Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid newydd yn helpu filmclub i ledu hud y sgrin fawr

O Hitchcock i The Hunger Games, bydd FILMCLUB Cymru yn parhau i ysbrydoli disgyblion Cymru. I Lywodraeth Cymru y mae’r diolch am hynny, wedi iddi gyfrannu grant gwerth £272,600 i FILMCLUB CYMRU.
Dydd Iau 07 Mehefin 2012

Cyhoeddwyd y newyddion am y cyllid gan Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn lansiad Fforwm Tlodi Diwylliannol Plant yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaernarfon.

Elusen gofrestredig yw FILMCLUB CYMRU ac, mewn partneriaeth ag Asiantaeth Ffilm Cymru, mae’r elusen yn gweithio gydag athrawon a disgyblion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru i helpu i sefydlu clybiau ffilm.

Mae’r clybiau hyn yn cael eu trefnu yn ystod yr awr ginio neu ar ôl ysgol ac maent yn annog disgyblion i wella eu sgiliau llythrennedd a’u sgiliau cyfathrebu. Maen nhw’n gwneud hynny drwy ysgrifennu adolygiadau o ffilmiau, trafod ffilmiau a thrwy ddarllen am faterion sy’n codi mewn ffilmiau.

Mae FILMCLUB Cymru yn dangos amryw o ffilmiau o Gymru a ffilmiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn weithgar wrth gefnogi adolygiadau sy’n cael eu cyflwyno yn y Gymraeg ac mae adran benodol ar gyfer y Gymraeg ar wefan yr elusen.

Nod y prosiect yw cau’r bwlch rhwng cyfleoedd addysg a pherfformiad drwy sicrhau bod disgyblion sydd o dan anfantais yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu a dysgu.

Bellach, bydd rôl allweddol gan yr elusen yn y fforwm newydd. Nod y fforwm yw dod ag amrywiaeth eang o brofiadau a chyfleoedd dysgu ynghyd ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi diwylliannol.  

Roedd y lansiad heddiw yn nodi dechrau tymor sydd wedi’i neilltuo i dlodi diwylliannol gan FILMCLUB a gwnaed hynny drwy ddangos ffilm y maen nhw wedi’i chynhyrchu sy’n seiliedig ar y pwnc. Bydd y ffilm hon yn cael ei dosbarthu i bob ysgol ledled Cymru sy’n rhan o’r FILMCLUB.

Yn y lansiad heddiw, dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau:

“Pleser yw cyhoeddi bod rhagor o gyllid ar gael ar gyfer y prosiect arloesol hwn.

“Bythefnos yn unig yn ôl, fe wnes i lansio ein Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol. Mae’r rhaglen honno’n nodi’r camau sydd angen eu cymryd i gyflawni newid sylweddol mewn safonau llythrennedd dros y pum mlynedd nesaf.

“Mae FILMCLUB Cymru yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r agenda hon yn barod. Mae disgyblion sy’n cymryd rhan yn y prosiect yn gallu datblygu eu sgiliau llythrennedd a’u sgiliau cyfathrebu drwy ddadansoddi ffilmiau a thrwy  ymchwilio i faterion sy’n codi yn y ffilmiau.

“Rydw i’n sicr y bydd FILMCLUB Cymru yn gwneud cyfraniad gwerthfawr iawn i waith y fforwm newydd. Dymunaf yn dda iddyn nhw wrth iddyn nhw ymestyn eu gwaith i ysgolion newydd a chynulleidfaoedd newydd.”

Dywedodd Mark Higham, Prif Weithredwr FILMCLUB:

“Wrth i blant ymddiddori mewn ffilmiau a chelfyddydau eraill, rydym yn gwybod bod hyn yn eu cynorthwyo i fod yn barod i ddysgu. Yn ogystal, mae’n ffactor allweddol i lwyddiant academaidd a symudedd cymdeithasol.

“Bydd y Fforwm yn rhannu arfer da ac yn ymchwilio i gamau ymarferol y bydd modd eu defnyddio i leihau tlodi diwylliannol ac i sicrhau bod pob plentyn yn cael addysg mor amrywiol â phosibl a’r cyfleoedd gorau posibl mewn bywyd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

FILMCLUB Cymru

Tagiau

Addysg a sgiliau 07 Mehefin 2012 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i