Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi Fframwaith Gweithredu newydd i gefnogi dysgwyr sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Heddiw [04/12/2017] mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi cynllun newydd yn amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu gweithio gyda'r sector i wella deilliannau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru sy'n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol.
Dydd Llun 04 Rhagfyr 2017

Mae'r cynllun newydd hwn, Fframwaith Gweithredu ar gyfer Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), yn benllanw dwy flynedd o waith caled gan Grwp Gorchwyl a Gorffen EOTAS ac yn nodi dechrau'r broses ddiwygio fwyaf erioed o Unedau Cyfeirio Disgyblion a'r ddarpariaeth EOTAS yng Nghymru.

Cafodd y Grwp Gorchwyl a Gorffen ei sefydlu ym mis Medi 2015 er mwyn datblygu atebion ymarferol i argymhellion nifer o adroddiadau a awgrymodd sut y gellid cryfhau'r ddarpariaeth EOTAS bresennol yng Nghymru. Cadeirydd y Grwp oedd Ann Keane, cyn-Brif Arolygydd Estyn. Roedd y grwp yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, ysgolion, Unedau Cyfeirio Disgyblion, Estyn a Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru.

Mae'r Fframwaith newydd yn gynllun hirdymor sy'n cynnwys 34 o gamau gweithredu ar draws chwe maes, er y bydd rhai o'r camau'n cael eu gweithredu yn y tymor byr/canolig.

Y meysydd y mae'n ceisio eu gwella yw Arweinyddiaeth, Atebolrwydd, Adnoddau, Strwythurau, Llesiant Dysgwyr a Deilliannau.

Dywedodd Kirsty Williams wrth lansio'r Fframwaith a diolch i bawb a oedd yn ymwneud ag ef:

"Rydym wedi ymrwymo i greu system addysg gynhwysol i bob dysgwr yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cael y lefel orau o gefnogaeth ar gyfer eu hanghenion.

"Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r Grwp Gorchwyl a Gorffen am eu gwaith caled i ddatblygu'r cynllun hwn, ac rwy'n rhoi fy nghefnogaeth i'r Grwp Cyflawni EOTAS a fydd bellach yn mynd ati i'w roi ar waith. Mae'r camau gweithredu sydd yn y Fframwaith hwn yn adlewyrchu ymgysylltu eang â'r sector sydd wedi ac yn parhau i roi'r gefnogaeth orau i ddysgwyr sy'n defnyddio darpariaeth EOTAS.

"Rydym yn fwriadol wedi dewis dull gweithredu graddol ar gyfer y cynigion sydd yn y cynllun. Hynny er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu mewn ffordd ystyriol ac amserol a hefyd er mwyn i'r Fframwaith allu ategu'r broses drawsnewid ar draws y sector addysg yn gyffredinol. Rwy'n credu'n gryf bod yn rhaid i'r ddarpariaeth EOTAS fod yn rhan annatod o'n continwwm cynhwysol o addysg; ni ddylai fod yn ychwanegiad.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 04 Rhagfyr 2017 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i