Skip to content

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Mae Llywodraeth Cymru'n diogelu a hyrwyddo buddiannau Cymru o fewn yr UE.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn parhau i gynnal rhaglenni ariannu’r UE

Mae ceisiadau am gyllid yr UE yn parhau i gael eu datblygu a’u cymeradwyo yn unol ag amcanion y cytunwyd arnynt gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Bydd Trysorlys y DU yn darparu gwarant oes gyfan i bob prosiect strwythurol a buddsoddi sy’n cael ei gymeradwyo cyn i’r DU adael yr UE.

Cafwyd gwarant hefyd ar gyfer buddsoddiadau i sefydliadau’r DU drwy’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd y mae Cymru’n elwa ohonynt, gan gynnwys rhaglen Iwerddon Cymru, yn ogystal â rhaglenni a gaiff eu rheoli’n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd, fel Horizon 2020.

Nodir cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer ymadawiad y DU â’r UE yn Diogelu Dyfodol Cymru sy’n amlinellu cynigion ar gyfer disodli cyllid yr UE o ffynonellau’r DU ar ôl 2020.  Mae'r papur polisi 'Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit' yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar ddatblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru.

Rhaglenni cyllid yr UE

Cronfeydd Strwythurol yr UE – yn helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd busnes (BBaCh), ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon, a chysylltedd a datblygu trefol.

Polisi Amaethyddol Cyffredin – cynllun £200 miliwn y flwyddyn yn rhoi taliadau i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru i’w helpu i ddiogelu a gwella ardaloedd gwledig.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig – rhaglen £957 miliwn i gefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. 

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop – yn cefnogi datblygiad cynaliadwy yn y sectorau pysgota a dyframaethu, cadwraeth yr amgylchedd morol, a thwf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Mae cronfeydd yr UE ar gael hefyd i sefydliadau ac unigolion drwy raglenni eraill yr UE:

  • COSME (dolen allanol) – yn helpu i wneud busnesau yn fwy cystadleuol drwy eu cefnogi i gael mynediad gwell i gyllid a marchnadoedd.
  • Erasmus+ (dolen allanol) – yn cynnig cyfleoedd i gyfranogwyr o’r DU astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.
  • Ewrop Greadigol (dolen allanol) – yn cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol, gan eu galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, datblygu sgiliau ar gyfer yr oes ddigidol a gwarchod amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.
  • Cyfleuster Cysylltu Ewrop (dolen allanol) – yn helpu i ddatblygu rhwydweithiau a seilweithiau  traws-Ewropeaidd ym meysydd ynni, telathrebu a thrafnidiaeth.
  • LIFE+ (dolen allanol) – yn cefnogi prosiectau natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, yr amgylchedd a'r newid yn yr hinsawdd.
  • EaSI (dolen allanol) – yn gweithio i gefnogi cyflogaeth, polisi cymdeithasol a symudedd gweithwyr ar draws yr UE.

Chwilio am ffrydiau cyllid gan yr UE?

Ewch i’r rhestr wirio ar-lein (dolen allanol) i’ch helpu i weld pa ffynonellau cyllid yr UE a allai fod ar gael ichi.