Skip to content

Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013.

Pwrpas

Mae’r Ddeddf yn gorfodi busnesau bwyd i arddangos eu sgôr hylendid bwyd mewn man lle mae’n hawdd i gwsmeriaid ei gweld.

Mae busnesau bwyd yn cael sgôr rhwng ‘0’ (angen gwella ar frys) a ‘5’ (da iawn) yn seiliedig ar sut mae busnes yn cydymffurfio â gofynion y gyfraith bwyd. Bydd y Ddeddf  yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd arddangos eu sgôr hylendid, ac i awdurdodau lleol weithredu’r cynllun gorfodol yn eu hardal gan sicrhau bod y sgoriau’n cael eu harddangos yn briodol.

Manteision

Mae arddangos sgoriau hylendid bwyd yn caniatáu i gwsmeriaid wneud dewisiadau mwy cytbwys ynghylch ble i fwyta neu siopa am fwyd. Bydd hynny’n annog busnesau bwyd i wella eu safonau hylendid.

Rhagor o wybodaeth

Ceir manylion llawn y Ddeddf ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).