Skip to content

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Dolenni perthnasol

Mae’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn gorfodi gofynion ac yn darparu canllawiau mewn perthynas â chynigion trefniadaeth ysgolion.
Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013.

Pwrpas

Mae'r Ddeddf yn amlinellu cynigion i gryfhau safonau mewn ysgolion, arwain at wneud mwy o benderfyniadau'n lleol a lleihau cymhlethdod.

Manteision

Mae’r Ddeddf yn:

  • darparu proses gliriach ar gyfer ymyrryd mewn ysgolion ac ar gyfer gwella ysgolion drwy gyflwyno canllawiau statudol.
  • diwygio'r broses statudol ar gyfer trefniadaeth ysgolion fel y bo penderfyniadau'n cael eu gwneud yn lleol pryd bynnag y bo modd.
  • diddymu’r gofyniad i Gyrff Llywodraethu gynnal Cyfarfodydd Blynyddol Rhieni a chyflwyno hawl newydd i rieni alw cyfarfodydd gyda Chyrff Llywodraethu Ysgolion.
  • rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol ac ysgolion o ran prisiau prydau ysgol.
  • prif ffrydio sawl rhaglen a ariennir gan grant er mwyn symleiddio'r prosesau presennol.
  • gwneud awdurdodau lleol yn atebol am gynllunio'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy roi sail statudol i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Rhagor o wybodaeth

Ceir manylion llawn y Ddeddf ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).