Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog Addysg yn galw ar brifysgolion i weithio’n well er mwyn pobl Cymru

Heno, bydd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn dweud wrth y sector addysg uwch mai rhan o’r broses o gryfhau’r sector AU yng Nghymru yw’r agenda ad-drefnu, yn hytrach na’i bod yn nod ynddi ei hun.
Dydd Llun 14 Mai 2012

Bydd y Gweinidog yn traddodi anerchiad pwysig yn Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn Aberystwyth gan sôn am yr heriau sy’n wynebu Addysg Uwch yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd y Gweinidog yn dweud wrth y gynulleidfa wâdd bod y cynigion presennol i ad-drefnu Addysg Uwch yng Nghymru yn ganlyniad i hanes hir o ymdrechion gwleidyddol a phoblogaidd i greu system addysg uwch yng Nghymru sy’n ymateb i anghenion y genedl.

Mewn anerchiad yn dwyn yr enw, Addysg a’r Maes Cyhoeddus yng Nghymru, bydd Leighton Andrews yn amlinellu cyd-destun hanesyddol y drafodaeth sy’n cael ei chynnal ar hyn o bryd am ddyfodol y sector yng Nghymru, a bydd yn nodi’r pedair prif her sy’n wynebu’r system addysg uwch.

Bydd y Gweinidog yn dweud:

“Yr her gyntaf sy’n wynebu AU yng Nghymru yw her yr hen fodel dosbarth canol traddodiadol o AU, lle’r oedd pob person ifanc 18 oed oedd â’r cymwysterau priodol yn gallu astudio’n amser llawn oddi cartref am 3 blynedd.

“Yr ail her yw’r angen i weddnewid y sefyllfa a sicrhau bod y cynnwys gorau  a ddarperir gan yr athrawon gorau ar gael yn fyd-eang drwy’r cyfryngau digidol. Y drydedd yw’r angen i ddemocrateiddio AU a’r awydd i ddysgu, sy’n her ac yn gyfle ar yr un pryd.  

“Mae’r bedwaredd her yn ymwneud â bod yn atebol i’r cyhoedd am yr arian cyhoeddus sy’n cael ei fwydo i mewn i’r system. Mewn hinsawdd economaidd pan fo adnoddau’n brin, bydd angen bod yn fwy atebol o lawer, ni waeth faint o incwm a fydd yn dod i faes AU drwy ffioedd. Bydd hyn yn arwain at lywodraethu cryfach ar lefel genedlaethol ac at yr angen i lywodraethu’n well ac mewn ffordd fwy strategol ar lefel sefydliadau.”

Bydd Mr Andrews yn dweud hefyd fod sector AU gwell a mwy cydlynus yng Nghymru yn uchelgais i Lywodraeth Cymru ers datganoli. Mae’r uchelgais honno’n un sydd wedi cael cefnogaeth drawsbleidiol.

Bydd y Gweinidog yn dweud:

“Byddai’n fuddiol i fi roi ychydig o’r hanes er mwyn rhoi pethau yn eu cyd-destun. Mae’r drafodaeth am ad-drefnu AU yn mynd yn ôl i ddyddiau’r Cynulliad cyntaf.

“Yr adolygiad cyntaf un a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ystod tymor cyntaf y Cynulliad oedd yr adolygiad i addysg uwch. Dan gadeiryddiaeth Cynog Dafis AC, cafwyd cytundeb trawsbleidiol am yr angen i ddiwygio strwythur addysg uwch, ar sail y model clystyrau, gan gydnabod bod sefydliadau unigol yn rhy fach i fod yn gynaliadwy.

“Gallwch olrhain hyn yn nogfennau polisi’r cyfnod hwnnw, megis Ymgeisio yn Uwch. Yr hyn y mae rhywun yn ei weld yno, wrth gwrs, yw agenda bolisi ar y cyd, sy’n cael cefnogaeth pob un o’r pleidiau, yn dechrau dod i’r amlwg.

“Dw i wedi amlinellu’r hanes hwnnw am fy mod o’r farn ei bod yn bwysig i bobl ddeall y broses bolisi a faint o drafod a fu ymhlith gwleidyddion a’r cyhoedd dros gyfnod o amser.

“Nid fy agenda i yw hon – mae’n agenda ar y cyd a ddilynwyd gan lywodraethau yn y Cynulliad ers dyddiau’r Cynulliad cyntaf un. Cadarnhawyd yr agenda hon ym maniffesto Llywodraeth Cymru ym mis Mai 2011. Bydd democratiaeth yn ennill y dydd.”

Bydd Mr Andrews hefyd yn dweud y byddai’n well ganddo ddefnyddio’i egni i ddatblygu ansawdd ac amrywiaeth y ddarpariaeth ym maes AU yng Nghymru, ynghyd â chryfhau ymchwil a datblygu’r cyfleoedd sydd ar gael, yn hytrach na chanolbwyntio cymaint ar ei strwythur. “Ond byddwn yn dwyn y maen i’r wal o ran yr agenda hon.”  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 14 Mai 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i