Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn cyhoeddi £10,000 ar gyfer pob ysgol ym Mand 4 neu 5

Heddiw, mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi bod cynlluniau ar droed i ddarparu £10,000 ar gyfer pob ysgol uwchradd yng Nghymru sydd ym Mand 4 neu 5.
Dydd Iau 08 Mawrth 2012

Mae’r arian yn cael ei roi er mwyn gwella safonau a pherfformiad.

Mewn araith bwysig a draddododd yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd, dywedodd Leighton Andrews y byddai’n rhaid i ysgolion sydd ym Mandiau 4 a 5 gyflwyno cynlluniau gweithredu clir, sydd â thargedau gwella, i’w consortia lleol cyn cael manteisio ar yr arian ychwanegol hwn.

Dywedodd y Gweinidog:

“Dw i wedi dweud yn glir fy mod i am weld safonau a pherfformiad yn gwella’n gyffredinol ym maes Addysg yng Nghymru. Dylai’r arian hwn, ynghyd â’r grant amddifadedd disgyblion, helpu ysgolion i fynd i’r afael â thangyflawni. Yn gyfnewid am y buddsoddiad hwn, dw i’n disgwyl i ysgolion ac athrawon rannu eu harferion gorau. Bydd disgwyl i’r Consortia hwyluso hynny.”

Yn ogystal â’r arian newydd, cyhoeddodd y Gweinidog hefyd y byddai Panel Ymarferwyr newydd yn cael ei greu i roi cyngor i Lywodraeth Cymru ar yr arferion gorau, i roi cyngor ar sut y gall athrawon a phenaethiaid fynd ati i gyfnewid syniadau, ac i gynghori ar ansawdd y deunyddiau a’r adnoddau sy’n cael eu paratoi ar gyfer y system addysg yng Nghymru. Bydd y panel newydd yn cyfarfod bob deufis, a’r aelodau fydd penaethiaid neu athrawon sy’n arwain y ffordd. Byddant yn gwasanaethu am ddwy flynedd cyn trosglwyddo’r awenau i banel newydd. Bydd enwau aelodau’r panel yn cael eu cyhoeddi yn y man.

Dywedodd Leighton Andrews:

“Thema fy araith yw dysgu gan y gorau, ac mae gennym arferion o’r radd flaenaf yma yng Nghymru. Mae angen i ni rannu’r arferion gorau hynny ar draws y wlad ac ar draws y proffesiwn.

“Yr athrawon gorau dw i’n eu gweld yn ein hysgolion yw’r rheini sy’n frwd ac yn awyddus i ddysgu ac i rannu eu profiadau. Dw i am weld athrawon yn rhannu eu syniadau, a bydd y panel newydd dw i wedi’i gyhoeddi heddiw yn ganolog i’r gwaith hwnnw.”

Achubodd y Gweinidog ar y cyfle hefyd yn ystod ei araith i atgoffa’r awdurdodau lleol am y cyfrifoldeb sydd arnyn nhw hefyd i godi safonau a gwella perfformiad mewn ysgolion yng Nghymru.

Dywedodd Mr Andrews:

“Erbyn hyn, mae Estyn wedi arolygu tua hanner ein hawdurdodau lleol. Roedd tri yn dda. Roedd pedwar yn ddigonol, ac roedd tri yn anfoddhaol.

“Fe wnes i rybuddio bod gan yr awdurdodau lleol flwyddyn i ddechrau dangos eu bod yn cyflawni. Mae gweithio rhanbarthol yn ei le ac mae’r consortia’n darparu gwasanaethau cryfach a mwy cadarn ar gyfer gwella ysgolion. Ond mae’n rhaid i’r awdurdodau lleol ddangos eu bod yn llwyddo i wella perfformiad a’u bod hefyd yn dirprwyo 80% o’u cyllidebau i ysgolion erbyn mis Medi 2012 ac 85% erbyn mis Medi 2014.

“Fe wnes i rybuddio’r awdurdodau lleol y byddai adolygiad arall erbyn 2013, yn unol ag argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Strwythur Cyflenwi Addysg. Dywedais os na allen nhw ddangos eu bod yn cyrraedd y nod o ran cyflawni, yna byddai’n rhaid ailwampio mwy fyth ar y darpariaethau addysgol ar lefel ranbarthol. Dyna dw i’n ei ddisgwyl o hyd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Tagiau

Addysg a sgiliau 08 Mawrth 2012 Programme for Government - Education Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i