Skip to content

Ymgynghori

Newidiadau gweithdrefnol arfaethedig ar gyfer hysbysebu gorchmynion rheoleiddio traffig ffyrdd

Ymgynghonad yn cynnig diwygio tair set o reoliadau presennol er mwyn symleiddio'r broses o hysbysebu Gorchmynion Rheoleiddio Traffig.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 07/12/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 29/02/2012

Dolenni perthnasol

Yn amodol ar ganlyniad yr Ymgynghoriad hwn, cynigir diwygio tair set o reoliadau presennol er mwyn symleiddio'r broses o hysbysebu Gorchmynion Rheoleiddio Traffig, gan roi mwy o hyblygrwydd i Weinidogion Cymru ac Awdurdodau Traffig Lleol yng Nghymru hysbysebu'r cyfryw orchmynion a dileu'r gofyniad statudol cyfredol i roi hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd.

Y Sefyllfa Bresennol

Mae'r Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (1984) yn rhoi pwerau i Awdurdodau Traffig Lleol yng Nghymru a Gweinidogion Cymru wneud Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n rhoi'r pwerau cyfreithiol i wahardd traffig neu gyfyngu arno at wahanol ddibenion rheoli traffig. Mae Gweinidogion Cymru yn gyfrifol am Orchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n ymwneud â Chefnffyrdd a Thraffyrdd tra bod Awdurdodau Traffig Lleol yng Nghymru yn gyfrifol am ffyrdd lleol. Mae'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig hyn yn perthyn i ddau brif gategori, sef Gorchmynion Parhaol a Gorchmynion Dros Dro.

Mae'r cynigion hyn yn ymwneud â'r tair set gyfredol o reoliadau a restrir isod sy'n nodi'r gweithdrefnau ar gyfer gwneud Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yng Nghymru a Lloegr.

Rheoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1992 (OS 1992/1215)

Mae'r rhain yn gymwys i'r rhan fwyaf o fathau o Orchmynion Traffig sydd eu hangen ar gefnffyrdd a ffyrdd lleol ac mae'r gweithdrefnau yn gymwys i Weinidogion Cymru ac Awdurdodau Traffig Lleol yng Nghymru.

Rheoliadau Gorchmynion Traffig (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) yr Ysgrifennydd Gwladol (OS 1990/1656)

Mae'r rhain yn gymwys i Orchmynion Rheoleiddio Traffig parhaol (gan gynnwys rhai arbrofol) sydd eu hangen ar gefnffyrdd ac maent yn nodi'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i Weinidogion Cymru eu dilyn.

Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefnau) (Cymru a Lloegr) 1996 (OS 1996/2489)

Mae'r rhain yn gymwys i Orchmynion Rheoleiddio Traffig parhaol (gan gynnwys rhai arbrofol) sydd eu hangen ar ffyrdd lleol ac maent yn nodi'r gweithdrefnau y mae'n rhaid i Awdurdodau Traffig Lleol yng Nghymru eu dilyn.