Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dechrau ymgynghori ar y camau i wella safonau llythrennedd a rhifedd

Mae ymgynghoriad ar fesurau newydd i wella safonau llythrennedd a rhifedd yn ein hysgolion yn dechrau heddiw.
Dydd Llun 11 Mehefin 2012

Bydd yr ymgynghoriad, a gynhelir rhwng yr 11eg o Fehefin a’r 12fed o Hydref, yn gofyn am farn ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol, sydd ill dau yn elfennau allweddol o Raglen Llythrennedd Genedlaethol Cymru.  

Bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, a ddaw yn rhan statudol o’r cwricwlwm o fis Medi 2013, yn help i gynllunio’r cwricwlwm a hefyd yn help i athrawon fonitro cynnydd disgyblion ym maes llythrennedd a rhifedd yn erbyn disgwyliadau blynyddol clir ar gyfer pob dysgwr rhwng 5 ac 14 mlwydd oed.  

Bwriad y Fframwaith yw helpu ysgolion i nodi y ffordd orau o herio a chynorthwyo pob un o’u dysgwyr, tra’n rhoi darlun cliriach a mwy cyson i athrawon, rhieni a gofalwyr o gynnydd a gallu disgybl.  

Bydd ysgolion cynradd ac uwchradd yn defnyddio’r Fframwaith fel dull o gynllunio’r cwricwlwm, gan gynnwys dysgu llythrennedd a rhifedd ym mhob pwnc yn hytrach na mewn gwersi Cymraeg, Saesneg a Mathemateg yn unig.    

Ochr yn ochr â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, cyflwynir profion darllen a rhifedd.  Bydd yn rhaid i bob dysgwr ym Mlynyddoedd 2 i 9, neu rhwng 7 ac 14 mlwydd oed mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru gymryd y ddau brawf, fydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghymru yn defnyddio profion darllen, a nifer yn defnyddio rhyw fath o brofion rhifedd neu lythrennedd.  Bydd y profion newydd yn cyflwyno dull cyson o brofi ac yn rhoi darlun mwy cywir o allu a chynnydd disgyblion.  

Meddai Leighton Andrews y Gweinidog Addysg:

“Nid oes dim sy’n bwysicach na gwneud yn siŵr bod gan bob un o’n pobl ifanc y sgiliau y maent eu hangen i ddarllen, ysgrifennu a chyfathrebu.  

“Mae’r heriau sydd o’n blaenau yn glir iawn.  Mae’n hanfodol ein bod yn gweld newid sylweddol mewn safonau llythrennedd a rhifedd.  

“Dylai bawb sy’n rhan o faes addysgu plant gael y cyfle i ddweud eu dweud ar y Fframwaith newydd a’r profion darllen a rhifedd cenedlaethol.  

“Bydd y Fframwaith yn helpu inni wella’r ffordd rydyn ni’n monitro ac yn asesu datblygiad disgyblion, tra’n gwneud yn siŵr hefyd bod digon o her a chymorth i bob dysgwr.  

“Bydd y profion darllen a rhifedd yn helpu’r Fframwaith trwy gynnig dull dibynadwy, dilys a chyson o asesu, sy’n rhoi darlun llawer cliriach o allu disgybl mewn llythrennedd a rhifedd.  

“Dwi’n croesawu pob barn ac adborth adeiladol cyn inni gyflwyno’r mesurau hyn yn statudol y flwyddyn nesaf.”  

Yn dilyn yr ymgynghoriad, caiff y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ei lansio ym mis Ionawr 2013, a daw yn rhan statudol o’r cwricwlwm o fis Medi 2013.  Caiff profion darllen a rhifedd eu cyflwyno’n statudol ym mis Mai 2013.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a Phrofion

Tagiau

Addysg a sgiliau 11 Mehefin 2012 Programme for Government - Education Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i