Chymoedd y De yn cael cymorth i ddysgu sgiliau newydd.
 
18 Rhagfyr 2015
Mae crynodeb ffeithiol o'r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r adolygiad sy'n mynd rhagddo o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru wedi'i gyhoeddi heddiw.
 
18 Rhagfyr 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi dangos bod Llywodraeth Cymru yn dal i fod wedi ymrwymo i wella sut caiff Mathemateg ei addysgu a’i ddysgu
 
15 Rhagfyr 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi bod yn annog pobl ledled Cymru i neilltuo ychydig amser y Nadolig hwn i ddarllen gyda’u plant.
 
09 Rhagfyr 2015
Bydd cyllid mewn ysgolion yng Nghymru yn parhau 1% yn uwch na’r newidiadau i Gyllideb Cymru yn gyffredinol, er gwaethaf setliad heriol gan Lywodraeth y DU, meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg heddiw.
 
08 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi disgrifio sut y bydd cofrestru’n broffesiynol y gweithlu addysg yn gwella safonau ac yn codi statws y proffesiwn.
 
08 Rhagfyr 2015
Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi ymweld â safleoedd dwy ysgol newydd sydd wedi elwa ar fuddsoddiad gwerth dros £23m gan Lywodraeth Cymru.
 
08 Rhagfyr 2015
Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi lansio adnodd addysgol newydd i helpu pobl ifanc i aros yn ddiogel, a hefyd i atal cam-fanteisio rhywiol ar blant.
 
03 Rhagfyr 2015
Bydd athrawon a darlithwyr ar hyd a lled Cymru yn ymuno ag unigolion blaenllaw o'r byd academaidd, o'r llywodraeth ac o'r byd diwydiant heddiw i rannu eu profiadau o gefnogi myfyrwyr disgleiriaf Cymru
 
03 Rhagfyr 2015
Mae'r ystadegau yn dangos bod perfformiad disgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim yn gwella'n gyson ymhob cyfnod addysg ac yn erbyn pob dangosydd
 
02 Rhagfyr 2015
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganlyniadau arholiadau dros dro ym mis Medi, ond mae ffigurau heddiw sydd wedi'u cadarnhau yn cyflwyno darlun hyd yn oed mwy positif.
 
25 Tachwedd 2015
Heddiw, bydd Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, yn amlinellu cynlluniau i wella sefyllfa rhai o’r dysgwyr hynny yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd o dan anfantais addysgol.
 
Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i