Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dirprwy Weinidog yn amlinellu blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer Rhaglenni Ewropeaidd y dyfodol

Mae’r Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd wedi amlinellu’r blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer rhaglenni cyllid Ewropeaidd yn y dyfodol yng Nghymru.
Dydd Llun 07 Mai 2012

Wrth annerch y Cynulliad Cenedlaethol ddiwrnod cyn Diwrnod Ewrop, dywedodd y bydd angen i Raglenni Ewropeaidd 2014-2020, sy'n cynnwys y Cronfeydd Strwythurol a'r Rhaglen Datblygu Gwledig, fod yn hyblyg ac yn hawdd eu haddasu, ond gan ganolbwyntio'n bendant ar sicrhau twf a swyddi cynaliadwy i fusnesau a phobl ledled Cymru.

Ychwanegodd Mr Davies:

"Amcan clir Llywodraeth Cymru yw na fydd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn gymwys am lefel uchaf cymorth y Cronfeydd Strwythurol ar ôl 2020, a chreu diwydiannau amaethyddiaeth a physgodfeydd sy'n gynaliadwy ac amrywiol. Rwy'n cydnabod, er mor werthfawr yw cyllid yr UE, nad yw'n gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun. Mae'n bwysig bod pawb yn cydweithio fel bod rhaglenni'r UE yn ein helpu ac yn ein galluogi i gyflawni nodau cyffredin o greu swyddi cynaliadwy a thwf economaidd."

Er ei bod yn annhebygol y bydd y dyraniadau cyllid terfynol yn cael eu cadarnhau tan 2013, bydd gwaith yn dechrau ar ddatblygu manylion y rhaglenni ar y cyd â phartneriaid yng Nghymru.

Dywedodd Mr Davies:

"Mae'n rhaid i bob un ohonom wynebu'r her o wneud penderfyniadau anodd ynghylch sut a ble i fuddsoddi adnoddau. Does dim modd gwasgaru adnoddau'n denau ar draws ystod eang o ymyriadau. Mae angen i ni fuddsoddi mewn meysydd lle mae potensial go iawn i drawsnewid ein rhagolygon economaidd. Bydd egwyddorion clir yn tywys y rhaglenni a byddan nhw'n rhoi pwyslais cryf ar gyflawni nodau strategaeth Ewrop 2020 o sicrhau twf clyfar, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â nodau Llywodraeth Cymru."

Yn ystod ei ddatganiad, dywedodd Mr Davies y bydd sgiliau, helpu pobl i gael gwaith, arloesi a chystadleurwydd busnesau yn chwarae rôl allweddol yn rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol, gyda'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn canolbwyntio ymhellach ar feysydd fel cyflogaeth cefn gwlad, mentrau bach a chanolig ac adfywio cymunedol.

Dywedodd y bydd rhai o'r egwyddorion fydd yn y tywys y rhaglenni yn cynnwys targedu adnoddau i sicrhau'u bod mor effeithiol â phosibl, sicrhau bod buddsoddiadau'n gynaliadwy a hwyluso rôl y sector preifat o ran creu swyddi a thwf cynaliadwy.

Daw'r datganiad yn dilyn cyfle i bartneriaid yng Nghymru ddweud eu dweud am gyfeiriad rhaglenni yn y dyfodol i sicrhau nodau a blaenoriaethau cyffredin. Hefyd mae Fforwm Partneriaeth Rhaglenni Ewropeaidd wedi cwrdd yn rheolaidd i drafod a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae modd i raglenni Ewropeaidd yn y dyfodol fod mor effeithiol â phosibl er budd Cymru.

Y blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer Rhaglenni Ewropeaidd yn y dyfodol yw:

Rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol:

 • Addysg, sgiliau a dysgu gydol oes (gan gynnwys camau gweithredu ar gyfer y blynyddoedd cynnar)
 • Ymchwil ac arloesi
 • Helpu pobl i gael gwaith
 • Trafnidiaeth a seilwaith rhwydwaith cynaliadwy
 • Mentergarwch a chystadleurwydd mentrau bach a chanolig
 • Ynni cynaliadwy ac effeithlonrwydd ynni
 • Mynediad i'r Economi Ddigidol a manteisio arni

Rhaglen Datblygu Gwledig:

 • Amddiffyn yr amgylchedd a defnyddio adnoddau'n effeithlon
 • Addasu i'r newid yn yr hinsawdd
 • Datblygiad lleol dan arweiniad y gymuned
 • Adnewyddu cymunedau gwledig
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 07 Mai 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i