Skip to content

Diwygio ariannol a pholisi trethi

Dolenni perthnasol

Daeth y ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 25 Ebrill 2016.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae trefniadau ariannu Llywodraeth Cymru yn newid.

Mae Deddf Cymru 2014 yn datganoli pwerau trethu a benthyca i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hyn yn dilyn y ffaith fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi derbyn y rhan fwyaf o’r argymhellion a gyhoeddwyd yn adroddiad cyntaf Comisiwn Silk.

Nod Bil Cymru yw datganoli’r canlynol yn llawn:

  • Treth dir y dreth stamp
  • Y Dreth Tirlenwi

Mae’r Papur Gorchymyn a gyhoeddwyd ochr yn ochr â Bil Cymru yn nodi mis Ebrill 2018 fel y dyddiad targed ar gyfer dod â threthi newydd Cymru i rym. Mae hefyd yn rhoi dyddiad ar gyfer datganoli ardrethi annomestig yn llawn (sydd eisoes wedi’u datganoli’n rhannol i Gymru) ym mis Ebrill 2015.

Drwy ddatganoli trethi i Gymru, gallwn ddatblygu system drethi sy’n symlach ac yn decach, ac sy’n cefnogi twf a swyddi. Mae’n caniatáu inni wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar economi Cymru yng Nghymru. Mae Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi a Fforwm Trethi Llywodraeth Cymru wedi’u sefydlu i helpu Gweinidogion Cymru i gyflawni hyn.

Benthyca

Mae Deddf Cymru yn rhoi pwerau benthyca i Lywodraeth Cymru er mwyn buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf o 2018. Bydd Gweinidogion yn gallu benthyca er mwyn buddsoddi mewn unrhyw faes datganoledig y maent yn gyfrifol amdano, hyd at derfyn uchaf o gyfanswm o £500 miliwn. Caniatawyd mynediad buan at bwerau benthyca er mwyn helpu i ariannu gwelliant i’r M4.

Mae Deddf Cymru hefyd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer benthyca hyd at £500 miliwn i gefnogi gwariant refeniw i helpu i reoli unrhyw amrywiadau yn y gyllideb a allai ddigwydd o ganlyniad i ddatganoli trethi.

Mae holl fanylion Bil Cymru a’r Papur Gorchymyn sy’n ei ategu i’w gweld ar GOV.UK (dolen allanol).