Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£105 miliwn yn hwb i wariant cyfalaf yng Nghymru yn 2011-12

Cafodd £105 miliwn ychwanegol ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yng Nghymru yn ystod y cyfnod 2011-12 ei gyhoeddi gan Weinidogion, fel rhan o gynllun gwariant cyfalaf gwerth £1.3 biliwn.
Dydd Mawrth 15 Mawrth 2011

Y Prif Weinidog, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb a gyhoeddodd  y buddsoddiad ychwanegol hanfodol hwn, yn ogystal â £8.32 miliwn ychwanegol yn 2012-13 ac £8.07 miliwn ychwanegol ar gyfer y cyfnod 2013-14. Bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio i fuddsoddi mewn seilwaith hanfodol ac yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru, a bydd yn dipyn o hwb. 

Yn sgil Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU, bydd cyllideb cyfalaf Cymru dros  40% yn llai mewn termau real dros y pedair blynedd nesaf. Bydd yr arian ychwanegol a gafodd ei gyhoeddi heddiw yn helpu i leddfu effaith y toriadau hynny. Bydd yn caniatáu hefyd i waith fynd rhagddo ar brosiectau trafnidiaeth, ysgolion, iechyd, ac ar brosiectau eraill na fyddai wedi gweld golau ddydd fel arall.

Diolch i gynllunio gofalus a rheoli ariannol cadarn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, roedd modd dod o hyd eleni i’r holl doriadau a gafodd eu gorfodi gan Llywodraeth y DU ym Mehefin 2010. O ganlyniad, bydd £57 miliwn yn ychwanegol ar gael i Lywodraeth y Cynulliad yn ystod y cyfnod 2011-12, ar ben setliad yr Adolygiad o Wariant.

Bydd tua £55 miliwn o’r arian hwn yn cael ei ddefnyddio i ychwanegu at y Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog, a gafodd ei chyhoeddi yn ddiweddar gan y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb. Gyda dyraniad gwerth £50 miliwn i gychwyn ar gyfer pob un o’r tair blynedd nesaf, bydd y gronfa hon yn cefnogi’r sector cyhoeddus wrth iddo reoli cyllidebau llai. Yn y dyfodol, gallai’r gronfa, o bosibl, ariannu mentrau i sicrhau arbedion refeniw. Yn ystod 2011-12, byddwn yn canolbwyntio ar leddfu’r toriadau cyffredinol i gyllidebau cyfalaf. Y nod fydd diogelu gwasanaethau’r rheng flaen ar gyfer pobl agored i niwed, sef plant a phobl h?n, yn ogystal â chynyddu i’r eithaf y manteision economaidd wrth i Gymru adfer ei sefyllfa economaidd yn sgil y dirwasgiad. 
 
Wrth siarad yngln â chyhoeddiad heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones:

“Un o’r heriau mwyaf sy’n codi o’r Adolygiad o Wariant yw rheoli’r toriadau anghymesur i’n cyllideb cyfalaf. Wrth ddatblygu eu cynlluniau gwariant cyfalaf, mae Gweinidogion wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd o ran blaenoriaethu. Rydw i’n falch, felly, ein bod ni’n gallu, erbyn hyn, egluro ein cynlluniau ar gyfer 2011-12 wrth ein partneriaid mewn llywodraeth leol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, y trydydd sector, y sector preifat ac eraill.

“Er gwaetha’r setliad cyfalaf anodd iawn, y gwaethaf ar gyfer unrhyw ran o’r DU, rydyn ni wedi cynnal ein buddsoddiad cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Rydyn ni hefyd wedi sicrhau bod gennym arian ychwanegol i gefnogi’r diwydiant adeiladu yng Nghymru gydol y cyfnod 2011-12.”

Wrth groesawu’r cyhoeddiad hwn heddiw, meddai Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth: 

“Er gwaetha’r setliad cyfalaf anodd iawn rydyn ni wedi’i gael gan Lywodraeth y DU, rydyn ni wedi dangos ein bod ni’n barod i wynebu’r her a chynnig y cymorth sydd wir ei angen ar ein partneriaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae’r arian ychwanegol a gafodd ei gyhoeddi heddiw yn hanfodol i sicrhau adferiad parhaus economi Cymru. Bydd prosiectau a fydd yn derbyn cymorth yn ystod 2011-12 yn caniatáu i ni fwrw ati â’r gwaith o wella ein ffyrdd a’n rheilffyrdd, yn ogystal â pharhau â phrosiectau adeiladu hanfodol. 

“Er gwaetha’r penderfyniadau anodd rydyn ni wedi gorfod eu gwneud, rydyn ni wedi ymrwymo o hyd i fuddsoddi yn ein system drafnidiaeth, er mwyn iddi gefnogi ein cymunedau a’n busnesau. Mae buddsoddi mewn seilwaith yn un o flaenoriaethau allweddol rhaglen ‘Adnewyddu’r Economi’. Bydd hyn yn ein galluogi i helpu ein heconomi i dyfu, yn ogystal â chreu swyddi.

“Rwy’n falch o gyhoeddi heddiw hefyd y byddwn ni’n sicrhau bod £15 miliwn arall ar gael o’r Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog ar gyfer y Gronfa Cyfalaf ar gyfer Twf Newydd, gan ddibynnu ar ganlyniad ein hymarfer i brofi’r farchnad. Bydd hyn yn darparu’r buddsoddiad cychwynnol ar gyfer cronfa i gefnogi busnesau bach a chanolig.”

Yn ôl Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb:

“Rydyn ni wedi bod yn llwyr ymwybodol, o’r cychwyn cyntaf, o faint yr her sy’n ein hwynebu yn sgil setliad cyfalaf anodd iawn. Ond, fel Llywodraeth gyfrifol, rydyn ni wedi ceisio rheoli’r setliad hwn yn y ffordd orau posibl.

"Bydd y buddsoddiad ychwanegol o £105 miliwn sydd wedi’i gyhoeddi gennym ni heddiw yn rhoi hwb hir ddisgwyliedig i’n partneriaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus, gan fod modd cychwyn yn awr ar waith adeiladau hanfodol. Mae hyn yn golygu y bydd cyfanswm y gwariant ar brosiectau cyfalaf yn ystod 2011-12 fwy na 8% yn uwch na’r lefel a gafodd ei gosod yng Nghyllideb Derfynol Llywodraeth Cynulliad Cymru, a gafodd ei chymeradwyo fis diwethaf.

“Byddwn ni’n chwilio am ffyrdd o ddefnyddio’r Gronfa Cyfalaf a Gedwir yn Ganolog mewn blynyddoedd i ddod i gefnogi’r sector cyhoeddus i gwrdd â’r sialens parhaol o gyllidebau llai ar draws blaenoriaethau’r Llywodraeth.  Bydd pob buddsoddiad yn gwneud cyfraniad buddiol i’r diwydiant adeiladu. "

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 15 Mawrth 2011 Yr economi Cyllideb Gwasanaethau cyhoeddus Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i