Skip to content

Ymgynghori

Mesurau Gwella Coridor yr M4 Magwyr i Gas-bach (M4 CEM) - Lleddfu’r Llif

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynglŷn â’i hymagwedd at ddatrys problemau’n gysylltiedig â thrafnidiaeth sy’n effeithio ar ardal Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn Ne Ddwyrain Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 06/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 06/07/2012

Dolenni perthnasol

Mae pobl sy’n defnyddio Coridor yr M4 a’r rhwydwaith priffyrdd yn y cylch yn ymwybodol o’r tagfeydd a’r peryglon posibl sy’n deillio o’r nifer fawr o gerbydau sy’n defnyddio’r M4. Ar adegau prysur, mae mwy o draffig yn defnyddio’r ffordd nag y dyluniwyd y ffordd i ymdopi ag ef. Mae teithwyr hefyd yn sylwi ar y tarfu sy’n cael ei achosi gan ddigwyddiadau a phethau annisgwyl. Gall gymryd gryn amser ar ôl digwyddiad cyn y bydd y traffig yn gallu llifo fel arfer eto; mae hyn yn dweud wrthym fod angen gwella cadernid yr M4 a’r rhwydwaith priffyrdd yn y cylch.

Dechreuodd y trafod dros flwyddyn yn ôl gyda phobl sy’n defnyddio ac yn rheoli’r rhwydwaith trafnidiaeth a/neu sy’n defnyddio gwasanaethau yng Nghoridor yr M4 rhwng Magwyr a Chas-bach, ac mae eisoes wedi dylanwadu ar yr hyn a gyflwynir fel rhan o’r Ymgynghoriad hwn. Os ydych chi wedi bod yn rhan o’r gwaith i’n helpu ni i lunio Raglen Mesurau Gwella Coridor yr M4, diolch i chi!

Mae trafnidiaeth a mynediad i wasanaethau, cartrefi, gwaith a hamdden yn faterion sy’n effeithio ar bawb ohonom, a gobeithiwn y bydd unrhyw un sy’n byw, yn gweithio ac yn teithio drwy ardal Casnewydd yn cymryd rhan yn yr Ymgynghoriad hwn.

I weld y ddogfen ymgynghori ac ymateb i’r ymgynghoriad yn electronig, ewch i wefan yr Ymgynghoriad ar Fesurau Gwella Coridor yr M4.

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Mesurau Gwella Coridor yr M4, ewch i wefan Prosiect Gwella Coridor yr M4.