Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraethwyr ysgol yn ganolog i’n hagenda o wella ysgolion – neges gan y Gweinidog i Gynhadledd

Mewn araith i lywodraethwyr ysgol yng Ngogledd Cymru mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi siarad am y prif heriau sy’n wynebu ysgolion yng Nghymru. Pwysleisiodd hefyd y gwahaniaeth y gall cyrff llywodraethu gwych ei wneud i berfformiad ysgolion.
Dydd Iau 17 Tachwedd 2011

Prif sylw’r gynhadledd, sy’n cael ei threfnu gan Lywodraethwyr Cymru, yw’r rôl bwysig sydd gan lywodraethwyr i’w chwarae wrth wella ysgolion a’i nod yw rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf ac arferion da ynghylch llywodraethu ysgolion mewn modd effeithiol.

Yn rhan o’r gynhadledd, cyflwynodd y Gweinidog hefyd gynrychiolwyr o gyrff llywodraethu llwyddiannus yn y Gogledd a dderbyniodd Wobr Efydd y Marc Safon ynghyd â thystysgrifau i ddathlu a gwobrwyo eu harferion da.

Soniodd y Gweinidog hefyd am yr hyn y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi llywodraethwyr yn eu rôl:

“Gwn fod angen i chi, fel llywodraethwyr, fod yn hyddysg yn y maes a chael eich hyfforddi’n briodol i wneud eich gwaith yn effeithiol.

“Mae ein Mesur Addysg (Cymru) 2011 yn caniatáu i Weinidogion Cymru gyflwyno hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr ar faterion a fydd, yn ein barn ni, yn cael yr effaith fwyaf o ran codi safonau llywodraethu. Ymhlith y meysydd hyn fydd ymsefydlu, hyfforddiant i gadeiryddion a gweithio gyda phenaethiaid ar ddata am berfformiad ysgolion. Mae’r Mesur hefyd yn rhoi i mi’r pŵer i bennu cynnwys yr hyfforddiant hwnnw er mwyn i mi fod yn gwbl hyderus y bydd o’r safon uchaf.”

Soniodd y Gweinidog hefyd am yr hyn yr oedd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i godi safonau mewn ysgolion a galwodd ar y llywodraethwyr i leisio barn ynghylch y Bil Addysg newydd a’r ddogfen ymgynghori a gyhoeddwyd ym mis Hydref. Dywedodd:

“Ein rhaglen ddeddfwriaethol yw’r cyfle i chi fynd ati i wneud cyfraniad o bwys at wella ysgolion. Dyma’ch cyfle felly i ddweud eich dweud drwy ddylanwadu ar ein Bil Addysg newydd sy’n ymdrin â meysydd pwysig sy’n cynnwys ymyrryd yn achos ysgolion sy’n destun pryder, trefniadaeth ysgolion a chanllawiau ar wella ysgolion.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Lywodraethwyr Cymru

Tagiau

Addysg a sgiliau 17 Tachwedd 2011 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i