Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Edwina Hart yn rhoi estyniad i’r Cynllun Cymorth Band Eang

Mae’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod am estyn y Cynllun Cymorth Band Eang, sydd wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth ganfod mannau gwan band eang yng Nghymru a’u dileu.
Dydd Iau 02 Chwefror 2012
Y Gweinidog Busnes Edwina Hart gyda Ian Cummings sydd wedi manteisio ar y Cynllun Cymorth Band Eang
Y Gweinidog Busnes Edwina Hart gyda Ian Cummings sydd wedi manteisio ar y Cynllun Cymorth Band Eang

Mae’r Cynllun yn cynnig grant o hyd at £1,000 i breswylwyr, busnesau a sefydliadau’r trydydd sector mewn mannau gwan band eang, er mwyn iddynt allu defnyddio’r dechnoleg fwyaf addas i sicrhau cysylltiad band eang.

Lansiwyd y prosiect hwn, sydd werth £2 filiwn, yn 2010 a’r bwriad gwreiddiol oedd ei ddirwyn i ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, ond mae Mrs Hart wedi penderfynu estyn y prosiect er mwyn i Lywodraeth Cymru allu parhau i ymateb i broblemau band eang wrth iddynt godi.

Bydd y cynllun cymorth yn cyd-fynd â phrosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i Gymru a fydd yn dod â band eang cyflym i gartrefi a busnesau sydd tu hwnt i gyrraedd cwmnïau band eang masnachol.

Bydd prosiect Band Eang y Genhedlaeth Nesaf yn enwi’r ymgeisydd a fydd yn ennill eu contract ym mis Mawrth 2012 a bwriedir dechrau gosod y seilwaith yn nes ymlaen yn y flwyddyn gan gwblhau’r gwaith yn 2015.

Dywedodd Mrs Hart fod y cynllun Cymorth Band Eang wedi bod yn llwyddiannus dros ben – mae dros 2,000 o geisiadau wedi’u cymeradwyo hyd yma a 230 arall wrthi’n cael eu prosesu.

"Mae’r cynllun yn ateb galw gwirioneddol ac yn gwneud gwahaniaeth i unigolion, busnesau a chymunedau gan eu galluogi i elwa ar fanteision yr oes ddigidol.

"Pe bai’r Cynllun Cymorth Band Eang wedi dod i ben ym mis Mawrth 2012, gallai hynny fod wedi amharu ar ein gallu ni i ddatrys y problemau band eang newydd a wynebir gan bobl ar hyn o bryd. Rwy’n falch felly i gyhoeddi ein bod yn estyn y cynllun er mwyn gallu parhau â’r cymorth wrth i fand eang y genhedlaeth nesaf ddechrau gael ei gyflwyno. Byddwn yn dal i adolygu perthnasedd y Cynllun Cymorth Band Eang yn ystod y cyfnod newydd hwn."

Hyd yma, mae 2,038 o geisiadau wedi’u cymeradwyo, gan gynnwys cyllid i un ar bymtheg o gynlluniau cymunedol sy’n cwmpasu 918 o gartrefi. Mae hyn yn golygu bod 1,662,709 wedi’i neilltuo eisoes.

Mae 232 o geisiadau eraill wrthi’n cael eu hasesu ar hyn o bryd, a deg cynllun cymunedol arall (ar gyfer 1,055 o ymgeiswyr posibl) wedi mynegi diddordeb.

Llwnc destun cymunedol i Gynllun Cymorth Band Eang

Mae Ian Cummings, y gŵr sy’n gyfrifol am unig ficro-fragdy Casnewydd, yn fwy na bodlon i gynnig llwnc destun i fanteision Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru.

Ian yw cyfarwyddwr Evol (Wales) Ltd, sy’n masnachu ar draws nifer o sectorau gan gynnwys adeiladu, eiddo a buddsoddiad, ac mae ar fin lansio’i fenter ddiweddaraf, Tiny Rebel Brewing, yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae’i fusnesau wedi’u lleoli yng Nghasnewydd, ond ar hyn o bryd mae Evol yn gweithio o gartref Ian yn Llansanffraid Gwynllŵg, sydd â’i anfanteision fel y ffaith bod cysylltiad band eang gwael ac araf yn golygu ei bod yn cymryd 20-30 munud i lawrlwytho un ffeil.

Ymunodd Ian â thrigolion, busnesau a chyrff eraill yn y pentref a wnaeth gais cymunedol llwyddiannus i’r Cynllun Cymorth Band Eang. Mae’n cynnig hyd at £1000 i unigolion, busnesau a chyrff trydydd sector sefydlu a gosod cysylltiad band eang mewn mannau gwan.

Pan fydd unigolion yn dod ynghyd, fel yn achos Llansanffraid Gwynllŵg, a chreu grwpiau cymunedol, mae hyn yn rhoi hwb i’w hopsiynau a’u pŵer prynu.

Wrth ymweld â chynllun Llansanffraid Gwynllŵg, clywodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart fod trigolion y pentref bellach yn cael band eang o 4Mbps o leiaf, gyda rhai yn cael band eang o 20Mbps.

Dywedodd Mrs Hart, a gyhoeddodd estyniad i’r cynllun heddiw, ei bod yn falch o weld cynifer yn elwa ar y prosiect.

"Mae prosiect Llansanffraid Gwynllŵg yn un o nifer o gynlluniau cymunedol rydyn ni’n eu cefnogi ledled Cymru ac mae’n dangos pa mor effeithiol yw’r Cynllun Cymorth Band Eang o ran dileu mannau gwan a chefnogi cymunedau i ddarparu gwasanaeth band eang cynaliadwy i ardaloedd gwledig Cymru."

Mae Ian Cummings wrth ei fodd â’i gysylltiad newydd. Fe ddywedodd:

"Er mwyn rhedeg nifer o fusnesau mae angen cysylltiad cryf, cyflym a dibynadwy â’r we, ac mae hyn wedi bod yn hanfodol wrth sefydlu Tiny Rebel Brewing Company gan ein bod ni mewn cysylltiad parhaus â Tiny Rebel Studios yn Los Angeles a’n dylunwyr graffeg a gwefan yng Nghanada,"

Dywedodd fod y cysylltiad newydd yn golygu ei bod yn llawer iawn cynt lawrlwytho, sy’n ei alluogi i weithio’n fwy effeithlon a chyfathrebu’n well, yn enwedig â chyflenwyr tramor.

Bellach gall y cwmni ymchwilio i farchnadoedd gwahanol ar-lein ac mae defnyddio bancio ar-lein wedi gwella’r broses daliadau i’r gadwyn gyflenwi.

Datblygwyd Tiny Rebel Brewing Company dros flwyddyn yn ôl gydag bragu arbrofol yn digwydd yn garej Ian. Mae ei fab-yng-nghyfraith Gareth nawr yn cymryd yr awenau fel y prif fragwr.

Fel cwmni teuluol, sefydlwyd Evol (Wales) Limited yn 2003 a’i gaffaeliad cyntaf oedd Whitehead Building Services. Trodd profiad ac arbenigedd Ian Cumming o ddatblygu busnes Whitehead o fod yn fusnes â throsiant o £2.7m yn 2003 i’r busnes â throsiant o £18m a welir heddiw.

Caiff dros 130 o bobl eu cyflogi gan y grŵp, ac mae disgwyl i’r ffigur hwn gynyddu gyda lansio Tiny Rebel Brewery a’i Tap Houses yn 2012.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 02 Chwefror 2012 Band eang Cymru Ddigidol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i