Skip to content

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyfodol Cronfeydd yr UE

Mae’r Prif Weinidog wedi cyhoeddi cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer ymadael â’r Undeb Ewropeaidd gan nodi’r telerau fydd yn gwarchod buddiannau cenedlaethol Cymru orau.

Mae’r Papur Gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop (dolen allanol), a gyhoeddwyd ar 23 Ionawr 2017, yn darparu cynllun cynhwysfawr a chredadwy ar gyfer y gwaith negodi â’n partneriaid yn Ewrop ynglŷn ag ymadawiad y DU a’r UE. 

Mae’r papur yn ailddatgan y bydd raid i Gymru gael arian o ffynonellau yn y DU ar ôl 2020, a hynny ar lefel gyfatebol i’r hyn y byddai wedi’i gael gan yr UE, er mwyn helpu i fynd i’r afael a’r heriau y mae Cymru’n eu hwynebu yn y tymor hir.

Mae’r papur yn pwysleisio hefyd y dylai’r DU barhau i gymryd rhan yn rhaglenni’r UE megis Horizon 2020, ERASMUS+ a’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, neu’r rhaglenni fydd yn eu holynu wedi 2020.

Rhaglenni cyllid presennol yr UE

Rydym yn parhau i gynnal rhaglenni ariannu’r UE yng Nghymru. Mae ceisiadau am gyllid yr UE yn parhau i gael eu datblygu a’u cymeradwyo yn unol ag amcanion y cytunwyd arnynt gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Bydd Trysorlys y DU yn darparu gwarant oes gyfan i bob prosiect strwythurol a buddsoddi sy’n cael ei gymeradwyo cyn i’r DU adael yr UE.

Cafwyd gwarant hefyd ar gyfer buddsoddiadau i sefydliadau’r DU drwy’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd y mae Cymru’n elwa ohonynt, gan gynnwys  rhaglen Iwerddon Cymru, yn ogystal â rhaglenni a gaiff eu rheoli’n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd, fel Horizon 2020. (dolen)

Rhaglenni cyllid yr UE

Cronfeydd Strwythurol yr UE – yn helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd busnes (BBaCh), ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon, a chysylltedd a datblygu trefol.

Polisi Amaethyddol Cyffredin – cynllun £200 miliwn y flwyddyn yn rhoi taliadau i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru i’w helpu i ddiogelu a gwella ardaloedd gwledig.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig – rhaglen £957 miliwn i gefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. 

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop – yn cefnogi datblygiad cynaliadwy yn y sectorau pysgota a dyframaethu, cadwraeth yr amgylchedd morol, a thwf a swyddi mewn cymunedau arfordirol. 

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Mae cronfeydd yr UE ar gael hefyd i sefydliadau ac unigolion drwy raglenni eraill yr UE:

  • COSME (dolen allanol) – yn helpu i wneud busnesau yn fwy cystadleuol drwy eu cefnogi i gael mynediad gwell i gyllid a marchnadoedd.
  • Erasmus+ (dolen allanol) – yn cynnig cyfleoedd i gyfranogwyr o’r DU astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.
  • Ewrop Greadigol (dolen allanol) – yn cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol, gan eu galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, datblygu sgiliau ar gyfer yr oes ddigidol a gwarchod amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.
  • Cyfleuster Cysylltu Ewrop (dolen allanol) – yn helpu i ddatblygu rhwydweithiau a seilweithiau  traws-Ewropeaidd ym meysydd ynni, telathrebu a thrafnidiaeth.
  • LIFE+ dolen allanol) – yn cefnogi prosiectau natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, yr amgylchedd a'r newid yn yr hinsawdd.
  • EaSI (dolen allanol) – yn gweithio i gefnogi cyflogaeth, polisi cymdeithasol a symudedd gweithwyr ar draws yr UE.

Chwilio am ffrydiau cyllid gan yr UE?

Ewch i’r rhestr wirio ar-lein (dolen allanol) i’ch helpu i weld pa ffynonellau cyllid yr UE a allai fod ar gael ichi.