Skip to content

Gwrandawiadau a Tystiolaeth

Gwrandawiadau a Tystiolaeth

Cynhaliodd yr Ymchwiliad ei Wrandawiad Rhagarweiniol ar ddydd Mawrth, 27 Mehefin 2006.  Gellir dod o hyd i drawysgrifiad llawn o drafodion y Gwrandawiad Rhagarweiniol yma.

 

Derbyniodd yr Ymchwiliad nifer sylweddol o dystioloeth sydd yn cael ei gyhoeddi ar y safle yma.

 

Cymerodd yr Ymchwiliad cryn dipyn o dystiolaeth ychwanegol yn gyhoeddus drwy ei raglen o wrandawiadau llafar, a gychwynnodd ar ddydd Mawrth 2008 ac a orffennodd ar ddydd Mercher 19 Mawrth 2008. Mae trawsgrifiad llawn o’r trafodion dyddiol ar gael yma.

 

Cafodd cyfranogwyr gyfle i wneud cyflwyniad cloi mewn gwrandawiad arall, a gymerodd le ar ddydd Mercher, 14 Mawrth 2008. Yn ystod y Gwrandawiad gwnaeth y Cwnsleriaid ar ran pob cyfranogwr ddatganiad cloi yn amlygu pwyntiau allweddol eu cyflwyniad. Mae copïau o’r Cyflwyniadau Cloi ar gael yma (.pdf 35KB). Mae copi o drawsgrifiad y trafodion ar gael yma (.doc 459KB).

 

Beth oedd pwrpas y gwrandawiadau?


Pwrpas y gwrandawiadau oedd i gynorthwyo’r Ymchwiliad mewn meysydd lle nad oedd y ffeithiau’n glir neu le'r oedd yna ddadlau. Roeddent o gymorth i roi mwy o wybodaeth am rai materion, i roi cyfle i’w gwneud yn fwy eglur, neu i brofi pa mor gywir neu ddibynadwy oedd y dystiolaeth.

 

Rhoddodd y gwrandawiadau gyfle i dystion i gyfeirio at faterion a godwyd gan dystion eraill mewn dogfennau a oedd yn berthnasol i’r dystiolaeth yr oedd ef neu hi wedi eu rhoi i’r Ymchwiliad.  Rhoddodd gyfle hefyd i ymateb i feirniadaeth bosibl a allai fod yn adroddiad terfynol yr Ymchwiliad.

 

Nid yw’r ffaith nad oedd darnau o dystiolaeth wedi eu trafod yn y gwrandawiadau yn golygu bod y dystiolaeth yn amherthnasol neu’n llai pwysig i’r Ymchwiliad. Ystriodd yr Ymchwiliad pob darn o dystiolaeth a dderbyniodd. Derbyniwyd cryn dipyn o dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol hefyd yn ystod y gwrandawiadau.

 

Beth arall oedd y gwrandawiadau yn eu cyflawni?

 

Sicrhaodd y gwrandawiadau bod y cyfranogwyr craidd yn gallu cymryd rhan ym mhroses yr Ymchwiliad a bod unigolion nad oeddent yn gyfranogwyr craidd yn cael cyfle teg i roi eu tystiolaeth.

 

Yn bwysicach, roedd y gwrandawiadau yn sicrhau bod y cyhoedd yn cael gwybod am faterion o bwys i’r Ymchwiliad.

 

Materion sy’n Ymddangos

 

Derbyniodd yr Ymchwiliad cryn dystiolaeth ar yr amgylchiadau a arweiniodd i’r Achos. I gynorthwyo’r Athro Pennington i ystyried ei argymhellion, gofynnwyd i gyfranogwyr yn yr Ymchwiliad i ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr a chyfoes ar unrhyw newidiadau sydd wedi eu gwneud i’r systemau a gweithdrefnau ers yr Achos ac unrhyw ddatblygiadau sydd wedi eu cynllunio. Derbyniodd yr Ymchwiliad hefyd gyflwyniadau oddi wrth eraill a oedd yn dymuno cyfrannu i’r rhan yma o broses yr Ymchwiliad.

 

I helpu pobl i ganolbwyntio ar faterion o ddiddordeb penodol i’r Athro Pennington,  paratowyd Nodyn o Faterion sy’n Ymddangos. Gellir canfod copi o’r Nodyn o Faterion sy’n Ymddangos yma (.doc 82KB). Gellir cael copïau o’r ymatebion i’r Nodyn o Faterion sy’n Ymddangos yma (.doc 266KB).

 

Lleoliad

 

Cynhaliwyd y gwrandawiadau yn Nhŷ Crughywel, Pierhead St, Bae Caerdydd. (Map) .

 

Tystion a roddodd tystiolaeth byw

 

Mae rhestr o dystion a roddodd tystiolaeth byw yn ystod y gwrandawiadau, ar gael yma .