Skip to content

Tîm yr Ymchwiliad

Tîm yr Ymchwiliad

Ceri Breeze – Ysgrifennydd yr Ymchwiliad

Mae Ceri Breeze yn Uwch Was Sifil yn Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bu gynt yn Bennaeth yr Is-adran Strategaeth Iechyd y Cyhoedd, Bu’n ben ar broses o ddatblygu sawl prosiect a rhaglen genedlaethol i wella iechyd.  Bu’r Is-adran hefyd yn cydlynu’r camau gweithredu ar faterion ynghylch Iechyd Cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd a’r cysylltiadau rhwng isadrannau polisi eraill a’r Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol. Mae wedi gweithio i nifer o adrannau'r llywodraeth, gan gynnwys y Swyddfa Gymreig, yr Adran Gyflogaeth a'r Comisiwn Gwasanaethau Gweithwyr, yn ogystal â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae ganddo brofiad o weithio ar amrywiaeth eang o bolisïau a rhaglenni, o reoli uned ymchwil a gwerthuso genedlaethol ac o weithio fel tiwtor mewn canolfan hyfforddi staff. Mae wedi cydweithio'n helaeth â sefydliadau ledled Prydain ac Ewrop, gan gynnwys y Comisiwn Ewropeaidd a Sefydliad Iechyd y Byd.

Duncan Henderson – Cyfreithiwr yr Ymchwiliad (hyd nes 18 Gorffennaf 2008)

Yn rhinwedd ei swydd yn Adran Gyfreithwyr y Trysorlys, mae gan Duncan Henderson brofiad helaeth o ddarparu cyngor cyfreithiol i adrannau'r llywodraeth a chyrff eraill a noddir yn gyhoeddus. Mae ganddo brofiad o weithio ar ymchwiliadau yn arbennig. Bu gynt yn Gyfreithiwr i'r Ymchwiliad a sefydlodd yr Ysgrifennydd Cartref i ymchwilio i lofruddiaeth Zahid Mubarek yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Feltham ym mis Mawrth 2000.  Cyn hynny, ef oedd y Dirprwy Gyfreithiwr i'r Tri Ymchwiliad a sefydlodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd i ymchwilio i'r ffordd y bu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn delio â chwynion ynghylch ymddygiad a pherfformiad pedwar meddyg teulu, gan fod yn gyfrifol yn benodol am Ymchwiliad Richard Neale.

Dafydd Huw Davies - Dirprwy Gyfreithiwr (Cyfreithiwr yr Ymchwiliad o 21 Gorffennaf 2008)

Mae Dafydd Huw Davies wedi ei secondio i’r Ymchwiliad o Lywodraeth Cynulliad Cymru, lle mae’n aelod o’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol. Mae wedi darparu cyngor cyfreithiol i amryw adrannau o fewn Llywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud â pholisi a rheoleiddio ac i Bwyllgor Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae wedi cynghori Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), a’i chynrychioli yn y llys mewn materion yn ymwneud â gorfodaeth safonau mewn cartrefi gofal. Mae ei gyflogaeth flaenorol wedi cynnwys Gwasanaeth Llysoedd Ynadon yn Nyfed Powys lle’r oedd yn ymwneud â chyfrifoldebau clerc llys a hyfforddi’r Ynadon ar faterion trefniadol.

James Eadie - Uwch Gwnsler

Mae James Eadie wedi bod yn Gwnsler Iau i'r Goron, y Gyfraith Gyffredin (Panel "A"), ers 1997. Mae James i'w weld yn aml mewn adolygiadau barnwrol ac mewn achosion pwysig yn ymwneud â'r gyfraith gyhoeddus, gan weithredu ar ran y Llywodraeth ac yn ei herbyn. Mae ganddo gryn brofiad o amryfal systemau rheoleiddio ac o ymchwiliadau cyhoeddus. Ef oedd prif Gwnsler Shell yn ystod yr ymchwiliad diweddar a gynhaliwyd i'r cwmni gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, ac ar hyn o bryd mae'n rhan o ymchwiliad fferyllol pwysig sy'n cael ei gynnal gan yr Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd. Ef fu'n cynghori'r Adran Iechyd mewn perthynas ag Ymchwiliad Neale i systemau i amddiffyn y cyhoedd rhag achosion o gamymddwyn ymhlith meddygon. Ef hefyd oedd Cwnsler arweiniol Ymchwiliad Bichard, a gynhaliwyd ar ôl i Ian Huntley lofruddio Holly Wells a Jessica Chapman, er mwyn ymchwilio i'r ffordd y mae'r heddlu yn ymdrin â gwybodaeth ac i systemau ar gyfer fetio pobl sy'n gweithio gyda phlant.  Gwneud lan e Siden yn Ionawr 2008.

Richard Cole – Is Gwnsler

Mae Richard Cole yn gweithio o Siambrau yng Nghaerdydd. Mae’n ymdrin yn aml ag achosion yn y llys sifil ac yn y llys troseddau, ac yn gwneud gwaith cynghori ar gyfer amrywiaeth eang o gleientiaid. Mae Richard yn ymwneud a phob agwedd o waith niwed personol. Mae’n gweithredu ar ran y Post Brenhinol ar draws y Deyrnas Unedig mewn unrhyw erlyniadau’n ymwneud â thwyll, a hynny’n dwyll ar raddfa fawr yn aml. Mae e ar banel Erlyn y Twrnai Cyffredinol ar gyfer y gylchdaith ac mae e'n gweithredu ar ran adrannau Llwyodraeth mewn achosion y mae nhw yn eu dwyn. Ac yn ddiweddar mae'n bu’n gweithredu ar ran yr Asiantaeth Adennill Asedau mewn achosion a oedd yn ymwneud â symiau sylweddol o arian. Roedd yr achos yn ymwneud a thorri nordau masnach a hawlfraint.

Emma Sutton – Ail Gwnsler Iau

Mae Emma Sutton yn gweithio o Siambrau yng Nghaerdydd ar ôl cael ei galw i’r Bar yn 2006. Ar ôl graddio, dilynodd Emma gwrs Meistr mewn Cyfraith Masnach, gan ennill y cymhwyster gyda chlod a chael cydnabyddiaeth benodol mewn cyfraith contractau, yswiriant ac eiddo deallusol. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd, bu’n gweithio fel Cynghorydd Cyfreithiol yn Swyddfa Cwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae Emma yn un o Ysgolorion Gray's Inn. Mae’n gweithio ym mhob un o feysydd y gyfraith gyffredin gyffredinol, ond mae ganddi ddiddordeb penodol mewn gwaith cyhoeddus, siawnsri a gwaith masnachol. Yn ogystal â llysoedd y brif ffrwd, mae Emma yn ymddangos yn y tribiwnlysoedd mewnfudo, cyflogaeth ac apelau cyflogaeth.

John Hall - Dirprwy Ysgrifennydd

Mae John Hall wedi gweithio i Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn y GIG yng Nghymru ac mewn llywodraeth leol. Ymunodd â’r Ymchwiliad ar ôl cael secondiad i raglen bwysig o fewn y GIG i wella’r gwasanaethau i gleifion drwy ddefnyddio a chyfnewid gwybodaeth yn well. Bu’n arwain ar bolisi’n ymwneud â diogelwch TG yn y GIG pan fu’n gweithio yn Llywodraeth y Cynulliad. Yn ogystal, pan fu’n gweithio yn y GIG bu’n gyfrifol am y tîm a adeiladodd rhai o’r rhwydweithiau ffôn a TG mwyaf yn Ewrop, gan gysylltu safleoedd y GIG ledled Cymru â’i gilydd. Felly, mae ganddo brofiad o systemau TG, rheoli prosiectau a llywodraethu gwybodaeth i’w gynnig i’r Ymchwiliad.

Rhian Thompson - Swyddog Cynorthwyol i Dim

Ymunodd Rhian â’r Ymchwiliad ar ôl bod yn Rheolwr Swyddfa yn Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru. Mae wedi bod yn gweithio i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac felly mae ganddi brofiad o amrywiaeth eang o rolau swyddfa a gweinyddol i’w gynnig i’r Ymchwiliad.

Elin Wyn - Cysylltiadau'r Wasg a'r Cyfryngau

Mae Elin Wyn yn ymgynghorydd cyfryngau a chanddi dros 25 mlynedd o brofiad newyddiadurol. Fe sefydlodd ei chwmni ymgynghori cyfryngau ei hun yn 2006 ac mae'n cynnig cyngor a hyfforddiant i sawl sefydliad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Treuliodd dros ddau ddegawd gyda BBC Cymru yn cynhyrchu rhaglenni newyddion, materion cyfoes a gwleidyddol yn y Gymraeg a'r Saesneg. Yn ystod ei chyfnod gyda BBC Cymru fe sefydlodd y gwasanaeth darlledu byw o'r Cynulliad Cenedlaethol ar sianel ddigidol S4C2. Roedd hefyd yn reolwr swyddfa'r BBC yn y Cynulliad.