Skip to content

Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Tachwedd 2012.

Pwrpas

Deddfau sy’n cael eu gwneud gan gorff, megis awdurdod lleol, i ymdrin â phroblemau lleol, yw is-ddeddfau. 

Mae’r Bil hwn:

  • yn cyflwyno gweithdrefn amgen i’r awdurdodau perthnasol ei dilyn wrth wneud is-ddeddfau yng Nghymru, heb yr angen am gadarnhad gan Weinidogion Cymru.
  • yn cadw ac yn diwygio’r broses gadarnhau ar gyfer rhai mathau o is-ddeddfau.
  • yn cynnig dull amgen, opsiynol o orfodi drwy hysbysiadau cosb benodedig.
  • yn cydgrynhoi ac yn addasu'r ddarpariaeth gyfredol ar gyfer is-ddeddfau yn Neddf Llywodraeth Leol 1972.

Manteision

Mae’r Ddeddf  yn grymuso’r awdurdodau perthnasol i gymryd cyfrifoldeb llawn am eu cyfreithiau lleol.

Pan fo hynny’n berthnasol, ni fydd yn rhaid i Weinidogion Cymru gadarnhau is-ddeddfau o hyn ymlaen. Bydd hyn yn lleihau biwrocratiaeth, yn meithrin mwy o berchnogaeth dros ddeddfau lleol ac yn helpu i sicrhau bod is-ddeddfau yn ddull effeithiol o ymdrin â materion lleol.

Bydd gofyn cael cadarnhad Gweinidogion Cymru o hyd ar gyfer rhai is-ddeddfau a allai fod yn ddadleuol, ar fynediad i gefn gwlad er enghraifft.

Mae’r Ddeddf hefyd yn cynnig y dewis i’r awdurdodau perthnasol o ddefnyddio hysbysiadau cosb benodedig fel gorfodaeth yn hytrach na’r Llysoedd Ynadon. Bydd hyn yn arbed amser ac yn lleihau biwrocratiaeth.

Rhagor o wybodaeth

Ceir manylion llawn y Ddeddf ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).