Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn gosod Bil i godi safonau mewn ysgolion

Heddiw, mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, wedi gosod Bil i godi safonau mewn ysgolion ac i leihau cymhlethdod a biwrocratiaeth yn y system addysg yng Nghymru.
Dydd Llun 23 Ebrill 2012

Bydd Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) yn:

  • darparu proses gliriach ar gyfer ymyrryd mewn ysgolion ac ar gyfer gwella ysgolion drwy gyflwyno canllawiau statudol.
  • diwygio'r broses statudol ar gyfer trefniadaeth ysgolion fel y bo penderfyniadau'n cael eu gwneud yn lleol pryd bynnag y bo modd.
  • diddymu’r gofyniad i Gyrff Llywodraethu Ysgolion gynnal Cyfarfodydd Blynyddol Rhieni a chyflwyno hawl newydd i rieni alw cyfarfodydd gyda Chyrff Llywodraethu Ysgolion.
  • rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol ac ysgolion o ran pennu prisiau prydau ysgol.
  • prif ffrydio sawl rhaglen a ariennir gan grant er mwyn symleiddio'r prosesau presennol.
  • gwneud awdurdodau lleol yn atebol am gynllunio'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy roi sail statudol i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Dywedodd Leighton Andrews:

"Mae addysg yn rhan gwbl ganolog o'n Rhaglen Lywodraethu. Dylai holl blant a phobl ifanc Cymru gael manteisio ar yr addysg orau a fydd o les iddynt gydol eu bywydau. Mae lleihau biwrocratiaeth a gwella safonau mewn ysgolion yn hanfodol yn hyn o beth.

"Bydd y Bil a osodwyd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol yn ein galluogi i godi safonau mewn ysgolion drwy ddarparu canllawiau statudol i awdurdodau lleol ar wella ysgolion. Bydd y canllawiau hynny'n fodd i sicrhau bod arferion da yn cael eu defnyddio mewn ffordd gyson ledled y wlad.

"Bydd y Bil yn cefnogi'r awdurdodau lleol drwy sicrhau eu bod y deall y pwerau sydd ganddynt i ymyrryd pan fo ysgolion yn tanberfformio. Bydd hefyd yn symleiddio'r broses trefniadaeth ysgolion, yn enwedig yng nghyd-destun cau ysgolion sydd ag ychydig o ddisgyblion neu ddim disgyblion. Bydd hyn yn lleihau'r ansicrwydd sy'n wynebu rhieni a disgyblion ar hyn o bryd.

"Bydd y Bil yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol o ran codi tâl am brydau ysgol er mwyn iddynt fedru helpu plant o deuluoedd incwm isel sydd heb fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

"Bydd hefyd yn helpu i gefnogi datblygiad y Gymraeg drwy sicrhau bod gan awdurdodau lleol gynlluniau strategol i gefnogi ac i wella darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg.

"Dw i wedi bod yn gwbl glir am fy awydd i wella safonau a pherfformiad ar draws y maes addysg yng Nghymru. Mae'r Bil dw i wedi'i osod heddiw yn gam mawr ymlaen yn hynny o beth."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Tagiau

Addysg a sgiliau 23 Ebrill 2012 Programme for Government - Education Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i