Skip to content

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio pan fydd gwastraff yn cael ei waredu drwy safleoedd tirlenwi.

Bydd y Cynllun Cymunedau yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2018 a bydd yn cael ei reoli gan gorff dosbarthu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Prosiectau

Bydd cyllid yn cael ei roi i brosiectau a fydd yn cefnogi:

1. Bioamrywiaeth – diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol. 

  • Helpu rhywogaethau brodorol, peillio a phlannu 
  • Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
  • Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio

2. Lleihau Gwastraff – hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir

  • Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff
  • Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  • Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn adnodd

3. Gwelliannau Amgylcheddol – dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle. 

  • Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
  • Adfer mannau sydd wedi’u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
  • Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol. 

Canolbwynt Daearyddol

Canolbwynt daearyddol y cynllun fydd pum milltir o amgylch safle tirlenwi (tan i warediadau trethadwy gael eu cwblhau) a phum milltir o amgylch gorsaf trosglwyddo gwastraff sy'n anfon o leiaf 2,000 o dunelli i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn. Diben pennu canolbwynt o’r fath yw ceisio cydnabod y cymunedau hynny yr effeithir arnynt fwyaf oherwydd bod gwastraff yn cael ei waredu mewn safleoedd tirlenwi.

Ynglŷn â'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi

Bydd y Cynllun Cymunedau yn disodli'r Gronfa Cymunedau Tirlenwi.

Bydd prosiectau'n parhau i elwa ar unrhyw gymorth a ddyfernir o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi cyn 31 Mawrth 2018. 

Bydd cyfnod pontio o ddwy flynedd er mwyn i brosiectau o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru gael eu cwblhau ac er mwyn i'r holl gyllid o dan y Gronfa honno yng Nghymru gael ei wario. Bydd y cyfnod pontio yn para rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2020.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Diweddariad – Mawrth 2017  (Maint Ffeil: 1,012KB)
Adobe PDF document
Ffeithlun (Maint Ffeil: 79KB)