Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn am ddyfodol cymwysterau yng Nghymru

Mae Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau wedi lansio canfyddiadau cychwynnol yr Adolygiad o Gymwysterau 14-19 ar gyfer ymgynghoriad.
Dydd Iau 31 Mai 2012

Dywedodd Mr Cuthbert:

"Mae Llywodraeth Cymru am symleiddio’r system gymwysterau a sicrhau bod y system yn darparu ar gyfer ein dysgwyr a’n heconomi.

“Y llynedd, gofynnais i Huw Evans a’i fwrdd gynnal adolygiad o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 yng Nghymru.

“Yr adeg yma o’r flwyddyn, mae cymwysterau o’r pwys pennaf i nifer o bobl ifanc a’u teuluoedd. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod eu gwaith caled a’u cyraeddiadau yn cael eu gwobrwyo â chymwysterau sy’n parhau i fod yn berthnasol, yn cael lle teilwng ac yn addas i’r diben yn yr unfed ganrif ar hugain."


Dywedodd Huw Evans OBE, arweinydd yr adolygiad:

"Dyma’r adolygiad o gymwysterau cyntaf o’i fath yng Nghymru. Grŵp o bobl wybodus sydd â chefndiroedd amrywiol iawn yw aelodau’r bwrdd prosiect.

"Maent wedi bod yn casglu gwybodaeth yn ystod y chwe mis diwethaf ac wedi ymgynghori’n helaeth â nifer o bobl wahanol sy’n ymwneud â chymwysterau. Erbyn hyn, rydym wedi nodi nifer o feysydd allweddol sydd angen i ni edrych arnynt yn fanylach. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflwyno ein hargymhellion i’r Dirprwy Weinidog.

"Rydym wedi bod yn ymwybodol iawn o’r cyd-destun economaidd y mae’r Adolygiad yn cael ei gynnal ynddo. Yn y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd dirywiad syfrdanol yn nifer y bobl ifanc sy’n ymuno â’r farchnad lafur ac mae mwy o bobl ifanc yn aros ym myd addysg ar ôl 16 oed.

"Mae angen i’r system gymwysterau ymateb i’r newidiadau hyn ac i’r heriau sy’n datblygu. Mae’n angenrheidiol bod pobl ifanc sy’n derbyn addysg yn elwa ar yr wybodaeth, y sgiliau, y ddealltwriaeth a’r cymwysterau a fydd yn eu paratoi yn y ffordd orau i fentro i fyd gwaith sy’n fwyfwy cystadleuol neu i fyd addysg sydd hefyd yn gynyddol gystadleuol.

"A wnewch chi fanteisio ar y cyfle hwn i roi’ch barn i ni, p’un ai ydych yn ddysgwr, yn rhiant, yn gyflogwr neu’n berson sy’n gweithio ym myd addysg neu hyfforddiant."

Mae’r pynciau sy’n cael eu trafod yn y papur a’r cwestiynau sy’n codi yn cynnwys:

  • Er mwyn cwrdd â’n anghenion ni yng Nghymru, pa mor bell y dylai cymwysterau yng Nghymru ddargyfeirio oddi wrth gymwysterau yn Lloegr? A sut y gallwn ni sicrhau eu bod yn gymwysterau sy’n drwyadl ag iddynt barch yn rhyngwladol?
  • Cymwysterau llythrennedd a rhifedd newydd. A oes angen cymwysterau newydd mwy ymestynnol a fyddai’n adlewyrchu galluoedd llythrennedd a rhifedd y disgyblion yn well, yn enwedig i gyflogwyr posibl?
  • Bagloriaeth Cymru. A ddylai hwn ddod yn gymhwyster cyffredinol ledled Cymru? Os felly, pa newidiadau sy’n angenrheidiol? Mae’r Gweinidogion wedi cytuno â barn y Bwrdd sef y dylid uwchraddio’r cymhwyster i Lefel Uwch er mwyn cynorthwyo dysgwyr wrth iddynt wneud cais am le ar gyfer addysg uwch, ond a ddylid ei raddio ar lefel arall?
  • Er gwaethaf ychydig o sylwadau negyddol a ymddangosodd yn y cyfryngau yn ddiweddar, mae’r Bwrdd o’r farn bod yna ddealltwriaeth dda o gymwysterau TGAU yn bodoli yma yng Nghymru a chant eu hystyried yn werthfawr. Ond sut y gellid gwella’r cymwysterau TGAU er mwyn cadw eu gwerth? Yng Nghymru, a ddylwn fabwysiadu newidiadau wrth iddynt godi o Loegr neu ddatblygu cymwysterau TGAU sy’n benodol i Gymru, sy’n drylwyr ac o safon uchel?
  • Mae’r Bwrdd yn credu bod angen symleiddio’r system gymwysterau galwedigaethol. Fodd bynnag, pa feini prawf a ddylid eu defnyddio ar gyfer cymeradwyo cymwysterau galwedigaethol? Sut allwn ni sicrhau eu bod yn drwyadl ac yn berthnasol?


Mae’r papur ymgynghori wedi’i rannu’n ddwy ran. Mae Rhan A wedi’i baratoi ar gyfer pob ymatebydd. Mae Rhan B yn fanylach ac yn fwy technegol ac efallai y byddai o fwy o ddiddordeb i arbenigwyr mewn meysydd penodol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn ac wedi i ni gasglu mwy o dystiolaeth, bydd y Bwrdd yn cyflwyno ei adroddiad terfynol a’i argymhellion i’r Dirprwy Weinidog erbyn diwedd y flwyddyn.

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgynghoriad drwy gyflwyno’ch ymatebion i’r cwestiynau a godwyd. Ar ben hynny, gallwch wneud cais i gyflwyno’ch barn i’r Bwrdd Adolygu yn bersonol, drwy fynd i’r diwrnod tystiolaeth yn y Drenewydd ar 11 Gorffennaf. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unigolion gan gynnwys dysgwyr, rhieni, cyflogwyr ac athrawon - pobl na fyddai’n cael cyfle fel rheol i siarad â’r Bwrdd yn uniongyrchol. Y dyddiad cau ar gyfer yr ymatebion yw 1 Medi 2012.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru

Tagiau

Addysg a sgiliau 31 Mai 2012 Programme for Government - Education Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i