Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn derbyn holl argymhellion ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Mae’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn 68 argymhelliad “Dyfodol Llwyddiannus”, sef adroddiad annibynnol a phellgyrhaeddol yr Athro Graham Donaldson ar y cwricwlwm a’r trefniadau asesu yng Nghymru.
Dydd Mawrth 30 Mehefin 2015

Cadarnhaodd y Gweinidog ei fod yn bwriadu sefydlu Grŵp Cynghori Annibynnol, a gaiff ei gadeirio gan yr Athro Donaldson a’i gefnogi gan yr Athro John Furlong. Cyhoeddwyd adroddiad annibynnol yr Athro Furlong ar hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru, sef “Addysgu Athrawon Yfory”, yn ddiweddar.

Bydd gofyn i Gonsortia Addysg Rhanbarthol bennu Ysgolion Arloesi o fewn y sector cynradd a’r sector uwchradd a fydd yn derbyn gwahoddiad i arwain y gwaith o ddatblygu a chynllunio’r cwricwlwm newydd. Bydd cyfle i’r ysgolion hyn gydweithio ag arbenigwyr o Gymru a thu hwnt.  

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae Dyfodol Llwyddiannus yn gosod y sylfeini ar gyfer cwricwlwm uchelgeisiol sy’n gweddu i’r unfed ganrif ar hugain. Bydd y cwricwlwm hwn yn seiliedig ar y syniadau rhyngwladol diweddaraf. Gyda’n gilydd byddwn yn wynebu cam nesaf y daith.

“Calonogol iawn oedd y ffaith bod cynifer o bobl Cymru wedi cyfrannu at y Sgwrs Fawr yn dilyn cyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus. Maent yn deall pa mor hollbwysig yw’r gwaith hwn o safbwynt dyfodol addysg yng Nghymru ac mae cryn awydd am newid. Ar ôl ymgynghori â hwy rwyf wedi penderfynu derbyn holl argymhellion yr Athro Donaldson.

“Mae’n rhaid i’r proffesiwn addysgu chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gyflenwi’r cwricwlwm newydd. Bydd gofyn i’r Ysgolion Arloesi gydweithio’n agos â gwahanol bartneriaid ond bydd disgwyl iddynt hefyd arwain y gwaith o gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd. Byddwn yn mynd ati gyda’n gilydd i adeiladu cwricwlwm a fydd yn seiliedig ar bedwar diben allweddol addysg, gan gefnogi plant a phobl ifanc  i fod yn:-

  • yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
  • yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan
  • yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
  • yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.


“Rwy’n ymwybodol o’r ffaith ein bod yn gofyn llawer iawn gan ein hathrawon, ein darlithwyr, ein harweinwyr a’n staff cymorth. Eto i gyd, gwn fod y gweithlu wedi ymrwymo i gyflawni’r gorau ar gyfer ein pobl ifanc a byddwn yn eu cefnogi ar hyd y daith heriol a chyffrous hon.

“Mae ein Bargen Newydd i’r Gweithlu Addysg yn creu cyfle i athrawon fanteisio ar gyfleoedd dysgu proffesiynol o’r radd flaenaf ymhob  cam o’u gyrfa. Mae’r Fargen hon wedi’i datblygu mewn modd a fydd yn cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd fel bod cyfle i ni baratoi’r gweithlu ar gyfer y newidiadau sydd o’u blaenau.  

“Mae hefyd yn hanfodol ein bod yn sicrhau bod athrawon newydd yn barod i gyflwyno’r cwricwlwm newydd. Roedd adroddiad yr Athro Furlong yn nodi’n glir mewn modd sy’n darbwyllo oblygiadau’r cwricwlwm newydd o safbwynt hyfforddiant cychwynnol athrawon. Rwy’n falch iawn ei fod wedi cytuno i gefnogi’r Athro Donaldson â’r Grŵp Cynghori Annibynnol.  

Mae’r Gweinidog hefyd wedi cadarnhau y bydd yn cyhoeddi fframwaith ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm newydd yn yr hydref. Dywedodd:

“Mae newidiadau ar y raddfa hon yn rhy bwysig i’w cyflwyno ar frys ond bydd y broses yn datblygu’n raddol ac yn briodol. Mae gennym lasbrint clir ond nid wyf yn bwriadu pennu amserlen ar gyfer gweithredu. Byddwn yn derbyn sylwadau gan y Grŵp Cynghori Annibynnol ac eraill wrth i’r Sgwrs Fawr barhau a byddaf yn adrodd yn ôl ar y gwaith yn yr hydref.

“Rydym yn gwybod bod ein diwygiadau a’n buddsoddiadau’n dwyn ffrwyth. Mae safonau’n codi ac mae momentwm newydd yn datblygu o fewn byd addysg yng Nghymru. Mae her a manylrwydd bellach yn rhan annatod o’r system, ynghyd â chamau i gefnogi’r disgyblion a’r ysgolion sydd fwyaf mewn angen drwy neilltuo llawer iawn mwy o adnoddau iddynt.”

“Rydym yn mynd ati’n barhaus i sicrhau gwelliannau. Mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom yn awr i sicrhau bod y momentwm hwn yn cael ei gynnal a’n bod yn cyflawni cwricwlwm sydd wedi’i lunio yng Nghymru, ar gyfer Cymru, sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain.”

Dywedodd yr Athro Donaldson:

“Rwy’n falch iawn fod y Gweinidog yn bwriadu mynd i’r afael â holl argymhellion Dyfodol Llwyddiannus. Eto i gyd, un cam o fewn proses hir a phwysig iawn yw hwn.

“Rydym wedi nodi’n glir ein dyheadau ac wedi disgrifio sut y dylem fwrw ati. Mae’n hanfodol ein bod yn cyflawni’r dyheadau hynny, a bydd yn rhaid sicrhau bod pawb ar draws Cymru’n rhan o’r broses honno er mwyn cyflawni hyn.  

“Mae angen parhau i sicrhau bod pobl yn cael eu cynnwys ymhob agwedd ar y gwaith a’u bod yn deall i ba gyfeiriad yr ydym yn symud. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gynorthwyo â’r gwaith o wireddu ein dyheadau.”

https://www.youtube.com/watch?v=moS1qq5J_V4

https://www.youtube.com/watch?v=STgCy8pHtVw

 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 30 Mehefin 2015 Adolygiad o’r cwricwlwm Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i