Skip to content

Cwynion a thwyll

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno cwyn neu adrodd am dwyll.

Cyflwyno cwyn

Gallwch gyflwyno cwyn gan ddefnyddio’r llinell gwynion ar-lein.

Gall plant, pobl ifanc, neu'r rhai hynny sy'n eu cynrychioli ddilyn gweithdrefn gwyno sy'n addas ar plant a phobl ifanc (dolen allanol).

Fel arall, gallwch alw llinell Llywodraeth Cymru ar gyfer adrodd am gwynion ar 02920 801378 neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen isod a’i phostio i’r: 

Y Tîm Cynghori ar Gwynion,
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays,
Caerdydd
CF10 3NQ

Gallwch gwyno:

  • os ydych yn pryderu am y ffordd y mae cronfeydd cyhoeddus yn cael eu defnyddio
  • os ydych yn anfodlon â gwasanaeth yr ydym wedi’i ddarparu
  • os ydych yn credu ein bod wedi bod yn anfoesgar, yn amhroffesiynol, yn afresymol, neu ein bod wedi gwrthod ateb cwestiynau rhesymol
  • os ydym wedi rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol yn fwriadol.

Adrodd am dwyll

Gallwch roi gwybod am dwyll gan ddefnyddio’r ffurflen adrodd am dwyll ar-lein.

Fel arall gallwch alw Llinell Llywodraeth Cymru ar gyfer adrodd am dwyll ar 02920 826480 neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen isod a’i phostio i’r: 

Y Tîm Cynghori ar Gwynion,
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays,
Caerdydd
CF10 3NQ

Dylech adrodd am dwyll:

  • os ydych yn gwybod neu os ydych yn credu yn rhesymol bod person(au) yn rhan o weithgarwch twyllodrus yn erbyn Llywodraeth Cymru neu sy’n effeithio ar Lywodraeth Cymru
  • os oes person arall wedi dweud wrthych fod twyll yn cael ei gyflawni yn erbyn Llywodraeth Cymru
  • os oes gennych dystiolaeth o dwyll yn erbyn Llywodraeth Cymru
  • os ydych yn credu bod gennych dystiolaeth neu wybodaeth am dwyll, neu os ydych yn amau twyll yn erbyn Llywodraeth Cymru, ond yn ansicr ac yn dymuno siarad â rhywun yn gyfrinachol amdano.

Os ydych yn adrodd am dwyll yn y GIG yng Nghymru gallwch roi gwybod amdano naill ai trwy alw’r Llinell Adrodd am Dwyll a Llygredd yn y GIG ar 0800 028 40 60 neu ar-lein i Reolwr Gwasanaeth Atal Twyll yn y GIG yng Nghymru Graham.Dainty@cfsms.gsi.gov.uk