Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Dirprwy Weinidog yn rhoi’r golau gwyrdd i gyhoeddi gwybodaeth am berfformiad

Cyn hir bydd modd i ddysgwyr, rhieni a chyflogwyr weld yn union sut mae colegau addysg bellach a darparwyr seiliedig ar waith yng Nghymru yn perfformio.
Dydd Iau 02 Mehefin 2011

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, y bydd deilliannau dysgwyr mewn sefydliadau Addysg Bellach ar gael i’r cyhoedd am y tro cyntaf o heddiw ymlaen.

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog hefyd ei fwriad i gyhoeddi deilliannau dysgwyr ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn hwyrach yr haf yma.

Wrth siarad am y datblygiad dywedodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau:

“Bydd dysgwyr, rhieni a darpar gyflogwyr oll yn elwa o’r penderfyniad i gyhoeddi deilliannau dysgwyr sefydliadau addysg bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith.

“Bydd y datblygiad yn helpu dysgwyr a’u teuluoedd i wneud penderfyniadau doeth am eu hopsiynau dysgu a bydd hefyd yn helpu cyflogwyr wrth iddynt wneud penderfyniadau pwysig ynghylch cyfleoedd hyfforddi ar gyfer eu staff.

“Yn ffodus, mae gennym stori dda i’w hadrodd am y maes. Mae ansawdd wedi gwella yn gyson dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gyda phedwar amcan o’r pum amcan ynghylch cymwysterau yng nghyd-destun addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus yn y flwyddyn academaidd 2009/10. Nid da lle gellir gwell serch hynny.

“Mae ein penderfyniad i gyhoeddi’r wybodaeth hon yn adlewyrchu ein hymrwymiad i fod yn dryloyw.  Mae hefyd, yn bwysig iawn, yn dangos ein penderfyniad i wella safonau a sicrhau darpariaeth o safon uchel i ddysgwyr ledled Cymru. Rydym wedi gweithio gyda darparwyr dysgu i ddatblygu’r adroddiadau newydd a chawsom ymateb da i’n cynlluniau i’w cyhoeddi.”

Dywedodd Prif Weithredwyr ColegauCymru Dr John Graystone:

“Yn y blynyddoedd diwethaf mae Estyn, Llywodraeth Cymru a dau adroddiad annibynnol wedi canmol llwyddiannau colegau addysg bellach yn codi safonau ond nid yw’r colegau eu hunain yn llaesu dwylo. Mae pob un wedi ymrwymo i barhau i godi lefelau perfformiad yn uwch eto ac maent wedi bod yn meincnodi o fewn y sector ers nifer o flynyddoedd.  

“Mae’r Colegau o’r un farn â Llywodraeth Cymru nad tablau cynghrair yw’r ffordd briodol ymlaen. Er hynny rydym yn croesawu unrhyw wybodaeth a fydd yn helpu dysgwyr, rhieni a chyflogwyr i asesu’n realistig safon eu coleg lleol.”

O ganlyniad i’r datblygiad bydd perfformiad darparwyr cyrsiau dysgu yn cael eu graddio yn unol â system ‘goleuadau traffig’. Diben hyn fydd rhoi amcan clir o’r ffordd y mae darparwyr unigol yn perfformio yn erbyn targedau Llywodraeth Cymru.

Bydd y system draffig a gafodd ei dyfeisio o ganlyniad i gydweithio â darparwyr dysgu, yn helpu i sicrhau bod gwybodaeth am berfformiad yn cael ei chyflwyno mewn fformat sy’n hawdd ac yn syml ei ddeall.

Bydd gwybodaeth am berfformiad Colegau Addysg Bellach ar gael ar wefan Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Llywodraeth Cymru. Bydd gwybodaeth am berfformiad darparwyr dysgu seiliedig ar waith ar gael yn hwyrach yr haf yma.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Sgiliau a hyfforddiant

Gwefannau

arsyllfa dysgu

Tagiau

Addysg a sgiliau 02 Mehefin 2011 Addysg dros 16 ac addysg barhaus Programme for Government - Education Prifysgolion a cholegau Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i