Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn cyhoeddi rhaglen Meistr newydd ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi y bydd pob Athro Newydd Gymhwyso (ANG) yn cael y cyfle i ddilyn rhaglen Meistr fel rhan o’u cyfnod Sefydlu a’u Datblygiad Proffesiynol Cynnar o fis Medi 2012 ymlaen.
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2011

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae angen i ni godi safonau perfformiad yn gyffredinol yng Nghymru, er mwyn i’n dysgwyr allu cyflawni eu potensial.

“Mae sicrhau bod gan ein hathrawon y sgiliau uchel sydd eu hangen arnyn nhw i sicrhau bod dysgu ac addysgu effeithiol yn digwydd yn yr ystafell ddosbarth yn rhan bwysig o hyn. Bydd y cymhwyster Meistr newydd rwy’n ei gyhoeddi heddiw yn ein helpu i gyflawni hynny.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda’r Athro Alma Harris, o’r Sefydliad Addysg, i gynllunio rhaglen dair blynedd â phwyslais ar weithgareddau ymarferol. Bydd y cymhwyster yn cael ei achredu ar sail gweithgareddau ac ymchwil weithredol yn hytrach na dull academaidd, traddodiadol, sy’n cael ei ddysgu. Mae arbenigwyr rhyngwladol ar addysg hefyd wedi cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gynllun y rhaglen. 

Bydd elfennau allweddol y rhaglen Feistr yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth genedlaethol a gafodd eu gosod gan y Gweinidog Addysg. Y blaenoriaethau hynny yw: llythrennedd; rhifedd; a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad. Mae tri maes craidd ychwanegol wedi cael eu nodi fel blaenoriaethau ar gyfer ANG hefyd; sef anghenion dysgu ychwanegol, rheoli ymddygiad, ac ymarfer myfyriol.

Bydd y cymhwyster Meistr yn cael ei gefnogi gan ystod o adnoddau ar-lein o ansawdd uchel, sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd ar gyfer ymarferwyr mewn ysgolion. Bydd yr adnoddau hyn o’r ansawdd uchaf posibl, a byddant yn cael eu seilio ar yr ymchwil ryngwladol ddiweddaraf.

Dywedodd yr Athro Alma Harris:

“Mae’r rhaglen Meistr newydd yn ddatblygiad pwysig ac amserol, sy’n rhoi pwyslais ar ddysgu proffesiynol o ansawdd uchel fel conglfaen ar gyfer gwella systemau ac ysgolion.

“Mae’n gyfle mawr i’r rheini sy’n dechrau ar eu gyrfa dysgu i gael sgiliau uwch ac arbenigedd ymarferol, sy’n cael eu cydnabod a’u gwobrwyo. Mae’n ymrwymiad mawr i’r proffesiwn dysgu ac mae’n cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn nyfodol y proffesiwn.

“Yn bwysicach oll, bydd yn sicrhau bod athrawon newydd gymhwyso yn fwy parod nag erioed ar gyfer yr ystafell dosbarth, a’u bod yn fwy galluog i gyflawni deilliannau dysgu gwell ar gyfer yr holl bobl ifanc y maen nhw’n eu dysgu.”

Cafodd y datganiad groeso gan yr Athro David Reynolds o Brifysgol Southampton, sy’n gynghorydd i Lywodraeth Cymru. Meddai:

“Mae angen yr wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant a fydd yn caniatáu iddyn nhw gystadlu â’r gwledydd gorau ar ein hathrawon ni yng Nghymru. Bydd y cwrs Meistr cyffrous newydd hwn yn caniatáu iddyn nhw wneud hynny.

“Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio gan ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae athrawon yn dysgu am faes, yn rhoi cynnig ar bethau, yn gwerthuso, ac yna yn ailgynllunio ar sail y dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio. Bydd athrawon yn cael gwybodaeth am yr hyn sy’n gweithio, a byddant wedyn yn gallu rhoi cynnig ar y pethau hynny a’u teilwra i’w hystafelloedd dosbarth a’u hysgolion eu hunain. Dylai’r Meistr mewn Ymarfer Addysgol newydd fod o gymorth mawr i’n helpu i fod ar y rhestr o’r “20 uchaf” o wledydd PISA y mae pob un yn ymgyrraedd ati.“  

Ni fydd y cymhwyster Meistr yn orfodol ar hyn o bryd. Bydd y rhaglen yn cael ei gwerthuso’n fanwl cyn cynnal trafodaeth ar wneud y cymhwyster yn orfodol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Addysg a sgiliau

Tagiau

Addysg a sgiliau 23 Tachwedd 2011 Programme for Government - Education Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i