Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£5 miliwn i gefnogi addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru

Mae Leighton Andrews, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, wedi cyhoeddi cyllid gwerth dros £5 miliwn i gefnogi addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.
Dydd Mawrth 15 Mai 2012

Caiff grantiau y Gymraeg mewn Addysg eu dyfarnu i awdurdodau lleol yn flynyddol er mwyn eu cynorthwyo i wella a chynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhoi hyfforddiant yn yr iaith Gymraeg a hyfforddiant ar fethodoleg i athrawon ac ymarferwyr, rhoi cymorth dilynol i’r rheini sydd wedi cwblhau’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg a darparu ystod o weithgareddau cyfrwng Cymraeg y tu fas i’r ysgol, megis cwisiau llyfrau Cymraeg, digwyddiadau a chyrsiau preswyl.

Eleni, mae £200,000 o gyllid ychwanegol wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau newydd gyda’r nod o wella’r dilyniant ieithyddol rhwng yr ysgolion cynradd a’r ysgolion uwchradd a chynyddu’r nifer sy’n gallu cael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg drwy raglenni trochi hwyrddyfodiaid.

Mae disgwyl i’r awdurdodau lleol gyfrannu arian cyfatebol sy’n werth o leiaf 33% o’u dyraniad.

Dywedodd Mr Andrews:

“Rwyf wedi ymroi i weld yr iaith Gymraeg yn ffynnu a hynny drwy roi mynediad i addysg Gymraeg i bobl a hefyd drwy greu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio’r iaith y tu allan i gatiau’r ysgol. Bydd yr arian hwn yn datblygu ac yn cryfhau’r ddarpariaeth o ran addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru yn unol â’n Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Mae’r buddsoddiad hwn yn cefnogi Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru drwy ariannu prosiectau sy’n rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd anffurfiol y tu allan i’r ysgol.”

Mae cyfanswm o £5.63 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2012/13. Dyma sut y caiff ei ddyrannu:

£400,000 ar gyfer prosiectau sydd wedi’u hanelu at wella’r dilyniant ieithyddol rhwng yr ysgolion cynradd a’r ysgolion uwchradd ynghyd â chynyddu’r mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg drwy ddefnyddio rhaglenni trochi
hwyrddyfodiaid. Bydd £200,000 yn cael ei ddefnyddio i ariannu 14 prosiect sydd ar y gweill ar hyn o bryd gan sicrhau eu bod yn parhau. Sefydlwyd y prosiectau hynny gan Fwrdd yr Iaith. Bydd hyd at £200,000 yn fwy yn cael ei glustnodi i sefydlu prosiectau newydd.

£200,000 ar gyfer Tîm Cymorth Cymraeg mewn Addysg CBAC.

£5.03 miliwn ar gyfer y Grantiau Cymraeg mewn Addysg i awdurdodau lleol.  Mae’r ceisiadau a wnaed gan bob un o’r 22 awdurdod lleol wedi’u gwerthuso yn erbyn meini prawf penodol. Mae’r meini prawf hynny yn adlewyrchu’r blaenoriaethau a nodwyd gan yr awdurdodau lleol yn eu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg. Disgwylir i’r awdurdodau gyfrannu arian cyfatebol sy’n werth o leiaf 33% o’u dyraniad.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 15 Mai 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Programme for Government - Education Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i