Skip to content

Gweithdrefnau a Phrotocolau

Gweithdrefnau a Phrotocolau

Dogfen Gweithdrefnau

 

Roedd y Ddogfen Gweithdrefnau, a gyhoeddwyd ar ddiwrnod Gwrandawiad Rhagarweiniol yr Ymchwiliad (27 Mehefin 2006) yn disgrifio sut byddai’r Ymchwiliad yn cael ei gynnal. Roedd yn rhoi gwybodaeth am weithdrefnau yn gyffredinol ac ar agweddau penodol gan gynnwys cyfranogwyr, tystiolaeth ysgrifenedig a llafar, cyfrinachedd a chynrychiolaeth gyfreithiol.

 

Mae copi o ddogfen Weithdrefnau'r Ymchwiliad ar gael yma (MS Word 84Kb)

 

Protocol Datganiad Tyst

 

Pwrpas y protocol oedd i sicrhau y byddai datganiadau tyst yn cydymffurfio â safon gyffredin a’u bod yn cael eu cyflwyno i’r Ymchwiliad mewn fformat oedd yn galluogi’r Ymchwiliad i benderfynu yn rhwydd y materion hynny yr oedd y datganiad yn cyfeirio atynt. Roedd angen darllen y Protocol ochr yn ochr â Dogfen Gweithdrefnau’r Ymchwiliad.

 

Mae copi o Brotocol Datganiad Tystion yr Ymchwiliad ar gael yma (MS Word 43Kb)

Protocol Costau

Roedd y Protocol Costau yn ddogfen oedd yn mynd gyda’r Ddogfen Gweithdrefnau. Roedd yn esbonio sut gellid gwneud cais am ddyfarniad o’r coffrau cyhoeddus am gostau cynrychiolaeth gyfreithiol.  Roedd y Protocol yn disgrifio’r egwyddorion cyffredinol oedd yn berthnasol i ddyfarnu arian a sut byddai costau cyfreithiol unrhyw berson yn cael eu hasesu ar ôl dyfarnu’r fath gostau.

Mae copi o Brotocol Costau yr Ymchwiliad ar gael yma (MS Word 88Kb)

Colli Cyflog a Threuliau Teithio a Chynhaliaeth :
Arweiniad i Dystion

Roedd y ddogfen yn rhoi arweiniad ar geisiadau am ddyfarniad o iawndal am golli cyflog a/neu ad-dalu treuliau teithio a chynhaliaeth y personau hynny a gafodd gais i fynychu’r Ymchwiliad.

Gellir canfod copi o’r Protocol Colli Cyflog a Threuliau Teithio yma.

Datganiadau Cloi

Roedd y ddogfen yn rhoi arweiniad i’r cyfranogwyr craidd a, lle roedd hynny’n berthnasol, unrhyw dystion oedd yn cael eu cynrychioli ar wahân, ar gyfer y datganiadau cloi.

Gellir canfod copi o’r Protocol Datganiadau Cloi yma.