Skip to content

Ymgynghori

Iaith Fyw Iaith Byw Ymgynghoriad ar Strategaeth Iaith Gymraeg

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu. Mae'r ddogfen ymgynghoriad hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer yr iaith a'r hyn y byddwn yn ei wneud, gyda'n partneriaid, i gynyddu nifer y bobl sy'n siarad yr iaith ac yn ei defnyddio.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 13/12/2010
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 04/02/2011

Rydym eisiau sicrhau bod y Gymraeg yn parhau'n rhan annatod o'n diwylliant a'n cymdeithas a'i bod yn ffynnu fel iaith a gaiff ei defnyddio'n feunyddiol.

Ein nod yw i’r strategaeth adeiladu ar lwyddiannau Iaith Pawb a gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae hefyd yn adlewyrchu'r ymrwymiadau a wnaed yn 'Cymru'n Un', gan gynnwys 

  • rhoi cymhwysedd deddfwriaethol parthed y Gymraeg i Gynulliad Cenedlaethol Cymru,
  • cyflwyno Mesur arfaethedig y Gymraeg, a
  • chyhoeddi ein Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Mae cwestiynnau ar ddiwedd pob rhan o’r ddogfen ymgynghori. Rydym yn croesawi eich ymatebion i’r cwestiynau hyn ac yn barod i dderbyn unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud.